ជម្រើសគោលពីរ គណនីសាកល្បង ដោយគ្មានប្រាក់កក់

ការបើកគណនីសាកល្បងជម្រើសគោលពីរដោយឥតគិតថ្លៃដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ គឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីរៀនការជួញដូរជម្រើសគោលពីរ។ ពួកគេមានប្រជាប្រិយភាពទាំងអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង និងពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន។ ការជួញដូរនៅលើគណនីសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីអនុវត្តការជួញដូរជម្រើសគោលពីរដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយគ្មានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដើមទុនរបស់អ្នក។ គណនីសាកល្បងសម្រាប់ការជួញដូរជម្រើសគោលពីរអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការអនុវត្តការជួញដូរ ឬសាកល្បងឈ្មួញកណ្តាលជម្រើសគោលពីរ។

ការណែនាំនេះនឹងជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានអំពីគណនីសាកល្បងជម្រើសគោលពីរ។

គណនីសាកល្បងជម្រើសគោលពីរឥតគិតថ្លៃល្អបំផុត

របៀបដែលគណនីសាកល្បងជម្រើសគោលពីរដំណើរការ

គណនីសាកល្បងផ្តល់ជូននូវវិធីមួយដើម្បីសាកល្បងឈ្មួញកណ្តាល ឬស្គាល់ជាមួយវេទិកាពាណិជ្ជកម្មជាជាងធ្វើដូច្នេះដោយគ្មានហានិភ័យ។ ទោះបីជាឈ្មួញកណ្តាលជាច្រើនផ្តល់តែគណនីអនុវត្តដល់ពាណិជ្ជករបន្ទាប់ពីប្រាក់ត្រូវបានដាក់ប្រាក់ក៏ដោយ យើងបានស្រាវជ្រាវល្អបំផុត ហើយបានរកឃើញអ្នកដែលផ្តល់គណនីសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានប្រាក់កក់។

ឈ្មួញកណ្តាលជម្រើសគោលពីរភាគច្រើនផ្តល់ជូននូវគណនីអនុវត្ត។ គណនីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើជម្រើសគោលពីរដោយប្រើលុយនិម្មិត និងស្គាល់ពីវេទិកាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។ ជម្រើសគោលពីរ ដូចជាគ្រប់ប្រភេទនៃការជួញដូរអាចបង្ហាញឱកាសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលគ្មានបទពិសោធន៍។ វាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកស្គាល់ដំណើរការនេះ មុនពេលអ្នកដាក់ដើមទុនរបស់អ្នកនៅលើបន្ទាត់។

ឈ្មួញកណ្តាលជម្រើសគោលពីរ ជារឿយៗអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតលើគណនីសាកល្បងដោយមិនគិតថ្លៃ ដោយគ្មានការដាក់ប្រាក់ ឬការចុះឈ្មោះ។ គណនីសាកល្បងមានលុយនិម្មិត។ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះប្រែប្រួលពីឈ្មួញកណ្តាលទៅឈ្មួញកណ្តាល។ លុយនេះអាចត្រូវបានប្រើដោយពាណិជ្ជករដើម្បីក្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជម្រើសគោលពីរក្នុងតម្លៃទីផ្សារផ្ទាល់។ គណនីសាកល្បងជាធម្មតានឹងដំណើរការនៅលើវេទិកា ឬកម្មវិធីដូចគ្នាជាមួយនឹងគណនីផ្ទាល់របស់ឈ្មួញកណ្តាល។