Ikitaraplaýyn opsiýalar, goýumsyz demo hasaby

Mugt ikilik opsiýalarynyň demo hasaplaryny goýumsyz açmak, ikilik opsiýalarynyň söwdasyny öwrenmegiň iň gowy usulydyr. Täze başlaýanlar we has tejribeli söwdagärler bilen meşhur. Mugt demo hasabynda söwda etmek, ikitaraplaýyn opsiýalary mugt we maýaňyzy ýitirmek howpy bolmazdan amal etmegiň ajaýyp usulydyr. Ikilik opsiýalary söwdasy üçin demo hasaby söwda etmek ýa-da ikilik opsiýa dellallaryny synamak isleýän adamlar üçin gaty peýdaly bolup biler.

Bu gollanma, ikilik opsiýalarynyň demo hasaplary barada habarly karar bermäge kömek eder.

Iň oňat mugt ikilik opsiýasynyň demo hasaby

Mugt demo hasaby bilen iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Quotex:
Oteer ýüzündäki müşderilere hyzmat edip biljek dellal gözleýän bolsaňyz, “Quotex” ajaýyp wariantdyr. Bu dellal, 10 000 dollar täzelenip bolýan wirtual gaznalar bilen töwekgelçiliksiz ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýän hasaba alynmazdan mugt demo hasaby hödürleýär.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 98%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, harytlar, ETF, Kripto
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android
Dellala baryp görüň ➤
Pocket Option:
Pocket Option, bütin dünýäde, şol sanda ABŞ-da müşderilere hyzmat edip biljek dellallary gözleýän söwdagärler üçin ajaýyp wariantdyr. Bu dellal, hasaba alynmazdan mugt demo hasaby açmaga mümkinçilik berýär we öz platformasyny barlamak we ikilik opsiýalary söwdasy bilen meşgullanmak üçin wirtual fondda 10 000 dollar hödürleýär.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 96%
 • Aktiwler: Aksiýalar, aktiwler: 100+ aksiýa, Forex walýuta jübütleri, Kripto, ETF, Harytlar.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS, we Windows
Dellala baryp görüň ➤
IQ Option:
IQ Option iň oňat ikilik opsiýalary söwda platformalarynyň biridir. Bu dellal, köp diagramma düzülişi we tehniki derňewi, 250-den gowrak gural we 10 000 dollar mugt demo hasaby bilen ajaýyp söwda platformasyny hödürleýär.
& nbsp;
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 250-den gowrak Forex walýuta jübütleri, paýnamalar , Kripto, Harytlar, ETF-ler
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows
Dellala baryp görüň ➤
Binomo:
Binomo ajaýyp ikilik söwda platformasy, ýöne beýleki dellallara garanyňda aktiwleri az. Binomo, ikilik opsiýalary söwdasyny synap görmek üçin 1000 dollarlyk wirtual fond bilen mugt demo hödürleýär.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Aksiýalar, harytlar, kripto we Forex
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android
Dellala baryp görüň ➤
Deriv:
Deriv, hasabyňyza gireniňizden soň 10 000 dollarlyk wirtual fondlar bilen mugt ikilik opsiýalary demo hasaby hödürleýär, bu size söwda platformasyny we demo hasabynda ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýär.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, harytlar, kripto, ETF-ler
 • Demo hasaby: Hawa
 • platforma: Web, Android, iOS we Windows
Dellala baryp görüň ➤
Expert Option:
Uly tölegleri we ygtybarly söwda platformasyny gözleýän bolsaňyz, “ExpertOption” gowy wariant. Bu dellal, mugt we töwekgelçiliksiz söwda etmäge mümkinçilik berýän mugt 10,000 dollarlyk demo hasaby hödürleýär.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Aksiýalar, harytlar, kripto we Forex
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows
Dellala baryp görüň ➤

Ikilik opsiýalary demo hasaplary nähili işleýär

Demo hasaplary, töwekgelçiligi etmezden, dellaly synap görmegiň ýa-da söwda platformasy bilen tanyşmagyň ýoluny hödürleýär. Köp dellallar pul goýlandan soň söwdagärlere diňe tejribe hasaby hödürleýändigine garamazdan, iň gowusyny gözledik we demo hasaby hödürleýänleri goýumsyz mugt tapdyk.

Ikilik opsiýalarynyň dellallarynyň köpüsi tejribe hasaplaryny hödürleýärler. Bu hasaplar müşderilere wirtual pul ulanyp ikili opsiýa simulýatorynda söwda etmäge we dürli söwda platformalary bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Ikitaraplaýyn görnüşler, söwdanyň ähli görnüşleri ýaly, tejribesiz maýadarlar üçin ýokary töwekgelçilikli mümkinçilikleri hödürläp biler. Maýaňyzy hatara goýmazdan ozal bu proses bilen tanyşmagyňyz möhümdir.

Ikitaraplaýyn opsiýalar dellallary köplenç söwdagärlere demo hasabynda hiç hili tölegsiz, goýum ýa-da hasaba alynmazdan söwda etmäge mümkinçilik berýär. Demo hasaby diňe wirtual pullary öz içine alýar. Bu mukdar dellaldan dellala çenli üýtgeýär. Bu pul söwdagär tarapyndan ikilik opsiýalarynyň göni bazar bahalarynda söwdany simulirlemek üçin ulanylyp bilner. Demo hasaby, adatça, dellallaryň göni hasaplary bilen bir platformada ýa-da programmada işlär.