Slide 1

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዲ

ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ኣብ ሓጺር ግዜ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ መኽሰብ ዘለዎ ብኢንተርነት ክትነግድ ሓድሽ መሃዚ መንገዲ የቕርብ።

ኣብ ነጻ ዲሞ ኣካውንት ክልተኣዊ ኣማራጺ ንግዲ ጀምር

Slide 2

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ኣፕስ

ናይቶም ሓደስቲ ናይ ንግዲ መተግበሪታት መተሓላለፍቲ ንጹርን ንጹርን ኮይኑ፡ ኣብ ጉዕዞ ናብ ዕዳጋ ዝያዳ ቀሊል ምብጻሕ የቕርቡ። ዝበለጸ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዲ ኣፕ ርኸብ።

Slide 3

ንግዲ ሮቦታት

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዲ ቦት ብኣውቶማቲክ ዝሸጡልካ ሶፍትዌራት እዮም። ብቐሊሉ ኣብ ኣቐዲሙ ዝተነጸረ ቅጥዕታት መሰረት ኣታዊኻ ብዕጽፊ፡ ወይ’ውን ብሰለስተ ዕጽፊ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ።

ክልተኣዊ ኣማራጺታት፡ ንወፍሪ ዝኸውን ፈጠራዊ መገዲ

ባይናሪ ኦፕሽንስ ኣብ ብዙሓት ዓለማዊ ዕዳጋታት ንዝፍጠር ምልውዋጥ ዋጋታት ንግዲ ዝሕግዙ ሓደስቲ ፋይናንሳዊ መሳርሒታት እዮም። ክልተኣዊ ኣማራጺታት ኣብ ብዙሓት መሰረታዊ ንብረታት ከም ፎርክስ ባጤራታት ወይ ኣክስዮናት ክነግዱ ይኽእሉ። ክልተኣዊ ኣማራጺታት ኣብ ዕዳጋ ወፍሪ ንምግባር ዝቐለለ መንገዲ እዩ ምኽንያቱ ዋጋ መሰረታዊ ንብረት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክውስኽ ወይ ክወርድ ድዩ ኣይውስኽን ጥራይ ኢኻ ትወራዘ።

OTC (over-the-counter) ደላሎ ነዞም ዓይነት ዲጂታላዊ ኣማራጺታት የቕርቡ። ካብ ዝተፈላለዩ ነጋዶ ዝመጽእ ትእዛዝ የሰማምዑ። ክሳብ $1፡ ወይ ክሳብ $1000 ክትውፍር ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ኣብቲ ትነግዶ Binary Options ይምርኮስ።

ዋላ ጀማሪ እንተኾንካ ባይነሪ ንግዲ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ብቨርቹዋል ገንዘብ ትነግድን ዝኾነ ሓቀኛ ጥረ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ኣይትእቶን።

ክልተኣዊ ንግዲ ንምጅማር እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ተኸተሉ፤

 1. ክትነግዶ እትደሊ ንብረት ምረጽ
 2. ኣብ መጻኢ ዝህሉ ምንቅስቓስ ዋጋታት ትንበያ (ላዕልን ታሕትን)
 3. ናይቲ ኣማራጺ ዝውድኣሉ መዓልቲ ምረጽ
 4. ንንግዲ ዝኸውን መጠን ወፍሪ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ካብ $1 እዩ ዝጅምር
 5. ናይ ኣድማ ዋጋ መሪጽካ ንግዲ ጀምር።
 6. ክሳብ እቲ ናይ ምውዳእ መዓልቲ ዝበጽሕ ተጸበዩ።
 7. ከከም ኣንፈት ንግዲ፡ እቲ ዋጋ ካብቲ ናይ ኣድማ ዋጋኻ ወይ ዝለዓለ ወይ ዝወሓደ ክኸውን ኣለዎ።
 8. ክሳብ 100% መኽሰብ ረኸብ፣ እንተዘይኮይኑ መጠን ወፍሪኻ ክትስእን ትኽእል ኢኻ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት, ንስኻ ምሉእ መምርሒና ክትሪኢ ነጻ ኢኻ እዚ ንዓኻ ደረጃ ብደረጃ ከመይ ጌርካ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ትነግድ ይገልጸልካ .

ብልጫታት ክልተኣዊ ኣማራጺታት

ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ካብ ሕጂ 60 ካልኢት ይኹን ካብ ሕጂ ድሕሪ 5 ወርሒ ብኣንፈት ንብረት ወይ ሸቐጥ ክትነግድ ብሉጽ መገዲ የቕርቡ። ናይ ጻውዒት ኣማራጺ እንተገዚእካን ዋጋ ናይቲ መሰረታዊ ንብረት ኣብቲ ናይ ምውዳእ ግዜ ልዕሊ እቲ ናይ ኣድማ ዋጋ እንተኾይኑን፡ ምሉእ ናይ ክፍሊት መጠን ክትረክብ ኢኻ። እቲ ንግዲ ግዜኡ እንተወዲኡን ዋጋ ናይቲ መሰረታዊ ንብረት ትሕቲ እቲ ናይ ኣድማ ዋጋ እንተኾይኑን ወፍርኻ ክትስእን ኢኻ። ኣብቲ ተገላባጢ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ስነ-መጎት ይትግበር። ዋጋ ምስ ወረደ እውን ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ፑት ኦፕሽን እንተገዚእካን ዋጋ እንተወሪዱን፡ ወፍርኻ ትመልስን ከምኡ’ውን ኣብቲ ኦፕሽን እትገዝኣሉ እዋን ዝተቐመጠ ውሱን መጠን ገንዘብ ትረክብ። ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ ምኽንያቱ ንምርዳእ ኣዝዩ ቀሊል እዩ፣ ብሓፈሻ ድማ ምስ ካልኦት ፋይናንሳዊ ውጽኢታት ክነጻጸር እንከሎ ዝለዓለ ረብሓ ይህብ።

ብልጫታት፤

 • ሓደጋታትካ ውሱናት እዮም።
 • መኽሰብ ልዑል ክኸውን ይኽእል እዩ።
 • ንሓጺርን ነዊሕን ግዜ ዝግበር ንግዲ
 • ንምርዳእ ቀሊል እዩ።
 • ፕሮፌሽናል መድረኻት ኣለዉ።
 • ኣብ ስትራተጂ ምክልኻል ክውዕል ይኽእል።
 • ኣብ ኩሉ ፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ጠቓሚ እዩ።

ጉድለታቱ፤

 • ወልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ።
 • ብዙሓት ሕማቓት ናይ ደላሎ ትካላት ኣለዋ።
 • ኣብ ኩለን ሃገራት ኣይርከብን እዩ።
Slide 3

ንግዲ ሮቦታት

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዲ ቦትስ ነቲ ነጋዳይ ናይ ንግዲ ስትራተጂ ኣውቶማቲክ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዝህቡ ኣውቶማቲክ ንግዳዊ ስርዓታት እዮም። እዞም ኣልጎሪዝማዊ ንግዳዊ ሶፍትዌራት ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተቐመጠ መዐቀኒታት ክትነግድ ወይ ድማ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ንግዲ ስትራተጂታት ክትትግብር ዘኽእሉኻ እዮም።

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ሕጋዊ ድዮም?

ብዙሓት ነጋዶ ባይነሪ ኦፕሽንስ ሕጋዊ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣለዎም። እዚ ኣብ ምቁጽጻር ዘለዎ፣ ከምኡውን ውሑስ ዝኾነ ናይ ኦንላይን ንግዲ ክመጽእ ከሎ ወሳኒ ሕቶ እዩ። ኣብ ባይነሪ ኦፕሽንስ ዝሰርሑ ብዙሓት መታለልቲ ነይሮም። እዞም ጉዳያት እዚኦም ብተቖፃፀርቲ ዝተጎልበቡ ኮይኖም ነቲ ፋይናንሳዊ ፍርያት ዝያዳ ክቆፃፀርዎ ዝጀመሩ እዮም።

ባይነሪ ኦፕሽንስ ኣብ 99 ሚእታዊት ካብ ኩለን ሃገራት ክነግድ ይኽእል። ኣውፈርቲ ችርቻሮ ገለ ፍሉያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንንግዲ ሕጋዊ እዩ።

ነጋዶ ችርቻሮን ኣውፈርትን ነዚ ፋይናንሳዊ ውጽኢት ክነግድዎ ይኽእሉ። Binary Options ብሞያውያን ነጋዶ እውን ክነግዱ ይኽእሉ እዮም። ምስ ትኽክለኛ ደላላይ ብምምዝጋብ ንግዳት ክጅመር ይኽእል። ገለ ደላሎ ባይነሪ ኦፕሽንስ ስርዓት ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ። ገለ ቁጽጽር ዘይብሎም ደላሎ ዕቱባትን ቅኑዓትን እዮም፡ ብዙሓት ካብዞም ኩባንያታት ግን ከምኡ ኣይኮኑን። በዞም ደላሎ ክትነግድ እንተኽኢልካ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለካ። ግን ኣብ መብዛሕትኡ እዋን, መብዛሕትኡ ግዜ ሕጋዊ እዩ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዲ ሕሳብ ምኽፋት።

ኣብ ኤውሮጳ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ተኣጊዱ ድዩ?

ኣብ ኤውሮጳ ንባይናሪ ኦፕሽንስ ክነግዱ ዝፍቀደሎም ሞያውያን ነጋዶ ጥራይ እዮም። ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ቁጽጽር ዝግበረሎም ደላሎ ንንግዲ ባይናሪ ኦፕሽንስ ናይ ችርቻሮ ነጋዶ ክቕበሉ ኣይክእሉን እዮም። ሞያውያን ነጋዶ ልዕሊ 500 ሽሕ ዩሮን ልዑል መጠን ንግዲ ወይ ፋይናንሳዊ ትምህርትን ክጠልቡ እዮም። ካብዞም ነጥብታት እንተወሓደ 2 እንተሃልዮምኻ ኣብ ኤውሮጳ ን Binary Options ክትነግዶም ትኽእል ኢኻ። ምስ ናይ ባሕሪ ደላላይ እውን ክትነግድ ትኽእል ኢኻ ግን ስርዓት ዘይብሉ እዩ፣ ገንዘብካ ክትመልስ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ምትላል እንተኾይኑ።

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ኣብ USA ሕጋዊ እዩ።

ባይነሪ ኦፕሽንስ ወግዓዊ ፋይናንሳዊ ፍርያት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ እዩ። Binary Options ብዜጋታት ኣሜሪካ ክነግዱ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ኣብ USA ምስ ከም  CFTC ዝኣመሰለ ቁጽጽርን ፍቓድ ዘለዎን ደላላይ እንተተገይሩ ጥራይ እዩ ።

ደንቢ ናይ ክልተኣዊ ኣማራጺታት

ሎሚ ዝቆጻጸሩ ናይ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ደላሎ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ብዙሓት ካብኣቶም ስርዓት ዘይብሎም እዮም። ዝተፈላለዩ ደንብታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይምልከቱ። ቅድሚ ናብ ዝኾነ ደላላይ ምምዝጋብካ፡ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ደንቢ ምፍታሽካ ኣረጋግጽ። መብዛሕትኦም ደላሎ ካብ 90 ሚእታዊት ሃገራት ዝመጹ ዓማዊል ክቕበሉ ምዃኖም ተመኩሮና ይሕብር። እቲ ደላላይ ኣብ ሃገርካ ዝመደበሩ እንተኾይኑ፡ ናይቲ ደላላይ መርበብ ሓበሬታ ክትፍትሽ ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ደላሎ ዓማዊል ኣብ ዘይፈቕዱለን ሃገራት Binary Options ከይነግዱ ይዓግቱ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክልተኣዊ ኣማራጺታት፤