Ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň oňat ykjam programmalar

Jübi söwdasy has köp pul gazanmagyň meşhur usulyna öwrüldi. Söwdagärler üçin söwdany aňsatlaşdyrmak üçin bazar dellallarynyň köpüsi soňky döwürde ykjam programmalary döretdiler. Akylly söwdagärler islendik pursatda wagt duýgur pursat bolup biljekdigini bilýärler. Kämahal, terminalda bolmasaňyzam söwda hasabyňyza girmek size has köp pul gazanyp biler.

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin programmanyň beýleki peýdalary näme? Jübi söwda platformasyny beýlekilerden näme tapawutlandyrýar?

Köp dellallar indi ikilik opsiýalarynyň söwdasyna mümkinçilik berýän ykjam programmalary hödürleýärler. Bu programmalar ykjam ulanyjylara ýönekeýleşdirilen tejribe bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär. IOS ýa-da Android enjamlaryndan sargytlary gözegçilikde saklamaga we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Söwda programmalarynyň iň gowy bäşliginiň sanawyny düzdük.

Iň oňat ikilik opsiýalary söwda programmalary 2022

Ikilik opsiýalarynyň söwda programmalarynyň peýdalary

Islendik ýerden söwda :

Jübi söwda programmalary, islendik ýere, islän wagtyňyz islendik enjamdan internete birikdirilençä söwda etmäge mümkinçilik berýär.

Ikilik opsiýalary söwda programmalary arassa we içgin interfeýsleri hödürleýär. Iş stoly web sahypasy ajaýyp bolsa-da, ykjam programmalar size has hereketliligi we bazara girmegi we ýolda söwda etmegi aňsatlaşdyrýar. Bu programmalar söwdagäre we maýa goýuja islendik ýerden we islendik wagt smartfon bilen ikilik opsiýalary söwda hasabyna girmegi teklip edýär.

Bu ykjam söwda programmalary tarapyndan hödürlenýän ajaýyp elýeterlilik, ähli söwdagärlere täzelikler we täzelenmeler bilen habarlaşmaga mümkinçilik berýär. Bu programmalar bilen bazara girmek gaty çalt we telefonyňyzda programma bar bolsa birnäçe sekundyň içinde amal edip bilersiňiz. Web sahypasy köp peýdalary hödürlese-de, ýolda söwda etmek üçin amatly däl.

Bazarlara has aňsat we has çalt girmek

Käbir gurallar ykjam programma tejribäňizden has köp peýdalanmaga kömek edip biler, ykjam enjamyňyza gurmak üçin goşmaçalar gözläp bilersiňiz. Widjetler gönüden-göni öý ekranyna köp bazar maglumatlary getirip biljek gurallardyr. Bu gurallar bazara derrew girmegi üpjün edýär we programmaňyzy açmazdan söwdalaryňyzy barlamaga ýa-da töwekgelçilik duýduryşlaryna baha bermäge mümkinçilik berýär.

Bazar gurallary ykjam programmalar ýaly ulanylyp bilner we iň soňky operasiýa ulgamy bolan enjamlaryň köpüsine gurnalyp bilner.

Duýduryşlary we duýduryşlary basyň

Iň oňat ykjam söwda programmalarynyň köpüsi söwdagäre öz söwda ýa-da bazar ösüşi barada şahsy bildirişleri we duýduryşlary almaga mümkinçilik berýär.

Bu bildirişler we duýduryşlar iň täze bazar maglumatlaryny göni ykjam enjamyňyza almak üçin amatlydyr. Jübi söwda programmalarynyň köpüsi, duýduryşlary düzmäge we portfel täzelenmeleri, töwekgelçilik duýduryşlary ýa-da çäkli wagt teklipleri üçin habarlaşma düzmäge mümkinçilik berýär.

Bazary synlamasaňyz, seýrek söwdany sypdyryp bilersiňiz. Bu bildirişler, pudakdaky iň täze habarlara we wakalara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Ulanylyşy aňsat

Ikitaraplaýyn opsiýalar söwdagärleri, öz standartlary hökmünde web sahypasynyň söwdasyna köpden bäri bil baglaýarlar. Iň uly tomaşa meýdany we statistikalaryň köpüsi iş stolunyň kompýuterinde bar. Tehnologiýanyň ösmegi we ykjam enjamlaryň meşhurlygy sebäpli, ykjam döredijiler amatly söwda tejribesini hödürlemek bilen bir hatarda ykjam web sahypasy ýaly maglumatlara girmek üçin amatly görnüşde ikitaraplaýyn söwda söwda programmalaryny uýgunlaşdyrdylar.

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň oňat programmany saýlamak üçin näme gözlemeli

Operasiýa ulgamy bilen utgaşyklyk

Ikilik opsiýalary söwdasy üçin dellal bilen hasaba durmazdan ozal, dellalyň jübi telefonyňyz üçin programma hödürleýändigini barlamak möhümdir. Köp dellallar Android we iOS enjamlary üçin programmalar hödürleýärler, ýöne hemmesi däl. “Android” telefonlary diňe “Android” programmalaryny göçürip alyp biler. Bu, iOS ulanyjylary üçin hem dogry. Birnäçe söwda programmalaryny hödürleýän ikilik opsiýalary dellallary ulanyjylara has çeýeligi üpjün edýär we enjamy üçin iň oňat programmany saýlamaga mümkinçilik berýär.

Ikilik opsiýa söwdasy üçin dürli aktiwler

Söwda etmek isleýän emläkleriňize we dürli ikilik görnüşlerine girip bilersiňiz. Iň meşhur dellallar ikilik görnüşleriniň iň ýönekeý görnüşi bolan ýokary / pes wariantlary hödürleýärler. Bu platforma, “Over / Under” we “Aşak” opsiýalary ýaly beýleki görnüşleri söwda etmäge mümkinçilik berýär, bu opsiýa hem gaty ýönekeý. Käbir dellallar adaty ikilik opsiýalary söwdasyna goşmaça beýleki aktiwleri we maliýe önümlerini hem hödürleýärler. Mysal üçin, IQ Option.com öz müşderilerine CFD, Forex, kripto-walýuta we harytlar, aksiýalar, indeksler, ETF-ler bilen söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär.

Howpsuzlyk we Howpsuzlyk

Howpsuzlyk, esasanam ikilik opsiýalary söwda programmasyna ep-esli mukdarda pul goýsaňyz, göz öňünde tutulmalydyr.
Gymmatly kagyzlaryň maýa goýujylaryny goramak korporasiýasy, maýa goýujylaryň maýasyny goramagy maksat edinýän telekeçilik däl guramadyr, dellalçylyk kompaniýalarynyň erbet amallary ýüze çykan halatynda maýa goýujylara öwezini dolmaga mümkinçilik berýär we ýüzlerçe müň dollarlyk gymmatly kagyzlary we nagt serişdeleri öz içine alýar ..

Ikilik opsiýalary söwda programmasy iki basgançakly tanamak ulgamy, şeýle hem dellalyň web sahypasyna birikdirilende SSL şifrlemek ýaly dürli howpsuzlyk aýratynlyklary bilen üpjün edilmelidir. Bu programmalar transport gatlagynyň howpsuzlygyndan we beýleki ýokary derejeli howpsuzlyk çärelerinden hem peýdalanmalydyr. TLS, ykjam enjamyňyz bilen serwerlere birikdirilende iň häzirki zaman şifrlemek algoritmlerini ulanyp, maglumatlaryňyzy goramak üçin niýetlenendir.

Ikilik opsiýalaryny söwda etmek üçin demo hasaby

Ikilik opsiýalary söwda programmasyny synap görmek üçin elmydama mugt demo hasabynda synap görmeli. Söwda programmalarynyň köpüsi, öz platformasyna pul goýup başlamazdan ozal demo re throughimi arkaly mugt söwda etmäge mümkinçilik berýär. Bu ykjam programmalar, birnäçe müň dollarlyk wirtual pul bilen mugt söwda etmäge mümkinçilik berýän mugt demo hasaby açmak üçin ulanylyp bilner.

Ikilik opsiýalary ýokary töwekgelçilikli / ýokary girdejili maliýe gurallary we şonuň üçin ýokary töwekgelçilik göterýär.
Bu söwda programmalarynda demo hasaby açmak, wirtual gaznalar bilen ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ýitgi töwekgelçiligi bolmazdan türgenleşmäge we amal etmäge mümkinçilik berýär. Demo hasaplary, hakyky gaznalar bilen söwda etmek bilen baglanyşykly töwekgelçilikler bilen tanyşanyňyzda düşünmäge mümkinçilik berýär. Demo hasaplary täze gelen söwdagärler üçin ajaýyp, sebäbi bu täze söwda strategiýalaryny töwekgelçiliksiz ulanmaga we synag etmäge mümkinçilik berýär.

Amatly goýum usullary

Ikilik opsiýalary söwda programmalary, siziň üçin işleýän goýum we pul çykarmak usullaryny üpjün etmeli. Iň oňat söwda programmalary müşderilerine dürli töleg usullaryny hödürleýär we hiç hili töleg almaýarlar. Töleg serişdeleri, ulanýan onlaýn dellalçylyk platformasyna we ýaşaýan ýurduňyz ýaly beýleki faktorlara baglylykda tapawutlanýar. Söwda programmasyna pul çykarmak we goýmak üçin iň meşhur wariantlaryň gysga sanawy:

  • Debet kartlary
  • Karz kartlary (Visa Mastercard, Maestro, Mastercard)
  • Skrill
  • Neteller
  • Webmoney
  • Cryptocurrency

Käbir ikilik opsiýalary söwda programmalary, söwda hasabyňyza awtomatiki geçiriş mümkinçiligini berýär.

Bu aýratynlyk, söwda hasabyňyzy hepdelik, iki hepdelik ýa-da aýlyk, şeýle hem çärýekde awtomatiki usulda doldurmaga mümkinçilik berýär. Bu çemeleşme, geçirimleriňizi el bilen etmän, elmydama ýeterlik serişdä eýe bolmaga mümkinçilik berýär.

Goýum bonuslary

Käbir ikilik opsiýalary söwda programmalary hasabyňyzy döredeniňizden soň goýum bonusyny hödürleýär. Bu programmalardan bonusyňyzy almak üçin programmany göçürip almaly we profil döretmeli. Soňra dellaldan dellala çenli üýtgeýän iň az goýum goýmaly. Dürli bonuslar, goýlan mukdar, ýaşaýan ýurduňyz we beýleki parametrler ýaly dürli faktorlara baglydyr.

Mysal üçin, “Quotex” ilkinji goýumyňyzda 30% bonus hödürlär. IQ sent ýaly beýleki dellallar size goýumyňyzyň 100% -ini hödürleýär, Binary.com we IQ Option ýaly beýleki onlaýn dellalçylyk kompaniýalary bonus teklip etmeýärler.

Çalt we aňsat çykarmak

Çekişler arzadan programma boýunça dürli-dürli bolup bilse-de, iň oňat ikilik opsiýalary söwda programmalary, puluňyzy sarp etmek isläniňizde puluňyzy çalt almaga mümkinçilik berýär. Bar etmeli zadyňyz, hasabyňyza girmek. Çekmek düwmesine basyň. Çekmek üçin mukdary saýlaň. Iň meşhur söwda programmalary, adatça, üç-on günüň içinde pul goýmaga we yzyna almaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, dellallaryň bahalaryna seretmekden çekinmäň, sebäbi käbir ikilik opsiýalary dellallary hasabyňyzdan çykanyňyzda yzyna almak we konwersiýa tölegi ýaly beýleki tölegleri alýarlar. Käbirleri, yzyna almak haýyşyňyz bilen resminamalary tabşyrmagyňyzy talap edýär.

Käbir dellallar, hökümet tarapyndan berlen surat belgisi (pasport ýa-da sürüjilik şahadatnamasy) ýaly resminamalary, ýaşaýan ýeriňiz barada kommunal tölegleri ýa-da ýaşaýyş salgyňyzy öz içine alýan bank hasabatyny sorap bilerler.