Iň oňat ikilik opsiýalary robotlary

Soňky birnäçe ýylda ikilik görnüşli robotlar (ýa-da “botlar”) meşhurlygyň artandygyny gördi. Söwda robotynyň esaslaryny düşündirýäris we 2024-nji ýylda iň esasy saýlamalarymyzy berýäris. Netijede, siziň bilmeli we seresap bolmaly zatlaryňyzy sanap geçýäris. Şeýle hem, awtoulag söwda programma üpjünçiligini we gurallaryny ulanmaga kömek ederis.

Ikitaraplaýyn robotlar ortaça söwdagäri beýik birine öwürmek mümkinçiligine eýe. Gowy söwda botyny tapmak, söwdagär hökmünde üstünlik gazanmagyňyza kömek eder. Ikilik opsiýalary söwda botlary müňlerçe adama has netijeli söwda etmäge kömek etdi. Häzirki wagtda bazarda ikilik görnüşli robotlar köp, şonuň üçin dogry birini saýlamak gaty kyn bolup biler.

2024-nji ýylda tapyp boljak iň oňat ikili opsiýa robotlarynyň sanawyny döretdik.

Iň oňat ikilik opsiýalary robotlar we awto-söwda programma üpjünçiligi

Iň oňat ikilik opsiýalary robotlary
BinBot Pro:

BinBot Pro söwda roboty, dürli söwda strategiýalaryna eýerip, ikilik opsiýalaryny awtomatiki söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. Söwda programma üpjünçiligi siziň üçin awtomatiki işleýär. Öň kesgitlenen girdeji derejesine esaslanyp, bir günde netijäňizi iki esse ýa-da üç esse artdyryp bilersiňiz!

 • Awtomatlaşdyrylan ikilik opsiýa söwdasy
 • 24/7 söwda
 • El bilen söwda ýok
 • Öňünden kesgitlenen sazlamalar bilen awtoulag söwdasy
Web sahypasyna giriň ➤
Dbot:

Dbot, Deriv.com tarapyndan üpjün edilen mugt söwda roboty we grafiki interfeýsden süýräp we düşürmek arkaly öz söwda strategiýaňyzy döretmäge mümkinçilik berýär. Robotlaryňyzy el bilen düzüp bilersiňiz, bu roboty ikilik opsiýalaryňyzyň söwda strategiýalaryny awtomatlaşdyrmak üçin ajaýyp gural edýär.

 • Awtomatlaşdyrylan ikilik opsiýalary söwdasy
 • 24/7 söwda
 • Söwda strategiýaňyzy dörediň we awtomatlaşdyryň
Web sahypasyna giriň ➤
Dax Robot:

“DaxRobot” söwda programma üpjünçiligi, dürli söwda strategiýalaryny ulanyp, ikilik opsiýalaryny awtomatiki söwda etmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi awtomatiki usulda siziň üçin söwda eder. Awto söwda programma üpjünçiliginiň bu görnüşi, öňünden kesgitlenen sazlamalara esaslanyp haýran galdyryjy netijeleri getirip biler.

 • Awtomatlaşdyrylan ikilik opsiýa söwdasy
 • 24/7 söwda
 • El bilen söwda ýok
 • Öňünden kesgitlenen sazlamalar bilen awtoulag söwdasy
Web sahypasyna giriň ➤

Aýry-aýry saýlawlar iň oňat awtoulag söwda hyzmatyny kesgitlär. Has giňişleýin maglumat üçin okaň.

Ikilik opsiýalary awtoulag söwdasy näme?

Ikitaraplaýyn opsiýalar awtoulag söwdasy, söwdagärler üçin söwda etmezlik üçin ýörite programma üpjünçiligini ulanmagy öz içine alýar. Programma üpjünçiligi karar bermek üçin algoritmiki we signal esasly söwdalary ulanýar. Ikilik opsiýalar robotlary, gündelik söwda meseleleriňizi ýerine ýetirip bilýär, ölçegleriňize, strategiýaňyza, signallaryňyza we algoritmiki nagyşlaryň çaklamalaryna esaslanyp satyn alýar we satýar. Bu botlar köp sebäplere görä peýdaly, şol sanda gündiz söwdagärler uklap ýatyrka ýa-da başga wezipeleri ýerine ýetirip bilýär. Bu botlar söwdanyň adam elementini aýyrýar, şonuň üçin söwdagärler ýitgilere sebäp bolup biljek emosional kararlardan gaça durýarlar.

Algoritmik söwda näme?

Algoritmik söwda, wagtyň geçmegi bilen bazara çykarylýan wagtyň, bahanyň we göwrümiň mukdary ýaly üýtgeýänleri hasaba alýan awtomatiki öňünden meýilleşdirilen söwda görkezmelerini ýerine ýetirmekden ybarat awtomatiki söwdanyň bir görnüşidir. Görkezmeler algoritm görnüşinde bolup, kanagatlandyrylmaly düzgünleriň we şertleriň toplumyna esaslanýar. Söwda botlary algoritm söwdasy üçin gural bolup, olar walýuta bazarynda, şeýle hem esasy bir stockalarda (Nýu-Yorkork bir Stockasy, Londonyň FTSE we DAX ýaly) ulanylýar. Algoritmik söwda ikilik opsiýalary söwda we bazardaky maliýe emele gelen beýleki görnüşlerde söwda etmek üçin hem ulanylýar.

Awto söwda programma üpjünçiligi näme?

Awtoulag söwdasy programma üpjünçiligi söwdagärlere söwda işjeňligini awtomatlaşdyrmaga kömek edýän guraldyr. Programma üpjünçiligi ikilik opsiýalary bazarlaryny seljerýär we söwdagäriň adyndan söwdany ýerleşdirýär. Söwdagär el bilen awtoulag söwdasynyň arasynda saýlap biler. El bilen söwda etmek, söwdagäriň söwdany özi saýlaýandygyny aňladýar. Awtoulag söwda programma üpjünçiligi söwda robotlary diýilýär. Ikilik opsiýalary söwdasy üçin awtoulag söwda programma üpjünçiligi ikilik opsiýalary robotlary hökmünde hem bellidir.

Ikilik opsiýalary robotlary nähili işleýär?

Ikilik opsiýalary robotlary ikilik opsiýalarynyň bazarlaryny yzygiderli seljerýärler. Programma üpjünçiligi, tehniki görkezijiler, bazar täzelikleri, diagrammalar we ş.m. ýaly dürli derňew gurallaryny ulanyp bazarlary seljerýär Bu söwda robotlary awtomatiki söwdany amala aşyrmak üçin algoritm ulanýar. Robot bazar maglumatlaryna seredýär we söwda ýerleşdirilmelidigini kesgitleýär. Programma üpjünçiligi söwdany ýerleşdirenden soň, netijelere garaşýar. Söwda boty ýeňiji söwdany ýerleşdirse, söwdanyň ýapykdygyna göz ýetirýär. Söwda boty ýitirilen söwdany goýsa, söwdanyň ýapykdygyna göz ýetirýär.

Bu awtoulag söwda ulgamlarynda söwdagäriň ulanyp biljek dürli sazlamalary bar. Sazlamalar programma üpjünçiligine haýsy bazar şertleri üçin haýsy söwdany ýerleşdirmelidigini aýdýar. Söwdagär haýsy sazlamalary ulanmalydygyny saýlap biler. Dellallar öz söwdagärlerine ikilik opsiýalary söwdasy üçin öz “botlaryny” ýa-da awtomatiki söwda ulgamlaryny döretmäge rugsat berýärler. Bu aýratynlyklar, söwdagärlere tehniki görkezijileri öz ulgamyna çekmäge we taşlamaga rugsat bermek arkaly prosesi aňsatlaşdyrýar. Gündelik kesgitlenen çykdajy çäklerinden başlap, ýitgileri duruzmak üçin töwekgelçilikleri dolandyrmagyň dürli derejeleri bolar. Şeýle-de bolsa, awtomatlaşdyrylan komponent söwdagärler üçin umumy maliýe töwekgelçiligini ýokarlandyrýar. Iň oňat robot aýratynlyklary söwdagärlere robotlaryny demo hasabynda barlamaga mümkinçilik berýär.

Söwda botyny nädip saýlamaly?

Halaýan we ulanmak aňsat bolan aýratynlyklary hödürleýän söwda botyny saýlaň. Iň oňat söwda bot üpjün edijileriniň köpüsi, programma üpjünçiligini nähili ulanmalydygyny düşündirýän jikme-jik gollanmalary hödürleýärler.

Ikitaraplaýyn söwda söwda botyny saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly iň möhüm zatlaryň biri, howpsuzlygyňyzdyr. Köplenç söwdagärler nädogry sazlamalary saýlaýandyklary üçin pullaryny ýitirýärler. Şonuň üçin ilki söwda botlaryny barlamak gaty möhümdir. Söwda robotynyň kezzap däldigine we hakyky pul ulanmazdan ozal mugt hasap bilen synap biljekdigiňize göz ýetiriň.

Ikilik opsiýalary söwda botlary söwdagärlere ikilik opsiýalaryny söwda etmäge kömek edýän gurallardyr. Ilki bilen, awtomatiki söwda gurallaryny we ulanmak isleýän aýratynlyklaryňyzy hödürleýän robot saýlamaly. Käbir awtomatlaşdyrylan söwda botlary ikilik opsiýalary söwdasy üçin ajaýyp gurallary hödürleýär, beýleki gurallar bolsa forex söwdasy üçin. Ikinjiden, kanuny bolan awtoulag söwdasy botyny saýlamaly. Awtoulag söwda botlarynyň köpüsi kanuny, ýöne kanuny söwda botyny saýlaýandygyňyza göz ýetirmeli. Programma üpjünçiligini demo hasaby bilen barlaýandygyňyza göz ýetiriň. Awto söwda programma üpjünçiliginiň köpüsini demo hasaby bilen ulanyp bolýar. Demo hasabyna ýazylyp, söwda botyny mugt synap bilersiňiz.