Slide 1

Ikilik opsiýalary söwda

Ikilik opsiýalary söwdasy, gysga wagtyň içinde ýokary potensial girdeji bilen onlaýn söwda etmegiň täze innowasion usulyny hödürleýär.

Mugt demo hasabynda ikilik opsiýasyny söwda edip başlaň

Slide 2

Ikilik opsiýalary programmalary

Täze söwda programmalarynyň interfeýsleri düşnükli we içgin we ýolda bazara has aňsat girişi hödürleýär. Iň oňat ikilik opsiýalary söwda programmasyny tapyň.

Slide 3

Söwda robotlary

Ikilik opsiýalary söwda botlary, awtomatiki usulda siziň üçin söwda edýän programma üpjünçiligi. Öň kesgitlenen sazlamalara esaslanyp girdejiňizi aňsatlyk bilen iki esse ýa-da üç esse artdyryp bilersiňiz.

Ikilik opsiýalary: maýa goýmagyň innowasion usuly

Ikilik opsiýalary, dünýä bazarlarynda bahalaryň üýtgemegi üçin täze maliýe gurallarydyr. Ikilik opsiýalary, walýuta walýutalary ýa-da aksiýalary ýaly esasy aktiwlerde söwda edilip bilner. Ikitaraplaýyn opsiýalar bazara maýa goýmagyň has ýönekeý usulydyr, sebäbi belli bir döwürde esasy aktiwleriň bahasynyň ýokarlanjakdygyna ýa-da ýokarlanjakdygyna jedel edýärsiňiz.

OTC (artykmaç) dellallar bu görnüşli sanly görnüşleri hödürleýärler. Dürli söwdagärleriň sargytlaryna gabat gelýär. 1 $ ýa-da 1000 $ -a çenli maýa goýup bilersiňiz. Bularyň hemmesi ikilik opsiýalaryny nirede söwda edýändigiňize bagly.

Ikitaraplaýyn söwdany täze öwrenen bolsaňyzam başlap bilersiňiz. Bu wirtual pul bilen söwda edýändigiňizi we hakyky nagt töwekgelçiligiň ýokdugyny aňladýar.

Ikilik söwdasyna başlamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 1. Söwda etmek isleýän aktiwiňizi saýlaň
 2. Geljekdäki bahalaryň hereketini çaklaň (ýokary we aşak)
 3. Opsiýanyň gutarýan senesini saýlaň
 4. Söwda üçin maýa goýum mukdaryny saýlap bilersiňiz. $ 1-den başlaýar
 5. Iş taşlaýyş bahasyny saýlaň we söwdany başlaň.
 6. Möhleti gutarýança garaşyň
 7. Söwda ugruna baglylykda baha iş taşlaýyş bahasyndan ýokary ýa-da pes bolmaly.
 8. 100% -e çenli girdeji alyň, ýa-da maýa goýum mukdaryny ýitirip bilersiňiz

Ikilik opsiýalary söwdasy barada has giňişleýin maglumat üçin ikilik opsiýalaryny nädip söwda etmelidigini ädimme-ädim düşündirýän doly gollanmamyzy görüp bilersiňiz .

Ikilik opsiýalarynyň artykmaçlyklary

Söwda ikilik opsiýalary, şu wagtdan 60 sekunt bolsun ýa-da 5 aýdan bolsun, aktiw ýa-da haryt ugrunda söwda etmegiň ajaýyp usulyny hödürleýär. Çagyryş opsiýasyny satyn alsaňyz we esasy aktiwiň bahasy möhleti gutaranda iş taşlaýyş bahasyndan ýokary bolsa, tölegiň doly mukdaryny alarsyňyz. Söwda möhleti gutarsa ​​we esasy aktiwiň bahasy iş taşlaýyş bahasyndan pes bolsa, maýa goýumyňyzy ýitirersiňiz. Şol logika ters ýagdaýda-da ulanylýar. Bahasy arzanlasa-da pul gazanyp bilersiňiz. Goýlan opsiýany satyn alsaňyz we bahasy arzanlasa, maýa goýumyňyzy yzyna alarsyňyz we opsiýany satyn alanyňyzda kesgitlenen mukdarda gazanarsyňyz. Ikitaraplaýyn opsiýalar söwdasy gaty meşhur, sebäbi düşünmek gaty aňsat we beýleki maliýe emele gelenleri bilen deňeşdirilende has ýokary girdeji hödürleýär.

Üstünlikleri:

 • Siziň töwekgelçilikleriňiz çäklidir
 • Girdejisi ýokary bolup biler
 • Gysga we uzak möhletli söwda
 • Düşünmek ýönekeý
 • Professional platformalar bar
 • Gorag strategiýasynda ulanylyp bilner
 • Financialhli maliýe bazarlarynda peýdaly

Adetmezçilikleri:

 • Bu endik bolup biler
 • Erbet dellalçylyk kompaniýalary köp.
 • Allhli ýurtlarda elýeterli däl
Slide 3

Söwda robotlary

Ikilik opsiýalary söwda botlary, söwdagäre söwda strategiýasyny awtomatlaşdyrmak ukybyny hödürleýän awtomatiki söwda ulgamlarydyr. Bu algoritmik söwda programma üpjünçiligi, öňünden kesgitlenen kriteriýalara laýyklykda söwda etmäge ýa-da öz söwda strategiýalaryňyzy ulanmaga mümkinçilik berýär.

Ikilik opsiýalary kanunymy?

Söwdagärleriň köpüsi ikilik opsiýalarynyň kanunydygyna gyzyklanýar. Düzgünleşdirilen we ygtybarly onlaýn söwda barada aýdylanda bu möhüm sorag. Ikilik opsiýalarynda işleýän aldawçylar köpdi. Bu meseleler, maliýe önümini has köp kadalaşdyryp başlaýan kadalaşdyryjylar tarapyndan görkezildi.

Ikilik opsiýalary ähli ýurtlaryň 99 göteriminde söwda edilip bilner. Bölek satuw maýadarlary käbir kadadan çykmalara sezewar bolup bilerler.

Ikilik görnüşleri söwda etmek üçin kanunydyr.

Bölek satuw söwdagärleri we maýadarlar bu maliýe önümini söwda edip bilerler. Ikilik opsiýalary hünärmen söwdagärler tarapyndan hem satylyp bilner. Söwda dogry dellal bilen ýazylmak arkaly başlap biler. Käbir ikilik opsiýalary dellallary düzgünleşdirilmän biler. Käbir düzgünleşdirilmedik dellallar çynlakaý we dogruçyl, ýöne bu kompaniýalaryň köpüsi beýle däl. Bu dellallarda söwda edip bilýän bolsaňyz, seresap bolmaly. Mostöne köplenç ikitaraplaýyn söwda söwda hasaby açmak kanuny.

Ikilik opsiýalary Europeewropada gadaganmy?

Onlyewropada diňe ikilik opsiýalaryny söwda etmäge diňe hünärmen söwdagärlere rugsat berilýär. Europeewropadaky düzgünleşdirilen dellallar ikilik opsiýalary söwdasy üçin bölek satyjylary kabul edip bilmeýärler. Professional söwdagärler 500 000 ýewrodan köp we köp mukdarda söwda ýa-da maliýe bilimini talap eder. Bu nokatlardan azyndan 2-si bar bolsa, ikilik opsiýalaryny Europeewropada söwda edip bilersiňiz. Şeýle hem deňizdäki dellal bilen söwda edip bilersiňiz, ýöne düzgünleşdirilmedik bolsa, kezzap bolsa puluňyzy yzyna almak has kyn bolar.

Ikilik opsiýalary ABŞ-da kanuny

Ikilik opsiýalary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmi maliýe önümidir. Ikilik opsiýalary Amerikanyň raýatlary tarapyndan söwda edilip bilner, ýöne diňe CFTC ýaly ABŞ-da düzgünleşdirilen we ygtyýarly dellal bilen amala aşyrylan halatynda  .

Ikilik görnüşleriniň düzgünleri

Häzirki wagtda düzgünleşdirilýän ikilik opsiýa dellallary gaty az. Olaryň köpüsi düzgünleşdirilmeýär. Dürli düzgünler dürli ýurtlara degişlidir. Islendik dellala ýazylmazdan ozal öz ýurduňyzdaky düzgünleri barlaň. Biziň tejribämiz, dellallaryň köpüsiniň ýurtlaryň 90 göteriminden müşderileri kabul etjekdigini görkezýär. Dellal siziň ýurduňyzda ýerleşýän bolsa, dellalyň sahypasyny barlap bilersiňiz. Köp dellallar müşderilere rugsat bermeýän ýurtlarda ikilik opsiýalaryny söwda etmekden saklaýarlar.

Ikilik opsiýalary barada has giňişleýin maglumat: