Binomo syn

Reýting: 4.5 out of 5.0 stars

  • Mugt demo hasaby: Hawa
  • Töleg: 95% -e çenli
  • Bonus: 300% -e çenli
  • Aktiwler: 100+ Forex, Harytlar, Aksiýalar, Kriptos

Binomo bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu syn size onuň nämedigi we işleýşi barada ähli zerur maglumatlary berer. Söwda etmekde eýýäm tejribäňiz bar bolsa, Binomo-ny ulanmak üçin göni platforma taparsyňyz. Bu giňişleýin gözden geçirilişde, Binomo-nyň nämedigini, bu platformada nädip söwda etmelidigini we iň esasysy, kanuny we ygtybarly warianty ýa-da aldawçylykdygyna göz ýetirersiňiz. Bu makala, Binomo tarapyndan hödürlenýän söwda aýratynlyklary barada ähli zerur maglumatlary bermegi maksat edinýär.

Binomo çalt syn

Broker Binomo
📅 esaslandyryldy 2014
⚖️ Düzgünnama Halkara Maliýe Komissiýasy
O Demo Hawa
Im Iň az goýum $ 10
📈 Iň pes söwda $ 1
📊 Aktiwler 100+ Forex, Harytlar, Aksiýalar, Kriptos
Investment Maýa goýumynyň girdejisi 95% -e çenli
Us Bonus 300% -e çenli
Depozit usullary Karz kartlary (Wiza kartoçkalary, Mastercard, Maestro), Sim geçirişi, AstroPay, Kriptokurluşlar we başgalar …
Raw Çekiş usullary Karz kartlary (Wiza kartoçkalary, Mastercard, Maestro), Sim geçirişi, AstroPay, Kriptokurluşlar we başgalar …
Head Baş edara Houseewro öýi, Riçmond Hill ýoly, Kingstown, Sent Winsent we Grenadinler
💹 Söwda görnüşleri / Okary / pes, CFD
Ding Söwda platformasy Web, Windows, iOS, Android, MT5
🌎 Dil Iňlis, Indoneziýa, Ispan, Taý, Wýetnam, Hytaý, Türk, Hindi, Ukrain, Gazak, Portugaliýa, Bengali, Arap
👨‍💻 Sosial söwda Hawa
🕌 Yslam hasaby .Ok
⭐ Reýting 4.5 / 5

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Binomo näme?

Binomo, 2014-nji ýylda döredilen ikitaraplaýyn opsiýa dellalydyr. Bu söwda platformasy söwdagärlere söwda işlerine gatnaşmagyň amatly we elýeterli usuly bilen girdeji gazanmak mümkinçiligini hödürleýär. Bu platformalar, şeýle hem, ulanyjylar üçin söwda tejribesini ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli hyzmatlary we köp sanly teklipleri ileri tutýarlar. Binomo, täze başlan söwdagärler üçin hemmetaraplaýyn okuw bermäge uly ähmiýet berýär. Platforma, söwdagärlere habarly karar bermekde ep-esli kömek edip biljek birnäçe wariant we seljeriş gurallaryny hödürleýär.

Binomo onlaýn söwda platformasydyr. Binomo, şahsyýetlere dürli maliýe gurallaryny onlaýn söwda etmek üçin platforma hödürleýär. Häzirki wagtda dellal gündelik 3000,000-den gowrak aktiw söwdagäri bilen täsir galdyrýar. Mundan başga-da, her hepde 29,682,945-den gowrak girdejili alyş-çalyş edýärler. Binomo dellalynyň müşderi bazasyna degişli sanlar yzygiderli ösmegini dowam etdirýär. Bu söwda kompaniýasy dünýä derejesinde işleýär we müşderilere iň oňat söwda şertleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Mundan başga-da, dürli maliýe bazarlaryna ajaýyp elýeterliligi hödürleýärler.

Ulanyjylara hödürlenýän özüne çekiji teklipler, ýokary derejede ynam döredýär we girdejili görnüşde iş alyş-çalyşlaryny geçirmek üçin ulanyjy üçin amatly gurşaw döredýär. Müşderiler söwdagärler bilen aç-açan baglanyşygyna bil baglap bilerler. Öňdebaryjy tehnologiýanyň kömegi bilen söwdagärler dünýäniň maliýe pudagynda häzirki talaplara aýdyň düşünip bilerler. Söwda platformasy, bu pudakda ykrar edilen halkara maliýe komissiýasy (IFC) tarapyndan akkreditasiýa aldy . Bu, IFC tarapyndan kesgitlenen käbir standartlara we kadalara laýyk gelýändigini aňladýar. Mundan başga-da, ähli müşderi töwekgelçilikleri, platformany ulanýan söwdagärler üçin goşmaça gorag gatlagyny üpjün edip, bar bolan düzgünlere laýyklykda ätiýaçlandyrylýar. Binomo howpsuzlyga çynlakaý çemeleşýär we söwda dünýäsinde goralmagyny üpjün etmek üçin köp sanly çäreleri amala aşyrdy. Bu howpsuzlyk çäreleri , ulanyjylary üçin howpsuz we ygtybarly söwda gurşawyny üpjün edip biljek islendik howplardan ýa-da rugsatsyz girişlerden goramak üçin ulanylýar.

Binomo kezzapmy?

, Ok, binomo kezzap däl. Käbir kompaniýalaryň hakykylygy we ygtybarlylygy bilen baglanyşykly ýalňyş düşünjeler bar, ýöne Binomo-nyň kanuny söwda platformasydygyny anyklamak möhümdir. Halkara Maliýe Komissiýasy howpsuzlygy we kanuny talaplaryň berjaý edilmegini üpjün edip, ony dogry düzgünleşdirýär. Söwdaňyzy barlaň, kämilligini ykrar etmek üçin Söwda hiliniň şahadatnamasy berildi. Muny has-da barlamak üçin söwdagärler Quora ýaly onlaýn platformalara ýüz tutup bilerler, bu ýerde dellalyň işine syn we güwänamalary tapyp bilerler.

Binomo ygtybarly we kanuny onlaýn söwda platformasy, şonuň üçin onuň kezzapdygy barada alada etmegiň zerurlygy ýok. Ulanyjylara haýsydyr bir galp ýa-da aldawçylykly amallar etmezden söwda işleri bilen meşgullanmak üçin howpsuz gurşaw berýär. Belli bir kontekstde nädip pul gazanyp boljakdygyny soranyňyzda, hökman girdeji gazanyp bilmejekdigiňizi anyklamak möhümdir. Şeýle-de bolsa, ýerine goşmaça girdeji gazanmak üçin mümkinçilikler bolup biler.

Düzgünnama

Binomo, Halkara Maliýe Komissiýasynyň çäginde hormatlanýan A kategoriýa agzalygyna eýe bolany üçin buýsanýar. Bu ykrar, binomo maliýe bütewiliginiň iň ýokary ülňülerini saklamak we müşderileriň Binomo maýa goýumlary bilen ynanyp biljekdigini kepillendirmek üçin subutnama bolup hyzmat edýär. Ynam we aç-açanlyk her bir işiň özenidir we Kategoriýa agza bolmak, maliýe pudagynda ygtybarly we ygtybarly platforma hökmünde öz ornuny hasam berkitýär.

Binomo, Karib deňziniň ajaýyp döwleti bolan Sent-Winsentiň we Grenadinleriň kanunlaryna laýyklykda hasaba alnan “Dolphin Corp LLC” kompaniýasyna degişli meşhur marka . Köp halkara dellallarynyň amatly şertleri sebäpli hasaba alynmagy üçin bu ýurdy has gowy görýändigi bellärliklidir.

Binomo, şeýle hem, Binomo özüniň “dahylly kompaniýasy” diýip atlandyrýan Titawin Limited kompaniýasynyň üsti bilen CFD (Tapawut şertnamasy) söwda hyzmatlaryny hödürleýär . Bu hyzmatdaşlyk ulanyjylara Binomo platformasyndaky CFD-lere girmäge we söwda etmäge mümkinçilik berýär. Binomonyň web sahypasyna görä, Titawin Limited-iň Wanuatu Maliýe Hyzmatlary Komissiýasynyň (VFSC) ygtyýarnamasy bar . Bu kadalaşdyryjy tassyklama, Titawin Limited-iň maliýe hyzmatlary amallarynda kanunylygyny we laýyklygyny kesgitleýär.

Binomo, Gonkongda ýerleşýän abraýly garaşsyz öz-özüňi dolandyryş guramasy we dawalary çözmek boýunça “Maliýe Komissiýasynyň” agzasydygyna buýsanýar . Bu baglanyşyk, Binomonyň aç-açanlygy saklamak we ulanyjylary üçin adalatly söwda amallaryny üpjün etmek borjuny görkezýär. Arkaýyn boluň, Binomo ýüze çykyp biljek islendik jedelleriň çözülmegini ileri tutýandyklary üçin iň gowy gyzyklanmalaryňyzy göz öňünde tutuň. Agza bolmak bilen, Maliýe Komissiýasynyň öwezini dolmak gaznasyndan 20,000 funt sterlinge çenli goragyňyzyň bardygyny bilip arkaýyn bolup bilersiňiz. Bu goşmaça peýdany rahatlyk hödürleýär we maýa goýumlaryňyzyň goralmagyny üpjün edýär.

Kompaniýanyň müşderi şertnamasynda EUB ýurtlarynda we beýleki kesgitlenen ýurtlarda hyzmatlary hödürlemeýändikleri aýdylýar. Hyzmatlaryny göz öňünde tutanyňyzda bu çäklendirmeden habarly bolmak möhümdir. Demirgazyk Koreýa, Kanada, ABŞ, Awstraliýa, Malaýziýa, Norwegiýa, Islandiýa, Lihtenşteýn, Angliýa (Angliýa), Andorra, Watikan şäher döwleti (Mukaddes ýer), Monako, San Marino Şweýsariýa ýaly käbir ýurtlardan şahsyýetler hasaba alynmaýar. , Ysraýyl, Siriýa, Singapur, Gonkong, Täze Zelandiýa, Eýran, Keramatly Winsent we Grenadinler, Moldowa, Japanaponiýa we Russiýa Federasiýasy.

Düzgünleşdirmek we maýa goýujylary goramak barada aýdylanda, Binomo sanksiýalar we duýduryşlar bolmazdan arassa rekord saklaýar . Şeýle-de bolsa, goşmaça rahatlyk gözleýän bolsaňyz, alternatiw wariantlar hökmünde köp sanly düzgünleşdirilen onlaýn dellallar bar. Binomo ýaly bu döredilen dellallar ýokary ygtybarlylygy hödürleýärler we maýa goýum zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly saýlaw bolup bilerler.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Ykrar etmek we sylaglamak

Söwda hünärmenleriniň ynamy bilen Binomo, öwrenmek we maýa goýmak üçin ýokary täsirli platforma hökmünde giňden tanalýar. Düşünjeli interfeýsi we giňişleýin gurallary ony ähli derejeli hünärmenler üçin ideal saýlamaga öwürýär. Binomo mümkinçiligini öwreniň we söwda endikleriňizi täze belentliklere çykaryň.

Binomo, söwda pudagynda öňdebaryjy platforma hökmünde özüni tanatmak bilen abraýly baýraklara eýe bolmakda täsirli ýazgylara eýe. 2015-nji ýylda abraýly FE baýraklarynda täze başlanlar üçin iň oňat platforma diýlip ykrar edildi. Indiki ýyl, Binomo IAIR baýraklarynda ýylyň platformasy diýen ada eýe bolup , abraýy bilen abraýyny berkitdi. 2023-nji ýyla seretseň, Binomo , Dünýä Business Outlook tarapyndan LATAM-da iň ynamdar söwda platformasy hökmünde ykrar edildi , bu ulanyjylaryna ygtybarly we ygtybarly hyzmatlary bermäge borçlanýandygyny görkezýär.

Söwda platformasy

Binomo gysga möhletli söwdalarda ýöriteleşen hyzmatdyr. Bu döwürde söwdagärleriň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp, ýokary netijeli we amaly söwda platformasyny döretdiler.

Ilki bilen kompaniýa belli üçünji tarap söwda platformasyna bil baglady. Şeýle-de bolsa, indi öňünden gaplanan çözgütlerden daşlaşdylar we dünýä derejesinde onlaýn söwda üçin ýörite döredilen öz hususy dizaýnyny döretdiler. Bu adaty çözgüt, özboluşly zerurlyklary üçin ideal laýyklygy üpjün edýär.

Binomo söwda platformasy häzirki zaman we amaly bolmak üçin içgin taýýarlanýar . Yzygiderli täzelenmeler bilen, söwdagärleriň söwda tejribesini ýokarlandyrýan iň täze aýratynlyklara we gowulaşmalara elýeterliligini üpjün edýär. Bu ýokary hilli goşmaçalar, Binomonyň ulanyjylary üçin iň ýokary platforma üpjün etmek borjuna şaýatlyk edýär.

Diagramma derňewiňizi güýçlendirmek üçin ýörite döredilen 20 sany ösen grafiki gurallar bilen enjamlaşdyrylan Binomo platformasynyň zehinini başdan geçiriň. Bu akylly aýratynlyklar size habarly söwda kararlaryny almaga we bazarda öňde durmaga mümkinçilik berer.

Binomo, peýdaly aýratynlyklary bilen bäsdeşleriniň arasynda tapawutlanýar. Diňe bir ykdysady senenama integrasiýasyny hödürlemeýär, bu söwdagärlere möhüm bazar wakalary barada habarly bolmaga kömek edýär, şeýle hem maglumatlaryň hakyky takyklygyny üpjün edýän çalt täzeleniş nyrhlaryna eýe. Bu aýratynlyklar Binomo-ny bazardaky beýleki alternatiwalardan has ýokary ulanylýan platforma edýär. Söwda, ulaldylan mümkinçilikleri we hödürleýän çalt we ýokary hilli söwda ýerine ýetirişi arkaly netijelilige uly ähmiýet berýär. Bu diňe bir oňaýly amallary üpjün etmän, eýsem umumy marka tejribesinde hem oňyn şöhlelendirýär.

Mundan başga-da, Binomo-nyň dizaýny diňe bir ýokary hilli görkezmek bilen çäklenmän, yzygiderliligi hem üpjün edýär. Bu platforma, ulanyjylary üçin aýratyn baý bolan köp sanly ösen gurallary we tehnologiýalary birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Smoothumşak we ykjam sesli platformalara ýokary baha berýän adamlar üçin Binomo ajaýyp saýlawdygyny subut edýär.

Aktiwler we bazarlar

Binomo, söwda üçin 75+-den gowrak emläk hödürlemek bilen buýsanýar we olara saýlamaga mümkinçilik berýär. Bu söwda platformasy, dürli bazarlary öz içine alýar, söwdagärlere çeýe we köptaraply söwda tejribesini almaga mümkinçilik berýär.

Specializedöriteleşdirilen söwda platformalary bilen deňeşdirilende, has giň mümkinçiliklere eýe bolmak, dürli bazarlary öwrenmek ýa-da dürli aktiwler bilen synag etmek isleýän söwdagärler üçin gaty peýdaly bolup biler. Portfolioňyzy diwersifikasiýa etmek we köp ugurlarda mümkinçilikleri ulanmak üçin çeýeligi üpjün edýär.

Binomo bilen, ýokary / pes söwda şertnamalary we CFD-ler üçin dürli aktiwlere girip bilersiňiz. Bu ägirt uly seçim, söwda syýahatyňyzda saýlamaga mümkinçilikleriňiziň köp bolmagyny üpjün edip, islendik çäklendirmeleriň öwezini dolýar.

Binomo, söwdagärlere gözleg üçin köp mümkinçilik berýän söwda üçin dürli bazarlary hödürleýär. Aksiýalar, harytlar, indeksler ýa-da walýuta jübütleri bilen gyzyklanýarsyňyzmy, Binomo sizi gyzyklandyrdy. Barmaklaryňyzyň ujunda elýeterli bazarlaryň şeýle giň görnüşi bilen, söwda dünýäsine ynam bilen baryp bilersiňiz we maýa goýum maksatlaryňyza laýyk gelýän mümkinçilikleri tapyp bilersiňiz.

Binomo söwdagärleriň dürli zerurlyklaryna düşünýär we köp sanly islegleri kanagatlandyrmak üçin ýokardan gidýär. Beýleki ikitaraplaýyn söwda söwda platformalaryndan tapawutlylykda, Binomo ýokary bahaly aksiýalar we walýuta jübütleri ýaly köp sanly aktiw hödürlemek bilen tapawutlanýar. Bu, söwdagärleriň iň köp gözlenýän wariantlara elýeterliligini üpjün edýär we söwda işlerinde dürlüligi we çeýeligi gözleýänler üçin Binomo-ny iň esasy saýlaýar.

Binomo programmasy

“Binomo” -nyň iň oňat ykjam programmasynyň ýeňip bolmajak amatlylygyny başdan geçiriň. Iş stolyndan jübi telefonyna bökdençsiz geçmek, olaryň platformasy nirede bolsaňyzam söwda islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredildi. “Binomo” programmasy iOS we Android enjamlary üçin hem elýeterlidir , Binomo olaryň hyzmatlaryna eliňiz bilen girip biljekdigiňizi üpjün edýär. Binomonyň köpugurly ykjam programmasy bilen ýolda aňsatlyk we ynam bilen söwda ediň.

Binomo, söwdagärleriň işe başlan badyna iň soňky geleşikler we mahabatlar barada yzygiderli durmagyny üpjün etmek üçin bildirişlerden peýdalanýar. Bu hakyky wagtda bildirişler we programmanyň umumy ajaýyp hili bilen, Binomo ykjam enjamlarynda üznüksiz söwda tejribesini halaýan adamlar üçin ajaýyp saýlawdyr.

Binomo programmasynda zerur ähli aýratynlyklar bar. Has çuňňur derňew we anyk jikme-jiklikler üçin iş stoly platformasy talap edilip bilinýän hem bolsa, ykjam enjamyňyza birnäçe kran bilen nirede bolsaňyzam söwdalaryňyzy amatly ýerine ýetirip bilersiňiz. Şeýlelik bilen ýolda ýa-da öz ofisiňiziň rahatlygynda bolsun, binomo söwda programmasy sizi gyzyklandyrdy.

“Binomo” programmasy iş stolunyň kärdeşi bilen yzygiderli sazlaşykly işlemek we sazlaşykly ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin döredildi. Bu oýlanyşykly çemeleşme, amatly bolanda programma we iş stoly interfeýsiniň arasynda çalyşmagyň çeýeliginden peýdalanýan şahsyýetleri özüne çekýär.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

hasabyňyza giriň

Binomo-da ýazylmak üçin aşakda görkezilen ädimleri ýerine ýetiriň. Binomo web sahypasy ulanyjylara amatly bolar ýaly döredildi we amatly bolmagy üçin iňlis, ispan, portugal, hindi we başga-da köp dilde elýeterlidir. Bu, dürli derejedäki ulanyjylaryň hasaba alyş amallaryndan aňsatlyk bilen geçip biljekdigini üpjün edýär.

1. Binomo hasabyňyza girmek üçin Binomo giriş sahypasyna geçiň.

2. Hasap döretmek üçin e-poçtaňyzy we parolyňyzy hasaba alyş blankasyndaky bellenen meýdanlara giriziň.

3. Hasaba alyş prosesinde, hasabyňyz bilen baglanyşykly walýutany üns bilen saýlamak möhümdir. Hasaba alnandan soň, hasap walýutasyny üýtgetmegiň mümkin däldigini bellemelidiris. Şonuň üçin, dowam etmezden ozal bar bolan opsiýalardan dogry walýutany saýlaýandygyňyzy haýyş edýäris.

4. Dowam etmezden ozal, Müşderi şertnamasynyň şertlerini okamaga we razy bolmaga çagyrylýar. Bu şertnama binomonyň şertlerini görkezýär. Bu şertleri kabul etmek bilen, müşderi hökmünde öz hukuklaryňyza we jogapkärçiligiňize aýdyň düşünmegi üpjün edýärsiňiz.

5. Başlangyç söwdasyna girip boljak “Hasap döretmek” -e basyň. Has soňrak Binomo hasabyňyza girmek üçin ozal döreden e-poçtaňyzy we parolyňyzy ulanyň.

Binomo-da nädip söwda etmeli?

Binomo-da söwda edip başlamak üçin amal gaty ýönekeý. Ilki bilen söwda etmek isleýän aktiwiňizi saýlamaly. Islän emlägiňizi saýlanyňyzdan soň, söwdanyň haçan gutarjakdygy üçin belli bir möhlet bellemeli bolarsyňyz. Ahyrynda, diagrammanyň ýokary (UP) ýa-da aşak (DOWN) ugurda hereket etjekdigini çaklamak bilen çaklamany etmegiň wagty geldi. Çaklama takyk bolsa, goşmaça girdeji alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, çaklama nädogry bolsa, puluňyzy yzyna almarsyňyz.

Binomo hasaplarynyň görnüşleri

Bu platforma, dört dürli görnüşden saýlamaga çeýeligi üpjün edip, bir topar hasap opsiýalaryny hödürleýär. Her bir hasap görnüşi, aýratyn zerurlyklary we islegleri kanagatlandyrmak üçin döredildi.

Binomo hasaby görnüşleri: Mugt Standart Altyn VIP Abraý
Aktiwler 32 48 61 75 75
Naryşlar Hawa Hawa Hawa Hawa Hawa
Yza çekmek _ 3 gün 24 sagat 4 sagat 4 sagat
Goýum bonuslary _ 100% 150% 200% 300%
Girdejisi _ 85% 90% 90% 90%
Sag boluň _ Hawa Hawa Hawa Hawa
Nagt pul _ _ 5% 10% 10%
Insurancetiýaçlandyryş _ _ _ Hawa Hawa
Şahsy dolandyryjy _ _ _ Hawa Iň ýokary ähmiýet
Baýraklar _ _ _ Hawa Hawa
Töwekgelçiliksiz söwdalar _ _ _ Hawa Hawa
Nagt pul _ _ _ _ 5%

Demo hasaby

Binomo-da mugt demo hasaby, platformany ulanmagy we söwda endiklerini öwrenmek isleýänler üçin gymmatly çeşme. Ulanyjylara hiç hili maliýe töwekgelçiligi bolmazdan amal etmäge mümkinçilik berýän 1000 $ wirtual fond berýär. Bu tejribe, Binomo-ny söwda işlerinde ulanmakda ynam we ussatlyk gazanmak üçin gaty peýdaly bolup biler.

Binomo tarapyndan hödürlenýän demo hasaby düýbünden mugt we ulanyjylara 1000 dollar wirtual fond berýär. Aýry-aýry adamlara bu pursatdan peýdalanmagy we Binomo-nyň özüne laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemezden ozal demo hasabyny synap görmegi maslahat berýäris.

Standart hasap

Söwda sahypamyzda adaty hasap bilen, onuň ähli funksiýalaryna doly girip bilersiňiz. Bu, iň abraýly bir exchangea aksiýalarynda söwda etmek ukybyny öz içine alýar. Mundan başga-da, 85% -e çenli durnukly girdeji gazanmak mümkinçiligiňiz bar. Standart hasap, hakyky söwda üçin iň pes bahasy 1 $ -dan pes bolan amallary maliýeleşdirmegiň amatly görnüşini hödürleýär. Bu çeýeligi ulanyjylara kiçi maýa goýumlary bilen başlamaga we hakyky söwda işleri bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.

“Binomo” -ny ulanýan müşderiler platforma tarapyndan gurnalan ýaryşlara gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar. Mundan başga-da, hiç hili çäklendirmesiz hasabyny doldurmak çeýeligi bar we saýlanan yzyna almak usulyna baglylykda aktiwlerini 3 iş gününiň dowamynda yzyna alyp bilerler.

Altyn hasap

Adaty hasaplardan we kömeklerden başga-da, Altyn hasaby satyn almak köp sanly özüne çekiji zatlary hödürleýär. Bu tölegleriň biri, girdejileriňizi ulaltmak arkaly emlägiňizi netijeli dolandyrmak we ösdürmek ukybydyr. “Binomo” bilen müşderiler 24 sagada golaý wagt alýan çalt we netijeli gaznany yzyna almakdan lezzet alyp bilerler. Çekiş wagty saýlanan usula baglylykda üýtgäp biler. Mundan başga-da, maýadarlar Binomo bilen maýa goýumlaryndan 90% -e çenli girdeji gazanyp bilerler. Müşderiler hasaplaryny täzelänlerinde, has köp artykmaçlyklar we ösüş üçin mümkinçilikler berýän köp mukdarda bonus hasaplamalaryna girýärler. Hasabyňyzdan serişdeleri alanyňyzda, amalyň tamamlanmagy üçin üç güne çekip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle-de bolsa, yzyna alnan serişdelere 24 sagadyň dowamynda girip bilersiňiz.

Binomo, müşderilerine bonus serişdeleri bilen birlikde maýa goýum ätiýaçlandyryşyny hödürleýär. Bu ätiýaçlandyryş maýa goýumlaryny goramaga kömek edýär. Mundan başga-da, müşderiler ýüze çykyp biljek söwda bilen baglanyşykly islendik meselelere ýol görkezip we goldaw berip biljek şahsy dolandyryjy bilen maslahatlaşmaga hukugy bar. Binomo, tejribeli söwdagärler tarapyndan tassyklanan birnäçe söwda çemeleşmesini hödürläp, analitiki kömek berýär. Bu, müşderileriň söwda işleri üçin ygtybarly strategiýalara elýeterliligini üpjün edýär. Altyn hasaby bolan müşderiler hepdede 5% nagt pul görnüşinde teklip edilip bilner.

VIP hasaby

VIP hasaby, uly goýum goýýan müşderiler üçin ýörite döredildi. Bu hasap, adaty maýadarlar üçin elýeterli bolmadyk hasaby ýöretmek programmalary we täsin iş alyş-çalyş mümkinçilikleri ýaly aýratyn peýdalary hödürleýär. VIP hasaby eýeleri 200% -e çenli özüne çekiji bonuslardan peýdalanyp bilerler we 90% göterim bilen esasy paýnamalardan peýdalanyp bilerler. Mundan başga-da, VIP hasaplardaky hasaplaşyklar bary-ýogy 4 sagadyň dowamynda gaýtadan işlenýär.

Müşderiler 10% nagt puluny öz içine alýan hepdelik maliýe öwezini dolmaga haklydyr. Bu hakyky baş harplar arkaly mümkin bolýar.

Abraý

“Binomo” söwda tejribesiniň doly mümkinçiligini açmagy we mümkinçilikleriňizi has giňeltmegi maksat edinýän biri bolsaňyz, “Binomo Prestige” hasabyna ýüz tutmakdan başga zat gözlemäň. Bu abraýly statusy ýokarlandyrmak bilen, maksatlaryňyza has çalt we has netijeli ýetmäge kömek etjek ösen derejelere girip bilersiňiz. Binomo abraýly hasaby bilen söwda syýahatyňyzy täze belentliklere çykarmak üçin bu aýratyn mümkinçiligi elden gidirmäň.

Binomo Prestige hasabynyň peýdalary bilen iň soňky VIP bejergisini başdan geçiriň. Oýun tejribäňizden has köp peýdalanmagyňyzy üpjün edip, goýumlaryňyzda 300% -e çenli ajaýyp bonuslardan lezzet alyň. Diňe özüňize niýetlenen ýörite tölegleri aljak “Privilege” sagadyndan peýdalanyň. That’söne bularyň hemmesi däl – “Cashback Plus” programmasy goşmaça 5% aýlyk bonus bilen birlikde hepdede 10% sahy nagt pul hödürleýär. Insurancetiýaçlandyryş plýusy bilen, ajaýyp 60% ýa-da has köp gorag bilen üpjün edilendigiňize we goşmaça 5% -e gaýdyp gelmek (RTP) bonusynyň bardygyny bilip arkaýyn boluň. VIP agza hökmünde premium ýaryşlara girişi açýarsyňyz we beýleki saýlama söwdagärler bilen bäsleşmek üçin mugt giriş alarsyňyz. Yourhli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän şahsy dolandyryjyňyzdan ileri tutulýan kömeklerden peýdalanyň.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Goýum

Goýum goýmak üçin birnäçe meşhur usul bar. Bu opsiýalara Bank Transfer, Visa we Mastercard Bank kartoçkalary, Maestro kartoçkalary, AstroPay, NetBanking, UPI (ifiedeke-täk töleg interfeýsi), PayTm, Hindi alyş-çalyş / Hindi kassa we Globepay girýär. Kämahal, kompaniýalar söwdagärlerden hasaby barlamak maksady bilen şahsyýetnama bermegini talap edip bilerler. Geçmişde bu proses köp wagt talap edip bilerdi. Bagtymyza, Binomo indi barlamak işini tertipleşdirýän we ulanyjylary üçin gymmatly wagty tygşytlaýan awtomatiki hyzmaty hödürleýär. Binomo maýa goýmak üçin talap edilýän iň az goýumyň 10 dollardygyny biliň.

Yza çekmek

Binomo-da belli bir çekiş çäklerini taparsyňyz. Bu çäklendirmeler aşakdakylar: – Günde 3000 $ -a çenli – Aýda 40,000 $ -a çenli – Hepdede 10,000 $ -a çenli. Bu çäklendirmeler ulanyjylar üçin yzyna almak prosesiniň netijeli we dolandyrylmagyny üpjün edýär. Binomo-da iň az 10 dollar puluň bardygyny biliň. Bu olaryň howpsuzlyk syýasatlaryna laýyk gelýär. Pul serişdeleriniň diňe goýumlar üçin ulanylan töleg usullarynyň kömegi bilen amala aşyrylyp bilinjekdigini bellemelidiris. Çekişleri gaýtadan işlemek üçin wagt, hasabyň görnüşine baglylykda birnäçe minutdan üç güne çenli üýtgäp biler. Bu platformanyň bir artykmaçlygy, IQ Opsiýasyndan tapawutlylykda, her bir bank geçirmesi üçin söwdagärlere 31 dollar tölenýän IQ Opsiýadan tapawutlylykda, töleg tölegi ýok.

Bilim

Binomo-da nädip söwda etmelidigi bilen gyzyklanýanlar üçin. Binomo ýa-da başga bir platformada söwda etmegi göz öňünde tutmazdan ozal başlaýanlara okuw sapaklary, kurslar ýa-da tejribeli söwdagärler bilen işlemek ýaly çeşmeler arkaly bilim bermek maslahat berilýär. “Binomo” -ny netijeli ulanmagy öwrenmek isleseňiz, platformada gymmatly bilim çeşmelerini tapyp bilersiňiz. Bu çeşmeler ulanyjylara Binomo bilen tejribelerini optimizirlemek boýunça peýdaly maslahatlar we görkezmeler bermegi maksat edinýär. Elýeterli bilim çeşmelerini ulanyp, platforma boýunça söwda bilimleriňizi we başarnyklaryňyzy ep-esli ösdürip bilersiňiz. Bu materiallar, söwda strategiýalaryna, bazar derňewine we töwekgelçilikleri dolandyrmaga düşünişiňizi artdyrmak üçin gymmatly maglumatlary we düşünjeleri berýär. Bu çeşmelerden öwrenmek üçin wagt sarp edip, has ynamly we üstünlikli söwdagär bolup bilersiňiz.

Binomo kömek merkezi

Binomo-daky Kömek merkezi, Wikipediýa ýaly işleýär, söwdagärlere ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogap tapmak üçin amatly platforma üpjün edýär. Mysal üçin, söwdagärler Binomo-dan serişdeleri yzyna almak barada ýol gözleýän bolsa, zerur maglumatlary almak üçin Binomo kömek merkezine aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Goşmaça kömek gerek bolsa, goldaw hyzmatyna support@bimono.com e-poçta iberip bilersiňiz.

Binomo söwda strategiýalarynyň birnäçesini hödürlän hem bolsa, hiç bir strategiýanyň söwdada 100% üstünlik gazanmagyny kepillendirip bilmejekdigini bellemelidiris. Söwda mahsus töwekgelçilikleri döredýär we islendik platformanyň ýa-da strategiýanyň gözegçiliginden daşgary dürli faktorlar netijelere täsir edip biler. Söwdagärler üçin seresap bolmak, töwekgelçiligi dolandyrmagyň dogry usullaryny ulanmak we bazar derňewi we öz gözlegleri esasynda habarly karar bermek möhümdir. Söwda barada aýdylanda bolsa, oýun däl ýaly, bir ölçegli-ýeňiji strategiýa ýok. Üstünlikli söwda takyk çaklamalary we goşmaça serişdeleri döretmek üçin bazary düýpli seljermegi talap edýär. Söwda usulyýet we habarly pikir bilen çemeleşmek möhümdir.

Söwda ýaryşlary

Söwdagärler www.binomo.com sahypasyndaky bäsleşiklere gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar. Söwdagärler bu bäsleşiklere goşulmak bilen geljekdäki söwdalaryny güýçlendirip biljek gymmatly tejribe we bilim gazanyp bilerler.

Binomo bonuslary

Bonuslar dürli görnüşde bolýar, ýöne geliň üç görnüşe üns bereliň. Ilki bilen, mugt hasaplar üçin hödürlenýän 25% garşy bonus bar. Ikinjiden, goýum däl bonuslar mahabat wagtynda ýa-da VIP hasaplary üçin şahsy ýolbaşçylar tarapyndan berilýär . Depozit bonuslary goýlanda ulanylýar (hasabyň ýagdaýyna baglylykda).

100% goýum bonusy ýaly bonus koduny ýa-da talony nädip ulanmalydygy barada görkezmeleri tapmak üçin Binomo-nyň şertleri bölümine serediň. Mahabat kody ýa-da talony üstünlikli yzyna satyn almak üçin anyk ädimlere we talaplara düşünmek üçin bu görkezmeleri üns bilen gözden geçirmek möhümdir.

Netije

Binomo, ýaryşlar, demo hasaplary we okuw sapaklary ýaly birnäçe aýratynlygy hödürleýän platforma. Bu aýratynlyklar, söwda işleri bilen meşgullanmak isleýänler üçin göz öňünde tutulýan peýdaly platforma edýär. Tournamentaryşlara gatnaşmak we demo hasaplaryna girmek mümkinçiligi bilen ulanyjylar gymmatly tejribe gazanyp we başarnyklaryny ösdürip bilerler. Mundan başga-da, elýeterli okuw sapaklary täze başlanlar ýa-da söwda bilimlerini artdyrmak isleýänler üçin peýdaly görkezmeler berýär. Platforma, müşderi hyzmatyny we ulanyjy üçin amatly interfeýsi hödürleýär, onlaýn söwda dünýäsinde täze başlanlar üçin rahat we kynçylyksyz söwda tejribesini üpjün edýär.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)