Ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň oňat ykjam programmalar

Jübi söwdasy has köp pul gazanmagyň meşhur usulyna öwrüldi. Söwdagärler üçin söwdany aňsatlaşdyrmak üçin bazar dellallarynyň köpüsi soňky döwürde ykjam programmalary döretdiler. Akylly söwdagärler islendik pursatda wagt duýgur pursat bolup biljekdigini bilýärler. Kämahal, terminalda bolmasaňyzam söwda hasabyňyza girmek size has köp pul gazanyp biler.

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin programmanyň beýleki peýdalary näme? Jübi söwda platformasyny beýlekilerden näme tapawutlandyrýar?

Köp dellallar indi ikilik opsiýalarynyň söwdasyna mümkinçilik berýän ykjam programmalary hödürleýärler. Bu programmalar ykjam ulanyjylara ýönekeýleşdirilen tejribe bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär. IOS ýa-da Android enjamlaryndan sargytlary gözegçilikde saklamaga we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Söwda programmalarynyň iň gowy bäşliginiň sanawyny düzdük.

Iň oňat ikilik opsiýalary söwda programmalary 2024

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň oňat programmalar
IQ Option app:
IQ Option x ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň oňat programmalaryň biridir, ony resmi IQ Option web sahypasyndan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Indi ykjam we planşet programmalary, iş stoly programmalary we web wersiýasy üçin has köp mümkinçilik bar. Her ýerde siziň bilen gidýän iň oňat platforma söwdasy. Mugt zarýad berilýän 10,000 dollarlyk demo hasaby alyp bilersiňiz we baran ýeriňizde ulanyp bilersiňiz.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 250-den gowrak Forex walýuta jübütleri, paýnamalar , Kripto, Harytlar, ETF-ler
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows
Programmany göçürip alyň ➤
Pocket Option app:
“Pocket Option” 2017-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli iň çalt ösýän ikilik opsiýalarynyň dellalynyň biri boldy. Dellal, 150-den gowrak emläk söwdasyna we hünärmen söwdagärleriň girdejili ýerlerini göçürip almaga mümkinçilik berýän çylşyrymly ikilik opsiýalary söwda programmasyny hödürleýär. IOS ýa-da Android smartfonlaryňyzy we planşetiňizi ulanyp, söwdanyňyzyň 96% -e çenli girdejisi bilen ikilik opsiýalaryny söwda edip bilersiňiz.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 96%
 • Aktiwler: 100+ Aksiýalar, Forex walýuta jübütleri, Kripto, ETF-ler, Harytlar.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows
Programmany göçürip alyň ➤
Quotex app:
“Quotex” bu müşderilere “Android” üçin ykjam söwda programmasyny göçürip almak mümkinçiligini hödürleýär. Bu programma, aktiwleriň giň toparynda ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýär. IOS enjamy bolan ulanyjylar göni dellalyň web programmasynda söwda edip bilerler.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 98%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, harytlar, ETF, Kripto
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android
Programmany göçürip alyň ➤
Olymp Trade app:
Bu söwda programmasy, 30+ görkeziji bilen 100+ aktiw söwdasyna mümkinçilik berýär. “Olymp Trade” programmasy müşderä ikilik opsiýalary, forex, indeksler we harytlar bilen söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. Bu söwda programmasy, smartfonyňyzy ulanyp, söwda etmäge, amal etmäge we bazary seljermäge mümkinçilik berer.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, indeks, harytlar, ETF-ler, metallar
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows
Programmany göçürip alyň ➤
Deriv Go app:
Ulanyjylar bu söwda programmasy arkaly ikilik opsiýalaryny, forex, cryptocurrency we sintetiki görkezijileri söwda edip bilerler. Forex söwdasy bazar wagtlarynda amala aşyrylyp bilner. Kriptokurluşlara we sintetiki indekslere bu onlaýn söwda platformasy arkaly 24/7 girip bolýar.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, harytlar, kripto, ETF-ler
 • Demo hasaby: Hawa
 • platforma: Web, Android, iOS we Windows
Programmany göçürip alyň ➤
Binomo app:
Binomo, hasaby görnüşine baglylykda söwdagärlere 70+ aktiw söwdasyna mümkinçilik berýän meşhur ikilik opsiýalary söwda programmasydyr. Diagramma derňewi üçin hünär gurallary bar.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Aksiýalar, harytlar, kripto we Forex
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web programmasy, Android, IOS, Huawei programmasy
Programmany göçürip alyň ➤
Expert Option app:
“ExpertOption” -y dünýäde 55 milliondan gowrak adam ynandyrdy we doly düzgünleşdirilen dellallaryň biridir. Dünýäniň iň meşhur sanly baýlyklaryny söwda edeniňizde nol komissiýa almak üçin şu gün hasaba alyň.
 
 • Min. Goýum: $ 10
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Aksiýalar, harytlar, kripto we Forex
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows
Programmany göçürip alyň ➤
IQ Cent app:
IQcent, 2017-nji ýylda esaslandyrylan CFDs, Forex we ikilik opsiýalary üçin dellal. Bu söwda platformasy, 0.01 dollardan başlap sent bilen söwda etmäge mümkinçilik berýän birnäçe. IQ Cent uly bonus gözleýän söwdagär üçin gowy söwda programmasydyr. Bu dellal, goýumyňyzyň 200% -ine çenli söwda bonuslary bilen pudakdaky iň ýokary söwda bonusyny üpjün edýär.
 
 • Min. Goýum: 20 $
 • Min. Söwda: $ 0.01
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 100+ Forex, aksiýa harytlary, ETF , we walýuta jübütleri.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web
Programmany göçürip alyň ➤
BinaryCent app:
“Binarycent” öňdebaryjy ikilik opsiýalary we CFD / Forex söwda programmasy bolup, iň az söwda ululygy 10 sentden başlaýar. Şeýle hem, dürli gatlaklardan bolan maýadarlara niýetlenen hyzmatlary hödürleýärler. Binarycent, öz programmalarynda ikilik opsiýalary söwdasy, forex we CFD söwdasyny hödürleýär. Şeýle hem hasabyňyzy maliýeleşdirip we pul alyp bilersiňiz. “Binarycent” 100% -e çenli uly depozit bonusyny hem hödürleýär.
 
 • Min. Goýum: 250 $
 • Min. Söwda: $ 0.10
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 100+ Kripto, Harytlar, paýnamalar, we walýuta jübütleri.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web
Programmany göçürip alyň ➤

Ikilik opsiýalarynyň söwda programmalarynyň peýdalary

Islendik ýerden söwda :

Jübi söwda programmalary, islendik ýere, islän wagtyňyz islendik enjamdan internete birikdirilençä söwda etmäge mümkinçilik berýär.

Ikilik opsiýalary söwda programmalary arassa we içgin interfeýsleri hödürleýär. Iş stoly web sahypasy ajaýyp bolsa-da, ykjam programmalar size has hereketliligi we bazara girmegi we ýolda söwda etmegi aňsatlaşdyrýar. Bu programmalar söwdagäre we maýa goýuja islendik ýerden we islendik wagt smartfon bilen ikilik opsiýalary söwda hasabyna girmegi teklip edýär.

Bu ykjam söwda programmalary tarapyndan hödürlenýän ajaýyp elýeterlilik, ähli söwdagärlere täzelikler we täzelenmeler bilen habarlaşmaga mümkinçilik berýär. Bu programmalar bilen bazara girmek gaty çalt we telefonyňyzda programma bar bolsa birnäçe sekundyň içinde amal edip bilersiňiz. Web sahypasy köp peýdalary hödürlese-de, ýolda söwda etmek üçin amatly däl.

Bazarlara has aňsat we has çalt girmek

Käbir gurallar ykjam programma tejribäňizden has köp peýdalanmaga kömek edip biler, ykjam enjamyňyza gurmak üçin goşmaçalar gözläp bilersiňiz. Widjetler gönüden-göni öý ekranyna köp bazar maglumatlary getirip biljek gurallardyr. Bu gurallar bazara derrew girmegi üpjün edýär we programmaňyzy açmazdan söwdalaryňyzy barlamaga ýa-da töwekgelçilik duýduryşlaryna baha bermäge mümkinçilik berýär.

Bazar gurallary ykjam programmalar ýaly ulanylyp bilner we iň soňky operasiýa ulgamy bolan enjamlaryň köpüsine gurnalyp bilner.

Duýduryşlary we duýduryşlary basyň

Iň oňat ykjam söwda programmalarynyň köpüsi söwdagäre öz söwda ýa-da bazar ösüşi barada şahsy bildirişleri we duýduryşlary almaga mümkinçilik berýär.

Bu bildirişler we duýduryşlar iň täze bazar maglumatlaryny göni ykjam enjamyňyza almak üçin amatlydyr. Jübi söwda programmalarynyň köpüsi, duýduryşlary düzmäge we portfel täzelenmeleri, töwekgelçilik duýduryşlary ýa-da çäkli wagt teklipleri üçin habarlaşma düzmäge mümkinçilik berýär.

Bazary synlamasaňyz, seýrek söwdany sypdyryp bilersiňiz. Bu bildirişler, pudakdaky iň täze habarlara we wakalara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Ulanylyşy aňsat

Ikitaraplaýyn opsiýalar söwdagärleri, öz standartlary hökmünde web sahypasynyň söwdasyna köpden bäri bil baglaýarlar. Iň uly tomaşa meýdany we statistikalaryň köpüsi iş stolunyň kompýuterinde bar. Tehnologiýanyň ösmegi we ykjam enjamlaryň meşhurlygy sebäpli, ykjam döredijiler amatly söwda tejribesini hödürlemek bilen bir hatarda ykjam web sahypasy ýaly maglumatlara girmek üçin amatly görnüşde ikitaraplaýyn söwda söwda programmalaryny uýgunlaşdyrdylar.

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň oňat programmany saýlamak üçin näme gözlemeli

Operasiýa ulgamy bilen utgaşyklyk

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin dellal bilen hasaba durmazdan ozal, dellalyň jübi telefonyňyz üçin programma hödürleýändigini barlamak möhümdir. Köp dellallar Android we iOS enjamlary üçin programmalar hödürleýärler, ýöne hemmesi däl. “Android” telefonlary diňe “Android” programmalaryny göçürip alyp biler. Bu, iOS ulanyjylary üçin hem dogry. Birnäçe söwda programmalaryny hödürleýän ikilik opsiýalary dellallary ulanyjylara has çeýeligi üpjün edýär we enjamy üçin iň oňat programmany saýlamaga mümkinçilik berýär.

Ikilik opsiýa söwdasy üçin dürli aktiwler

Söwda etmek isleýän emläkleriňize we dürli ikilik görnüşlerine girip bilersiňiz. Iň meşhur dellallar ikilik görnüşleriniň iň ýönekeý görnüşi bolan ýokary / pes wariantlary hödürleýärler. Bu platforma, “Over / Under” we “Aşak” opsiýalary ýaly beýleki görnüşleri söwda etmäge mümkinçilik berýär, bu opsiýa hem gaty ýönekeý. Käbir dellallar adaty ikilik opsiýalary söwdasyna goşmaça beýleki aktiwleri we maliýe önümlerini hem hödürleýärler. Mysal üçin, IQ Option.com öz müşderilerine CFD, Forex, kripto-walýuta we harytlar, aksiýalar, indeksler, ETF-ler bilen söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär.

Howpsuzlyk we Howpsuzlyk

Howpsuzlyk, esasanam ikilik opsiýalary söwda programmasyna ep-esli mukdarda pul goýsaňyz, göz öňünde tutulmalydyr.
Gymmatly kagyzlaryň maýa goýujylaryny goramak korporasiýasy, maýa goýujylaryň maýasyny goramagy maksat edinýän telekeçilik däl guramadyr, dellalçylyk kompaniýalarynyň erbet amallary ýüze çykan halatynda maýa goýujylara öwezini dolmaga mümkinçilik berýär we ýüzlerçe müň dollarlyk gymmatly kagyzlary we nagt serişdeleri öz içine alýar ..

Ikilik opsiýalary söwda programmasy iki basgançakly tanamak ulgamy, şeýle hem dellalyň web sahypasyna birikdirilende SSL şifrlemek ýaly dürli howpsuzlyk aýratynlyklary bilen üpjün edilmelidir. Bu programmalar transport gatlagynyň howpsuzlygyndan we beýleki ýokary derejeli howpsuzlyk çärelerinden hem peýdalanmalydyr. TLS, ykjam enjamyňyz bilen serwerlere birikdirilende iň häzirki zaman şifrlemek algoritmlerini ulanyp, maglumatlaryňyzy goramak üçin niýetlenendir.

Ikilik opsiýalaryny söwda etmek üçin demo hasaby

Ikilik opsiýalary söwda programmasyny synap görmek üçin elmydama mugt demo hasabynda synap görmeli. Söwda programmalarynyň köpüsi, öz platformasyna pul goýup başlamazdan ozal demo re throughimi arkaly mugt söwda etmäge mümkinçilik berýär. Bu ykjam programmalar, birnäçe müň dollarlyk wirtual pul bilen mugt söwda etmäge mümkinçilik berýän mugt demo hasaby açmak üçin ulanylyp bilner.

Ikilik opsiýalary ýokary töwekgelçilikli / ýokary girdejili maliýe gurallary we şonuň üçin ýokary töwekgelçilik göterýär.
Bu söwda programmalarynda demo hasaby açmak, wirtual gaznalar bilen ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ýitgi töwekgelçiligi bolmazdan türgenleşmäge we amal etmäge mümkinçilik berýär. Demo hasaplary, hakyky gaznalar bilen söwda etmek bilen baglanyşykly töwekgelçilikler bilen tanyşanyňyzda düşünmäge mümkinçilik berýär. Demo hasaplary täze gelen söwdagärler üçin ajaýyp, sebäbi bu täze söwda strategiýalaryny töwekgelçiliksiz ulanmaga we synag etmäge mümkinçilik berýär.

Amatly goýum usullary

Ikilik opsiýalary söwda programmalary, siziň üçin işleýän goýum we pul çykarmak usullaryny üpjün etmeli. Iň oňat söwda programmalary müşderilerine dürli töleg usullaryny hödürleýär we hiç hili töleg almaýarlar. Töleg serişdeleri, ulanýan onlaýn dellalçylyk platformasyna we ýaşaýan ýurduňyz ýaly beýleki faktorlara baglylykda tapawutlanýar. Söwda programmasyna pul çykarmak we goýmak üçin iň meşhur wariantlaryň gysga sanawy:

 • Debet kartlary
 • Karz kartlary (Visa Mastercard, Maestro, Mastercard)
 • Skrill
 • Neteller
 • Webmoney
 • Cryptocurrency

Käbir ikilik opsiýalary söwda programmalary, söwda hasabyňyza awtomatiki geçiriş mümkinçiligini berýär.

Bu aýratynlyk, söwda hasabyňyzy hepdelik, iki hepdelik ýa-da aýlyk, şeýle hem çärýekde awtomatiki usulda doldurmaga mümkinçilik berýär. Bu çemeleşme, geçirimleriňizi el bilen etmän, elmydama ýeterlik serişdä eýe bolmaga mümkinçilik berýär.

Goýum bonuslary

Käbir ikilik opsiýalary söwda programmalary hasabyňyzy döredeniňizden soň goýum bonusyny hödürleýär. Bu programmalardan bonusyňyzy almak üçin programmany göçürip almaly we profil döretmeli. Soňra dellaldan dellala çenli üýtgeýän iň az goýum goýmaly. Dürli bonuslar, goýlan mukdar, ýaşaýan ýurduňyz we beýleki parametrler ýaly dürli faktorlara baglydyr.

Mysal üçin, “Quotex” ilkinji goýumyňyzda 30% bonus hödürlär. IQ sent ýaly beýleki dellallar size goýumyňyzyň 100% -ini hödürleýär, Binary.com we IQ Option ýaly beýleki onlaýn dellalçylyk kompaniýalary bonus teklip etmeýärler.

Çalt we aňsat çykarmak

Çekişler arzadan programma boýunça dürli-dürli bolup bilse-de, iň oňat ikilik opsiýalary söwda programmalary, puluňyzy sarp etmek isläniňizde puluňyzy çalt almaga mümkinçilik berýär. Bar etmeli zadyňyz, hasabyňyza girmek. Çekmek düwmesine basyň. Çekmek üçin mukdary saýlaň. Iň meşhur söwda programmalary, adatça, üç-on günüň içinde pul goýmaga we yzyna almaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, dellallaryň bahalaryna seretmekden çekinmäň, sebäbi käbir ikilik opsiýalary dellallary hasabyňyzdan çykanyňyzda yzyna almak we konwersiýa tölegi ýaly beýleki tölegleri alýarlar. Käbirleri, yzyna almak haýyşyňyz bilen resminamalary tabşyrmagyňyzy talap edýär.

Käbir dellallar, hökümet tarapyndan berlen surat belgisi (pasport ýa-da sürüjilik şahadatnamasy) ýaly resminamalary, ýaşaýan ýeriňiz barada kommunal tölegleri ýa-da ýaşaýyş salgyňyzy öz içine alýan bank hasabatyny sorap bilerler.