Exnowa syn

Reýting: 4.5 out of 5.0 stars

 • Mugt demo hasaby: Hawa
 • Töleg: 95% -e çenli
 • Bonus: 100% -e çenli
 • Aktiwler: 300+ Forex, Harytlar, Aksiýalar, Kriptos

“Exnova” söwdagärlere ygtybarly onlaýn söwda platformasyny hödürleýän abraýly ikilik dellalydyr. Bu platforma bilen söwdagärler umumy söwda tejribesini ýokarlandyryp, dürli ajaýyp aýratynlyklara eýe bolýarlar. Exnovada söwdagärler dürli hasap görnüşlerine we söwda gurallaryna girip bilerler. Bu, aýratyn zerurlyklaryna we isleglerine laýyk gelýän wariantlary öwrenmäge we saýlamaga mümkinçilik berýär.

“Exnova” diňe bir ulanyjy üçin amatly bolman, eýsem täze başlaýanlara we tejribeli söwdagärlere hyzmat edip, söwda platformasyny hödürlemäge bagyşlanýar. Exnovany söwda platformasy hökmünde göz öňünde tutanyňyzda, onuň bäsdeşlik söwda şertlerine baha bermek we wagt we pul goýumlarynyň peýdaly boljakdygyna baha bermek möhümdir. Exnovanyň söwdagärleriň isleglerine we isleglerine laýyk gelýändigini anyklamak üçin jikme-jikliklere seredeliň.

Exnova çalt syn

Broker Exnova
📅 esaslandyryldy 2017
⚖️ Düzgünnama Düzgünleşdirilmedik
O Demo Hawa
Im Iň az goýum $ 10
📈 Iň pes söwda $ 1
📊 Aktiwler 300+, Forex, Harytlar, Aksiýalar, Kriptos
Investment Maýa goýumynyň girdejisi 95%
Us Bonus 100% -e çenli
Depozit usullary Karz kartlary (Wiza kartoçkalary, Mastercard), Webmoney, China UnionPay, Sim geçirişi, kriptografik walýuta, Neteller, Qiwi, Yandex-pul we başgalar
Raw Çekiş usullary Karz kartlary (Wiza kartoçkalary, Mastercard), Webmoney, China UnionPay, Sim geçirişi, kriptografik walýuta, Neteller, Qiwi, Yandex-pul we başgalar
Head Baş edara “Lighthouse Trust Newis Ltd”, 1-nji kostýum, AL Ewelin binasy, Newlis köçesiniň esasy köçesi
💹 Söwda görnüşleri Blits, Sanly we ikilik opsiýalary, kripto, aksiýalarda CFD-ler, harytlar, ETF
Ding Söwda platformasy Web, Windows, iOS, Android
🌎 Dil Iňlis, Ispan, Fransuz, Rus, Portugaliýa, Türk, Taý, Wýetnam, Indoneziýa, Koreý, Arap, Hindi, Italýan, Şwes, Bengali
👨‍💻 Sosial söwda .Ok
🕌 Yslam hasaby .Ok
⭐ Reýting 4.5 / 5

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Exnova näme?

“Exnova” dürli aktiwleriň onlaýn söwdasyny ýeňilleşdirmek üçin döredilen giňişleýin söwda platformasydyr. Ulanyjylar bu platformadan peýdalanyp, bir stocka söwdasy, forex söwdasy, haryt söwdasy, ikilik opsiýalary söwdasy, sanly opsiýalar söwdasy we hatda kriptografik walýuta bilen meşgullanyp bilerler. Söwdagärlere dünýä maliýe bazarlaryny öwrenmek we olara gatnaşmak üçin giň mümkinçilikleri hödürleýär. Platforma, ulanyjylara habarly söwda kararlaryny almaga kömek etmek üçin ýörite döredilen dürli aýratynlyklary we gurallary hödürleýär. Bu çeşmeler söwdagärleri bazara üstünlikli geçmek üçin zerur maglumatlar we düşünjeler bilen enjamlaşdyrmagy maksat edinýär.

“Exnova” ulanyjylara amatly we ygtybarly söwda platformasyny hödürlemek bilen buýsanýar. Bu platforma goşmaça amatlylyk üçin iş stoly programmalary, web brauzerleri we hatda ykjam programmalar arkaly hem girip bolýar. Söwda platformasynda dürli hünär derejesi bolan söwdagärlere hyzmat edip, birnäçe hasap görnüşi bar. Bu, söwdagärlere öz tejribelerine we söwda stiline laýyk gelýän hasap görnüşini saýlamaga mümkinçilik berýär.

“Exnova” söwdagärlere amatly söwda şertleri berýän ýokary derejeli dellal. Bu onlaýn platformany ulanmak bilen baglanyşykly şertler, söwdagärleriň ähli görnüşleri üçin aýratyn amatlydyr.

“Exnova” çalt möhleti we ýokary tölegleri bilen beýleki wariantlardan tapawutlanýar. Beýlekiler ýaly adrenalin howasyny berip, hakykatdanam gazanyp boljak derrew netijeleri wada berýän tolgundyryjy tejribe hödürleýär.

Blits opsiýalary: Bu aýratynlygy ulanmak bilen netijeleri birnäçe sekuntda alyp bolýar, sebäbi möhleti bary-ýogy 5 sekuntda kesgitlenýär. Bu, derrew kanagatlandyrmagy üpjün edip, ýyldyrym çalt netijelerini üpjün edýär. Mundan başga-da, ulanyjylar bu opsiýanyň özüne çekijiligini artdyryp, 95% -e çenli ýokary töleg gatnaşygyndan peýdalanyp bilerler.

Oýun oýunlaryndan tapawutlylykda üstünlikli söwda diňe şowlulyga bagly däl. Müşderiler gysga möhletli geleşikler üçin döredilen söwda strategiýasyny ulanýarlar, bu bahalaryň hereketi barada takyk çaklamalary amala aşyrmaga we girdejili söwdalary ýapmakda ajaýyp 80% üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýär.

Geçiş opsiýalary (ýakyn wagtda geler): Söwda ýörelgelerini “Awiator” oýnuna goşmak bilen, oýunçylar ep-esli girdeji gazanmak mümkinçiligine eýe bolan “şem nasosynyň” tolgunmasyny başdan geçirip bilerler. Bu girdejiler dinamiki söwda grafiginde şekillendirilen başlangyç maýa goýumlaryndan 10 esse hatda 100 esse aralygynda bolup biler.

Çäräniň opsiýalary (ýakyn wagtda geler): Waka söwdasy, esasanam çaklamany belli bir waka bilen baglanyşdyranyňyzda, gyzykly bir iş bolup biler. Şeýle etmek bilen, grafigiň ösüşini yzarlap, çaklamanyň näderejede dogrydygyny görüp bilersiňiz. Habar söwdasy, bu spekulýasiýa görnüşine aňsatlyk bilen gatnaşmaga mümkinçilik berýän bu çemeleşme bilen has ýönekeýleşdirildi.

Sanly we Turbo opsiýalary : Sanly we turbo görnüşi bilen iş taşlaýyş bahalaryny el bilen kesgitlemek çeýeligi bar. Bu, has ýokary derejä zarba urup, has ýokary girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär.

Öňki maglumatlar sizi entek ynandyrmadyk bolsa, Exnovanyň ýaňy-ýakynda işe başlaýan dellalydygyna arkaýyn boluň. Öz platformasyna mahsus bolan aýratyn aýratynlyklary ösdürmegiň üstünde hemişe işleýärler. Geljekde gyzykly goşmaçalar üçin täzelenip durmagy unutmaň!

Exnovanyň oňaýly taraplary

“Exnova” bilen beýleki söwda platformalarynyň arasynda düýpli deňeşdirme geçirenimden soň, “Exnova” -ny ulanmagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri barada jikme-jik analiz bererin. Beýleki platforma ýa-da dellal ýaly, olary ulanmak bilen bolup biläýjek kemçiliklerden habarly bolmak möhümdir. Meniň pikirimçe, “Exnova” dellalyny ulanmagyň artykmaçlyklary islendik kemçiliklerden has ýokarydyr. Söwdagärler belli bir söwda platformasyny ulanmak ýa-da ulanmazlyk barada pikir alşanda, potensial we oňaýsyz taraplaryny ölçemek möhümdir. Bu faktorlara baha bermek bilen, şahsy zerurlyklaryna we maksatlaryna laýyk gelýän has habarly karar berip bilerler.

Exnovany ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar:

Taraz

 • “Exnova” dellaly, söwda etmek üçin dürli görnüşleri hödürleýär, bary-ýogy 5 sekunt möhleti bolan Blits opsiýalary, ýokary pes ikili opsiýalar ýa-da yzarlaýyş opsiýalary we hadysalar görnüşleri ýaly has ekzotik görnüşler, bu ony ideal platforma edýär. sanly opsiýa söwdagärleri.
 • Bu onlaýn söwda platformasy bilen, söwda platformasynyň aýratynlyklaryny açmak we köp gazanan puluňyzy ýitirmek howpy bolmazdan söwda demo hasabyna girmek üçin mugt demo hasabyna girip bilersiňiz.
 • “Exnova” söwda platformasy, söwda tejribämizi ep-esli ýokarlandyryp biljek iň uly tehniki derňew gurallarynyň birini hödürleýär. Bu gurallar söwdagärlere habarly karar bermäge we söwda strategiýalaryny optimizirlemäge kömek etmek üçin gymmatly bazar düşünjelerini, real wagt maglumatlary derňewini we ösen söwda aýratynlyklaryny üpjün edýär. Programma üpjünçiligini we tehniki görkezijileri algoritmik söwda platformalaryna we töwekgelçilikleri dolandyrmak gurallaryna çenli, ikitaraplaýyn görnüşleri onlaýn söwda etmek isleýän söwdagärler üçin bu mümkinçilikler köp.
 • “Exnova” -nyň esasy hasap görnüşi, bary-ýogy 10 dollar talap edilýän iň az goýum talaplaryny hödürleýär. Bu, şahsyýetlere köp mukdarda pul goýbermezden başlamagy we maýa goýmagy başlamagyny aňsatlaşdyrýar.
 • Platforma, dünýäniň dürli sebitlerinden gelen söwdagärlere hyzmat edip, köp ugurly dil goldawyny hödürleýär. Bu aýratynlyk bilen, adamlar platformadan rahat peýdalanyp, ene diline garamazdan söwda işleri bilen meşgullanyp bilerler.

Garamaýan taraplary

 • Gynansagam, Exnova söwdagärler üçin MetaTrader toplumyny üpjün etmeýär. MetaTrader 4 we 5 (MT4 we MT5) ýa-da cTrader ýaly söwda platformalaryny halaýan käbir adamlar üçin bu kemçilik bolup biler. Söwdagärler üçin dellal saýlanda öz isleýän platformasyny göz öňünde tutmak möhümdir.
 • “Exnova” bazar derňewi we webinarlar ýaly belli bir bilim çeşmelerini üpjün etse-de, beýleki dellallaryň edişi ýaly giňişleýin bilim mazmunyny hödürläp bilmez.
 • Käbir söwdagärler, bu dellalyň çäkli töleg usullarynyň bardygyny oňaýsyz hasaplap bilerler.
 • Beýleki dellallar bilen deňeşdirilende, bu saýlamak üçin birneme çäkli aktiwleriň bolmagy mümkin.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Exnova düzgüni

“Exnova” birneme täze ikilik opsiýalary dellaly, şonuň üçin web sahypasynda düzgünleri barada çäkli maglumatlaryň bolmagy mümkin. Müşderi goldawyna ýüz tutmak ýa-da kadalaşdyryjy-hukuk binýady barada has jikme-jik maglumat almak üçin beýleki ygtybarly çeşmelere ýüz tutmak peýdaly bolardy. “Exnova” müşderileriniň maglumatlarynyň we amallarynyň howpsuzlygyna çynlakaý çemeleşýär. SSL şifrlemek we duýgur maglumatlaryň goralmagyny üpjün etmek üçin iki faktorly tanamak ýaly pudaklaýyn standart howpsuzlyk çärelerini durmuşa geçirýärler. Bu çäreleri ulanmak bilen, Exnova müşderileriniň maglumatlary we amallary üçin howpsuz gurşaw üpjün etmegi maksat edinýär.

Mundan başga-da, Exnova, abraýly banklar bilen aýry-aýry hasaplarda saklamak arkaly müşderileriň serişdeleriniň howpsuzlygyny üpjün edýär. Bu tejribe, müşderileriň serişdelerini goramak üçin goşmaça gorag gatlagyny goşýar.

Söwdagärler Exnova bilen söwdanyň howpsuzlygyna ynamly bolup bilerler. Jikme-jik seljerişimiz, söwdagärler üçin howpsuz gurşaw berýän platformada kezzaplygyň ýa-da kezzaplygyň subutnamasyny tapmady.

“Exnova” söwda platformasy

“Exnova” söwdagärlere aýratyn zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin iki söwda platformasy hödürleýär. Bu, söwda talaplaryna laýyk gelýän platformany saýlamaga mümkinçilik berýär.

“Exnova” programmasy

“Exnova” söwdagärlere amatly ykjam söwda programmasy bilen üpjün edýär, ýolda bolsa-da söwda işleri bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär. Bu ykjam programma, söwdagärleriň islendik wagt we islendik ýerden maliýe bazarlaryna aňsatlyk bilen girip we söwda edip biljekdigini üpjün edip, web kärdeşi bilen deň derejede işleýär .

Jübi programmasy web wersiýasynda tapyp boljak ähli aýratynlyklary hödürleýär. Bu, ulanyjylary programmany ykjam enjamlarynda ulanýandyklaryna ýa-da web brauzeri arkaly ulanýandyklaryna garamazdan, ulanyjylaryň şol bir işlemäge we mümkinçiliklere eýe bolmagyny üpjün edýär.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Web söwda platformasy

“Exnova”, üznüksiz we täsirli söwda tejribesini gözleýän söwdagärler üçin döredilen web esasly söwda platformasyny hödürleýär. “Exnova” -nyň eýeçilik platformasy bilen, islegleriňize laýyk gelýän we umumy söwda syýahatyňyzy güýçlendirýän tertipli interfeýsden lezzet alyp bilersiňiz. Ulanyjylar bu söwda platformasyna islendik web brauzerinden amatly girip bilerler.

WebTrader , ulanyjylara gezmek we ulanmak aňsat bolan interfeýs bilen üpjün edýän söwda platformasydyr . Şeýle hem, söwdagärlere iň täze maglumatlara esaslanyp habarly karar bermäge mümkinçilik berýän real wagt bazar maglumatlary hödürleýär. Mundan başga-da, WebTrader söwda tejribesini ýokarlandyrmak we ulanyjylara girdejili söwda etmekde kömek etmek üçin dürli ösen söwda gurallaryny hödürleýär. Söwdagärler indi söwda tejribesini ýokarlandyrýan birnäçe amatly aýratynlyklara eýe. Bir gezek basmak bilen söwdalary ýerine ýetirmek has çalt we täsirli boldy. Özbaşdak düzülen diagrammalar söwdagärlere wizual görnüşlerini aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, söwda bazary barada maglumat bermek üçin gymmatly düşünjeleri berýän çuňňur bazar derňew gurallary bar.

Diagrammanyň görnüşi we Analitik gurallary

“Exnova” söwda platformasyny ulanýan söwdagärler dürli çyzgy gurallaryna girip bilerler. Bu gurallar, bazar maglumatlaryny we ugurlaryny wizual şekillendirmek arkaly söwda prosesini ýönekeýleşdirmek üçin döredildi. Söwdagärlere diagrammada görkezilen maglumatlara esaslanyp has habarly karar bermäge mümkinçilik berýär. Bu platformada söwdagärler öz söwdalaryny amala aşyrmazdan ozal düýpli derňew geçirmäge mümkinçilik alýarlar. Habarly karar bermek üçin yrgyldamalar we Fibonacci retracement ýaly dürli gurallary ulanyp bilerler . Söwdagärler bu usullary ulanmak bilen bazaryň tendensiýalaryny netijeli seljerip we bahalaryň tersine bolup biljekdigini kesgitläp bilerler. Netijede, onlaýn söwdada üstünlik gazanmak ähtimallygyny artdyrýar.

Bu platformada söwdagärler köp sanly aktiw üçin real wagt maglumatlary berýän diagramma aýratynlyklaryny ulanmaga mümkinçilik alýarlar. Bu, iň täze bazar maglumatlaryna esaslanyp, täzelenip durmaga we habarly karar bermäge mümkinçilik berýär. Bu aýratynlyklar forex, harytlar, indeksler we kriptografik walýuta ýaly dürli maliýe gurallaryny söwda etmek üçin ulanylyp bilner. Ulanyjylar dürli görkezijileri goşmak we isleglerine görä wagt çäklerini sazlamak arkaly bu diagrammalary özleşdirmek üçin çeýeligi bar.

Söwda gurallary

“Exnova” söwdagärlere tehniki derňew bilen kömek etmek üçin döredilen birnäçe söwda gurallaryny hödürleýär. Bu gurallar, söwda strategiýalaryny gowulandyrmak we has habarly karar bermek isleýän söwdagärler üçin gymmatlydyr. Söwdagärleriň söwda işlerinde ulanyp biljek iň esasy gurallary:

 • Tehniki görkezijiler: “Exnova”, söwdagärleriň bazaryň meýillerini seljermek we girdejili söwda mümkinçiliklerini kesgitlemek üçin diagrammalarda ulanyp biljek köp sanly tehniki görkezijileri hödürleýär. Bu görkezijileri söwda strategiýalaryna goşmak bilen, söwdagärler bazar maglumatlaryna esaslanyp habarly kararlar berip bilerler.
 • Surat çekmek gurallary: Exnova söwdagärleriň ulanyp biljek çyzgy gurallarynyň giň toplumyny hödürleýär. Bu gurallaryň arasynda çyzgylarda ep-esli derejeleri bellemäge mümkinçilik berýän tendensiýa çyzyklary we Fibonacci retracements bar. Bu aýratynlyk söwdagärlere bazar meýillerini seljermäge we has habarly söwda kararlaryny almaga mümkinçilik berýär
 • Söwda signallary: Bu delleri saýlaýan söwdagärler erkin söwda signallaryndan peýdalanyp bilerler. Bu signallar ösen algoritmleri we tehniki derňew usullaryny ulanyp döredilýär. Bu, bazar meýillerine we nagyşlaryna esaslanýan habarly söwda kararlaryny kabul etmekde peýdaly bolup biler.

Söwda şertleri we teklipleri

“Exnova” söwdagärleri özüne çekip biljek birnäçe söwda şertlerini üpjün edýär. Belli bir tarapy, maýadarlar üçin tygşytly söwda mümkinçiliklerini üpjün edip biljek bäsdeşlik töleg gurluşydyr.

Beýleki aýratynlyklaryndan başga-da, bu platforma häzirki bazar şertlerine görä sazlanyp bilýän üýtgeýän ýaýlymlary üpjün edýär. Esasy walýuta jübütleriniň ýaýramagy 0,9 pipsden başlaýar we bu pudakdaky beýleki dellallar bilen deňeşdirilende bäsdeşlik mümkinçiligine öwrülýär.

“Exnova” ulanyjylary üçin dürli söwda aktiwlerini hödürleýär. Söwdagärler forex, haryt, indeks we kriptografik walýuta ýaly dürli wariantlardan saýlamaga çeýeligi bar. Bu, öz isleglerine we bazar meýillerine esaslanyp söwda strategiýalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Aktiwler we bazarlar

Exnovadaky aktiwleriň görnüşleri
Exnovadaky aktiwler we bazarlar

“Exnova” -da söwda edýän söwdagärler, Görnüş, Forex, Aksiýalar, Kripto, haryt, indeksler we ETF-ler ýaly köp sanly emläk we bazar söwdasyna ukyply.

“Exnova” täjirlere gatnaşmak üçin köp sanly aktiwleri we bazarlary hödürleýän innowasion söwda platformasydyr. Opsiýalardan we forex-den aksiýalara, kripto, harytlara, indekslere we ETF-e çenli, Exnova söwdagärleriň gözlegleri üçin giňişleýin saýlawy üpjün edýär. Bu dürli teklip söwdagärlere portfellerini diwersifikasiýa etmäge we dürli bazar mümkinçiliklerinden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

“Exnova” bilen söwdagärler dürli bazarlarda dürli söwda strategiýalaryna gatnaşmak üçin çeýelige eýe. Forex bazarynda walýuta jübütlerini söwda etmek ýa-da kriptografik walýuta potensialyny öwrenmek bilen gyzyklanýarsyňyzmy, Exnova täze başlanýanlara we tejribeli söwdagärlere peýdaly ulanyjy interfeýsini hödürleýär.

Platforma opsiýalaryň söwdasy, has ösen strategiýalary gözleýänler üçin goşmaça çylşyrymly gatlak goşýar. Söwdagärler öz pozisiýalaryny goramak ýa-da gözegçilik edilýän töwekgelçilik bilen bahalaryň hereketleri barada çaklamalar üçin opsiýa şertnamalaryny ulanyp bilerler .

Mundan başga-da, “Exnova” ulanyjylarynyň hakyky wagtda bazar maglumatlaryna we karar bermek işine goldaw berip biljek derňew gurallaryna elýeterliligini üpjün edýär. Bu gymmatly maglumatlar söwdagärlere bazaryň tendensiýalary, bahalaryň hereketleri we beýleki degişli maglumatlar nokatlary barada düşünje bermek arkaly güýç berýär.

Gysgaça aýtsak, Exnova maýa goýum gözýetimlerini giňeltmek isleýän söwdagärler üçin dürli aktiwleri we bazarlary hödürleýär. Platformanyň ulanyjy üçin amatly interfeýsi, real wagt bazary maglumatlary bilen birlikde, täze gelenler we tejribeli söwdagärler üçin iň amatly saýlawy edýär.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Ikilik görnüşleri

Exnovada ikilik görnüşleri
Exnovada ikilik görnüşi

Bu söwda platformasy ikilik opsiýalary söwdasy bilen meşgullanmak mümkinçiligini hödürleýär. Söwdagärler ikilik opsiýalary bilen söwda etmek üçin ileri tutulýan esasy emläklerini saýlamaga çeýeligi bar. Şeýle hem, dellal maýa goýumlaryndan 900% -e çenli girdeji getirip biljek sanly opsiýalar söwdasyna goldaw berýär.

Blits

Exnovada Blits

“Blits” opsiýalary “Exnova” -da 5 sekuntlyk ikilik opsiýalaryna degişlidir. Ikitaraplaýyn görnüşiň bu görnüşi, gysga wagtyň içinde söwdada ýokary girdeji getirýär.

“Blits opsiýasy” adalgasy, “Exnova” platformasynda bar bolan ikilik opsiýa söwdasynyň belli bir görnüşini aňladýar. Ikitaraplaýyn görnüşiň bu görnüşinde t raderleri bary-ýogy 5 sekundyň içinde ajaýyp gysga möhletde maýa goýumlaryndan ýokary girdeji gazanmaga mümkinçilik alýarlar.

Blits opsiýalarynyň özüne çekijiligi, derrew netijeleri gözleýän söwdagärler üçin çalt girdeji gazanmak ukybyna esaslanýar. Söwda ýetişmegi üçin has köp wagt talap edip biljek adaty ikilik opsiýalaryndan tapawutlylykda, blits opsiýalary çalt söwda tejribesini hödürleýär.

Blits opsiýalary bilen söwdagärler bazardaky çalt baha hereketlerinden peýdalanyp, birnäçe sekundyň içinde ep-esli girdeji gazanyp bilerler. Bu aşa gysga döwür, çalt söwdany halaýanlar we gysga wagtyň içinde girdeji potensialyny artdyrmak isleýänler üçin ideal edýär.

Forex

Forex walýutalary bar we Exnovada ýaýrady
Forex Exnovada ýaýrady

“Exnova”, 31-den gowrak walýuta jübütine girmegi teklip edip, Forex söwda mümkinçilikleriniň giň toplumyny hödürleýär. Bu jübütlere esasy walýutalar, ownuk walýutalar we ekzotik walýuta jübütleri girýär. Bu giň saýlaw, dürli söwda strategiýalaryna we dürli dünýä bazarlaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Aksiýalar

Bir Stocka Exnovada ýaýrady

“Exnova” söwdagärlere aksiýa söwdasy üçin gyzykly mümkinçilik döredýän söwda platformasydyr. Dürli wariantlar bilen bu platforma ulanyjylara 183 aksiýa çenli söwda etmäge mümkinçilik berýär. Bu paýnamalaryň arasynda “Makdonalds”, “Apple”, “Coca-Cola” we “Mastercard” ýaly meşhur we döredilen kompaniýalar bar. Bu “gök çip” paýnamalary, durnuklylygy we wagtyň geçmegi bilen güýçli öndürijiligi sebäpli maýa goýum dünýäsinde ýokary baha berilýär. Bu platforma, şeýle hem ýokary üýtgemegi halaýan söwdagärler üçin ekzotika we üýtgäp durýan aksiýalary hödürleýär.

Bu platforma ýokary üýtgäp durýan we has ekzotik we üýtgäp durýan aksiýalary gözleýän söwdagärleri özüne çekýär. Söwdagärler, kanuny kanuny kompaniýalarynyň aksiýalary ýaly töwekgelçilik derejesi has ýokary bolan aksiýalary saýlamak bilen, bazaryň üýtgemeginden peýdalanyp, ep-esli girdeji gazanyp bilerler. Bu görnüşli paýnamalara girmegi teklip etmek bilen, platforma has agressiw maýa goýum wariantlaryny gözleýän söwdagärler üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.

Kriptokurluşlar

“Cryptocurrency” Exnovada ýaýrady

“Exnova” söwdagärlere meşhur kriptografik walýutalaryň köpüsini öz içine alýan söwda işleri bilen meşgullanmak üçin gyzykly platforma hödürleýär. Sanly walýutalaryň meşhurlygynyň artmagy bilen, Exnova ulanyjylara cryptocurrency söwdasynyň dinamiki dünýäsine gatnaşmaga mümkinçilik berýär . “Bitcoin” -den “Ethereum”, “Ripple” -den “Litecoin” -e çenli söwdagärler bazaryň mümkin bolan mümkinçiliklerini öwrenmek we peýdalanmak üçin köp sanly mümkinçiliklere eýe.

Harytlar

Exnovanyň haryt ýaýramagy

Söwdagärler altyn-kümüş ýaly gymmat bahaly metallar, çig nebit we tebigy gaz ýaly energiýa önümleri ýaly köp sanly haryt söwdasyna mümkinçilik alýarlar. Bu olara portfellerini diwersifikasiýa etmäge we dürli bazarlarda mümkinçiliklerden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Indeksler

Indeks Exnovada ýaýrady

“Exnova” söwdagärlere S&P 500, NASDAQ we FTSE 100 ýaly meşhurlary öz içine alýan dünýä aksiýalarynyň köp sanlysynda söwdany ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu söwdagärlere dürli görnüşli maýa goýum mümkinçiliklerine girmäge mümkinçilik berýär we dünýä bazaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. dünýäniň dürli sebitlerinde hereketler.

“Exnova” -nyň ulanyjy üçin amatly interfeýsi we ösen söwda gurallary bilen söwdagärler bu görkezijilere aňsatlyk bilen girip we hödürleýän dürli maýa goýum mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilerler. Tejribeli söwdagär bolsaňyz ýa-da ýaňy işe başlasaňyz, Exnova dünýäniň iň görnükli bir stocka indekslerini öwrenmek we maýa goýmak üçin ygtybarly platforma üpjün edýär.

ETF

Exnovada ETF-ler

“Exnova” söwda platformasy söwdagärlere dürli maýa goýum mümkinçiliklerini, şol sanda Bir Exchangea-Söwda gaznalarynyň (ETF) dürli görnüşli söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. ETF bir stockalarda söwda edýän maýa goýum gaznalary bolup, maýa goýujylara dürli aktiw synplaryna, pudaklaryna ýa-da indekslerine täsir etmegi teklip edýär.

Mysal üçin, Daily Junior Gold ETF. Bu ETF, maýa goýujylara altyn gözlemek we önümçilik bilen meşgullanýan kiçi kompaniýalardan ybarat kiçi altyn gazyp almak pudagyna täsir etmäge mümkinçilik berýär. Exnova tarapyndan hödürlenýän başga bir meşhur ETF, S&P 500 ETF. Bu aýratyn fond, dürli pudaklarda ABŞ-nyň 500 iri şereketinden ybarat S&P 500 indeksiniň öndürijiligini yzarlamagy maksat edinýär. Bu ETF-e maýa goýmak bilen söwdagärler giň bazara täsir edip bilerler we ABŞ-nyň bir marketasynyň umumy görkezijilerinden peýdalanyp bilerler.

Mundan başga-da, “Exnova” ETFMG tarapyndan dolandyrylýan beýleki ETF-lere girmegi teklip edýär. Bu gaznalar, maýadarlara belli bir pudaklary ýa-da maksatlaryna we isleglerine laýyk gelýän maýa goýum strategiýalaryny nyşana almaga mümkinçilik berýän birnäçe pudagy we mowzuklary öz içine alýar.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

“Exnova” hasaby görnüşleri

Exnovadaky hasap görnüşleri
Exnovadaky hasap görnüşleri

“Exnova” söwdagärlere öz hünär derejelerine laýyk gelýän söwda hasaby saýlamak üçin çeýeligi hödürleýär. Platforma, ulanyjylaryň saýlamagy üçin iki sany esasy hasap görnüşini hödürleýär.

“Exnova Demo” hasaby

“Exnova” dellaly söwdagärlere mugt demo hasaby berýär. Bu aýratynlygy ulanmak bilen söwdagärlere söwda ukyplaryny aňsatlyk bilen ösdürmäge mümkinçilik berilýär. Aslynda, demo hasaplarynda 10 000 dollara çenli girip bilerler. Söwdagärler demo hasabyny islän wagtyňyz dolduryp bilerler. Bu, hiç hili maliýe töwekgelçiligini almazdan söwda bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.

“Exnova”, söwdada tejribe toplamak isleýän söwdagärler üçin ýörite döredilen demo hasaby berýär. Bu demo hasaby , ulanyjylara hakyky pul töwekgelçiligi bolmazdan söwda strategiýalaryny amal etmäge we kämilleşdirmäge mümkinçilik berýän wirtual fondlar bilen 10 000 dollar mukdarda enjamlaşdyryldy. Bu onlaýn söwda hasaby, söwda üçin täze we bu ugurda tejribesi bolmadyk adamlar üçin ýörite döredildi. Ulanyjy üçin amatly platforma üpjün edýär, bu täze başlanlara söwda ýüplerini gezmegi we öwrenmegi aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, bu hasap görnüşi dürli strategiýalary barlamak ýa-da has ösen wariantlara girmezden ozal söwda platformasy bilen tanyşmak isleýän söwdagärler üçin ajaýyp.

Exnova hakyky hasap

Hakyky hasap opsiýasy söwdagärlere hakyky serişdelerini söwda maksatly ulanmaga mümkinçilik bermek üçin döredildi. Hakyky hasap bilen söwdagärler portfelindäki ähli emläkler bilen söwda etmek ukybyna eýe. Üstünlikli söwdalardan girdeji gazanyp, hakyky hasaplaryna amatly serişdeleri goýup we yzyna alyp bilerler.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Exnova tölegleri

 • Aýramagy: Esasy walýuta jübütleriniň ýaýramagy adatça 0.9 pipsden başlaýar . Şeýle-de bolsa, harytlar we indeksler ýaly beýleki aktiwlere ýaýramagyň belli bir aktiw we bazar şertlerine baglylykda üýtgäp biljekdigini bellemelidiris.
 • Komissiýalar : Exnova saýlanan hasaplarda, ýagny Platina we VIP hasaplarynda komissiýa töleglerini amala aşyrýar. Söwda üçin alynýan komissiýanyň mukdary, söwda mukdarynyň göterimine görä hasaplanýar . Komissiýanyň nyrhy, satylýan aktiwiň görnüşine baglylykda üýtgäp biler.
 • Çalyşmak üçin tölegler : Exnova bir gije açyk saklanýan wezipeler üçin swap töleglerini ulanýar. Belli bir töleg mukdary üýtgäp biler. Bu söwda platformasynda söwdagärleriň tölemeli swap tölegi bar. Çalyşma tölegleri, adatça, 0.01% -den 0,5% aralygynda bolup , söwdada belli bir aktiwlere baglylykda üýtgeýär.

“Exnova” -da söwdany başlaň – Çalt we aňsat ädimme-ädim gollanma

“Exnova” -da söwda başlamak üçin söwdagärlerden platforma netijeli geçmegine kömek edýän ädimme-ädim gollanma eýermeli. Umuman alanyňda, söwdagärler Exnovada söwda başlamak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirip bilerler:

1. Hasap dörediň

Exnovada hasap ýazyň

Exnova bilen başlamak üçin söwdagärler web sahypasynda hasap açmaly. Bu, şahsy maglumatlary bermegi haýyş ediljek hasaba alyş blankasyny doldurmagy öz içine alýar.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

2. Täze söwda hasabyňyzy barlaň

Exnova e-poçta tassyklamasy

Käbir platformalarda hasaba alnandan soň, söwdagärlerden ýerleşýän ýerine baglylykda şahsyýetini ýa-da e-poçta salgysyny barlamak talap edilip bilner. Şahsyýeti barlamak, adatça, hökümet tarapyndan berlen şahsyýet resminamasyny we salgysynyň subutnamasyny tabşyrmagy öz içine alýar. Bu ädim goşmaça howpsuzlyk gatlagyny goşýar we söwda prosesiniň bitewiligini üpjün edýär.

3. Puluňyzy hasabyňyza goýuň

“Exnova” -y maliýeleşdirmek

“Exnova” bilen söwda başlamak üçin söwdagärlerden söwda hasabyny maliýeleşdirmeli. Bagtymyza, Exnova kartoçkalary we elektron gapjyklary goşmak bilen saýlamak üçin dürli goýum mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu, söwdagärlere öz isleglerine we zerurlyklaryna laýyk gelýän töleg usulyny saýlamaga mümkinçilik berýär.

4. Söwda platformasyny saýlaň

Maslahatym: Has çalt söwda tejribesi üçin programmalaryny göçürip alyň

“Exnova” söwdagärlere web we ykjam söwda platformalarynyň amatlylygyny üpjün edýär. Söwdagärler öz enjamlaryna islän platformasyny saýlap göçürip alyp / gurup bilerler.

5. Aktiw saýlaň

Exnovada aktiw saýlaň

Söwdagärler söwda hasabyny Exnovada maliýeleşdirenlerinden soň, söwda ýerleşdirip bilerler. “Exnova” söwda üçin dürli aktiwleri hödürleýär, söwdagärlere özlerine tanyş we söwdada ynamly aktiw saýlamaga çeýelik berýär. Bu, tejribe we rahatlyk derejesine esaslanyp habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.

6. Bazarlary derňäň

Exnovadaky görkezijiler

Söwda goýmazdan ozal, söwdagärler üçin bazarlary üns bilen seljermek möhümdir. Söwda derňewine kömek etmek üçin dürli gurallar bilen Exnova bu ugurda tapawutlanýar. Bu gurallar, diagramma aýratynlyklaryny we söwdagärlere habarly karar bermekde kömek edip biljek ykdysady senenamalara girmegi öz içine alýar.

7. Exnovada söwda ediň

Exnovada söwda

Bazarlar jikme-jik seljerilenden we potensial söwda mümkinçiligini kesgitlänsoň, söwdagärler söwdany amala aşyryp bilerler. Söwdagärler söwda etmek isleýän esasy aktiwlerini saýlamak üçin çeýelige eýe. Bu, isleglerine we bazar mümkinçiliklerine esaslanyp, paýnamalar, harytlar, walýuta ýa-da indeksler ýaly aktiwleriň giň toparyndan saýlap biljekdigini aňladýar. Söwdagärler karar berenlerinden soň, söwdalarynyň göwrümini saýlamak, ýitgini bes etmek we girdeji derejesini almak we ahyrynda söwdalaryny amala aşyrmak ukybyna eýe. Bu amal, bazara işjeň gatnaşmaga we söwda strategiýalaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

8. Söwda gözegçilik ediň

Söwda gözegçiligi

Üstünlikli söwdany üpjün etmek üçin söwdagärler üçin öz söwdalaryna ýakyndan gözegçilik etmek möhümdir. Öňdebaryjy platforma bolan “Exnova” hakyky wagtda baha iýmitlerini we netijeli söwda ýerine ýetiriş mümkinçiliklerini hödürleýär. Söwdagärler öz söwdalaryna ýakyndan gözegçilik etmek we zerur bolsa söwda strategiýasyna zerur düzedişler girizmek ukybyna eýe.

9. Söwdaňyzy ýapyň we girdeji alyň

Exnovada söwdany ýapmak

Söwda maksatly girdeji gazanylandan ýa-da ýitginiň derejesini bes edensoň, söwdagärler ony ýapmak mümkinçiligini alýarlar. Söwda platformasyndaky bellenen düwmä basmak we söwdanyň ýapylýandygyny tassyklamak arkaly aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

“Exnova” programmalary

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

“Exnova” ähli görnüşli enjamlara laýyk gelýän amatly ykjam söwda programmasyny hödürleýär. Bu onlaýn söwda platformasy, ulanyjylara aňsatlyk bilen girmek we ulanmak üçin mugt ykjam programma hödürleýär. Söwdagärler web platformasynda we ykjam programmada hödürlenýän aýratynlyklaryň gaty meňzeşdigini görerler. Bu, dürli enjamlar boýunça bökdençsiz söwda tejribesini döretmäge mümkinçilik berýär, söwdagärleriň iş stoluny ýa-da ykjam enjamyny ulanýandyklaryna garamazdan ähli zerur funksiýalara aňsatlyk bilen girip biljekdigini üpjün edýär.

Söwda üçin ykjam programmany ulanýanlar söwda gurallarynyň giň toplumyna girip bilerler. Hakyky nyrhlary, diagrammalary we öz söwda taryhyny aňsatlyk bilen görüp bilerler. Bu, söwdagärlere ýolda habarly karar bermek üçin zerur maglumatlary berýär. Jübi programmasy arkaly hasabyňyzy amatly dolandyryp bilersiňiz.

“Exnova” programmasyny ulanmak üçin:

 • “Exnova” ykjam programmasyna girmek üçin ony aňsatlyk bilen göçürip alyp, smartfonyňyza ýa-da planşetiňize gurup bilersiňiz. Enjamyňyzyň programma dükanyna baryp, “Exnova” gözläň we göçürip almak / gurmak düwmesine basyň. Soňra programma enjamyňyza gurnalar we ýolda onuň aýratynlyklaryndan we işleýşinden lezzet alar.
 • “Exnova” söwda hasabyňyza girmek üçin şahsyýet maglumatlaryňyzy ulanyp giriň. Entek hasabyňyz ýok bolsa, alada ýok! Programmanyň üsti bilen aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz.
 • Hasabyňyzy maliýeleşdiriň.
 • “Exnova” programmasynda söwda etmek isleýän aýratyn maliýe guralyňyzy saýlaň.
 • Maglumatly söwda karary bermek üçin, berlen diagrammany seljerip we ykjam programmada bar bolan tehniki görkezijileri we gurallary ulanyp bilersiňiz. Bu görkezijiler we gurallar size bazar meýillerine düşünmäge, giriş ýa-da çykyş nokatlaryny kesgitlemäge we töwekgelçilige baha bermäge kömek eder. Bu çeşmelerden peýdalanmak bilen, karar bermek işiňizi güýçlendirip we söwdada üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi artdyryp bilersiňiz.
 • Söwda barada aýdylanda, islän sargyt görnüşiňizi saýlap bilersiňiz. Bu saýlaw, söwdanyňyzyň bazarda nähili ýerine ýetiriljekdigini kesgitlär. Elýeterli sargytlaryň dürli görnüşlerine düşünmek we söwda strategiýaňyza we maksatlaryňyza laýyk gelýänini saýlamak möhümdir.
 • Söwda sargydyňyzyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ony göni programma arkaly tassyklap bilersiňiz. Tassyklanylandan soň, sargydyňyzyň gidişini real wagtda yzarlap we gözegçilikde saklap bilersiňiz.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Specialörite aýratynlyklar:

“Exnova” söwdagärlere söwda tejribesini ýokarlandyrýan birnäçe aýratyn aýratynlyklary hödürleýär. Geliň, bu dellalyň käbir täsin tekliplerine göz aýlalyň.

Jemgyýetçilik söhbetdeşlikleri

“Exnova”, köp sanly pikirdeş söwdagärler bilen birleşmäge mümkinçilik berýän amatly jemgyýetçilik söhbetdeşlik aýratynlygyny hödürleýär. Bu aýratynlyk , söwdagärlere has giňişleýin söwda tejribesi üçin düşünjeleri, strategiýalary we bilimleri paýlaşmaga mümkinçilik berýän özara gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ösdürýär. Bu platformany ulanyp, ulanyjylar subut edilen ýazgylary bolan üstünlikli söwdagärlerden öwrenmäge mümkinçilik alýarlar. Söwdagärler jemgyýetçilik söhbetdeşliklerine gatnaşyp, diskussiýalara gatnaşyp we gymmatly düşünjeleri bolan tejribeli adamlardan maslahat sorap bilerler.

Cryptocurrency söwdasy

“Exnova” -da elýeterli köp sanly kriptografiýa söwdasy bilen meşgul bolup bilersiňiz. Diňe bir Bitcoin ýaly belli kriptografik walýutalary goldamak bilen çäklenmän, gözleg we maýa goýmak üçin başga-da köp sanly walýutalary hödürleýär. Esasy aýratynlyklaryndan başga-da, bu platforma söwdagärlere iki kriptografik walýutada goýum goýmak we çykarmak amatlylygyny hödürleýär we adaty fiat walýutalary.

Exnovada söwdagärler cryptocurrency söwdasy üçin birnäçe güýçli gurallara girip bilerler. Platforma ösen diagramma gurallaryny we dürli tehniki derňew görkezijilerini hödürleýär. Bu aýratynlyklar söwdagärlere platformadaky kriptografik walýuta söwdasy wagtynda bazar meýillerini netijeli seljermäge mümkinçilik berýär.

“Cryptocurrency” söwdasy bilen gyzyklanýan söwdagär bolsaňyz, “Exnova” göz öňünde tutmaly meşhur platforma. Tygşytly wariantlary gözleýänler üçin özüne çekiji bolup biljek bäsdeşlik ýaýlymlaryny we pes söwda töleglerini hödürleýärler. Bu dinamiki bazara maýa goýmak isleýän bolsaňyz, öwrenmäge mynasyp.

Bazar duýgusy we Söwda signallary

“Exnova” söwdagärler üçin gymmatly gural bolan bazar duýgusyny görkezýär. Bu görkezijiler adamlara bazaryň umumy duýgusyna baha bermäge kömek edýär. Bu görkezijileri seljermek bilen, söwdagärler bazaryň tendensiýalaryna we dinamikasyna has gowy düşünip bilerler we netijede has gowy söwda kararlaryna alyp bararlar. Platforma, duýgur derňewi, ses derňewi we sargyt kitap derňewi ýaly gurallary öz içine alýan dürli görkezijileri hödürleýär. Bu görkezijiler, bazar meýilleri we alyş-çalyş mukdary barada gymmatly düşünjeleri we maglumatlary bermek arkaly ulanyjylara habarly karar bermekde kömek edip biler.

Mugt wideo sapaklary

Exnova barada wideo sapaklary

Dellalyň web sahypasynda ähli derejedäki söwdagärlere gönükdirilen mugt wideo sapaklary ýygyndysy bar. Bu okuw gollanmalary, söwda ukyplaryny we bilimlerini ýokarlandyrmak isleýän şahsyýetler üçin gymmatly çeşme bolup hyzmat edýär. Wideolar söwdagärlere söwda strategiýalarynda derrew durmuşa geçirip biljek gymmatly we amaly düşünjeleri hödürleýär. Söwdagärler üçin söwda ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin peýdaly çeşme bolup hyzmat edýärler.

Söwdagärleri gowy habarly we döwrebap saklamak üçin dellal kitaphanasyna yzygiderli täze wideolar goşýar. Bu, söwdagärleriň hemişe ösýän maliýe bazarlarynda iň soňky maglumatlara we tendensiýalara elýeterliligini üpjün edýär.

Hepdelik habarlar

“Exnova” -da abonentler üçin gymmatly hepdelik habarlar bar. Habarnamada söwdagärleri iň soňky tendensiýalar bilen habarly we täzeläp durmak üçin bazar düşünjeleri, derňewler we täzelenmeler bar. Bu çeşme, söwda ukyplaryny ýokarlandyrmak we girdejiligini ýokarlandyrmak isleýän söwdagärler üçin gymmatly maslahatlary we usullary hödürleýär.

Nädip pul goýmaly we yzyna almaly

“Exnova” -da göwnejaý we netijeli söwdany üpjün etmek üçin söwdagärler üçin dellal tarapyndan berlen goýum we yzyna almak proseduralary bilen tanyşmak zerurdyr. Bu amallara ökde bolmak söwdagärlere öz serişdelerini bökdençsiz dolandyrmaga we kynçylyksyz söwda tejribesine eýe bolmaga mümkinçilik berer. Söwdagärler köplenç yzygiderli we kynçylyksyz işlemegi üpjün edýän üznüksiz tebigaty sebäpli iki prosesi hem gowy görýärler.

Töleg usullary

“Exnova” serişdeleri goýmak we çykarmak üçin birnäçe töleg usullaryny hödürleýär. Bu töleg opsiýalarynyň elýeterliligi, müşderiniň ýaşaýan ýurduna baglylykda üýtgäp biler. “Exnova” -da söwdagärleriň goýumlar we pul serişdeleri üçin ulanýan birnäçe meşhur töleg usullary bar. Iň esasy wariantlaryň käbiri:

 • Karz / debet kartlary
 • Bank geçirimleri
 • Elektron gapjyklar (Skrill, Neteller we PayPal)
 • Kriptokurluşlar

Görkezilen wariantlardan başga-da, söwdagärler üçin elýeterli alternatiw töleg usullary bar. Bulara Boleto, Pix, Advcash, Perfect Money we Webmoney degişlidir. Söwdagär, “Exnova” söwda hasabyny maliýeleşdirmek üçin goýum usulyny saýlansoň, goýum işine başlap bilerler.

Exnovada goýum

Hasabyňyza pul goşmak üçin ýaşyl ‘Depozit’ düwmesini tapyň we basyň. Söwdagärler üçin söwda hasaplaryny maliýeleşdirenlerinde Exnovanyň iň az goýum talaplaryny kanagatlandyrmak möhümdir. “Exnova” tarapyndan goýlan iň az goýum talaby 10 dollar.

Söwdagärler, “Exnova” hasabyny bary-ýogy 10 dollar bilen maliýeleşdirip, söwda syýahatyna başlamaga mümkinçilik berýärler. Söwdalary ähli derejedäki söwdagärler üçin çeýeligi we elýeterliligi üpjün edip, iň az bahasy $ 1 bahasy bilen ýerleşdirip bilerler.

Söwdagärler hasaba alyş işini tamamlandan soň, ilkinji goýumlaryny goýmak bilen öňe gidip bilerler.

 • Exnova hasabyňyza giriň.
 • “Goýum” bölümine geçiň.
 • Bar bolan goýum usullaryndan birini saýlaň.
 • Goýum amalyny tamamlamak üçin görkezmelere eýeriň.
 • Goýumyňyz tassyklanylandan we gaýtadan işlenenden soň, serişdeler Exnova hasabyňyza goşular. Maliýe karzy berlensoň, söwdany başlap bilersiňiz ..

Exnovadan çykarmak

Söwda platformasyndan puluňyzy çykarmak üçin diňe profil suratyňyza basyň we ‘Pul serişdelerini yzyna almak’ opsiýasyny saýlaň. Pul çykarmak prosesiniň, esasan, goýum amalynyň tersidigini bellemelidiris.

 • “Exnova” hasabyňyzyň “Yza çekmek” bölümine girmek üçin giriň we profil suratyňyza basyň. Bu sizi islenýän bölümi tapyp boljak platforma alyp barar.
 • Puluňyzy yzyna almak üçin ulanjak usulyňyzy saýlaň.
 • Geleşigiňizi tamamlamak üçin degişli hasap ýa-da töleg maglumatlary bilen bilelikde zerur mukdary bermegiňizi haýyş edýäris. Bu, rahat we kynçylyksyz prosesi üpjün eder.
 • Exnovadan çekilmegini haýyş etmek üçin, yzyna almak blankasyny ýa-da degişli kanallar arkaly haýyş ediň. Islegiňizi tabşyranyňyzdan soň, Exnovanyň topary tarapyndan işlener. Gaýtadan işlemegiň wagtynyň üýtgäp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin çykaryşyňyzyň tamamlanmagyna garaşýan wagtyňyz sabyrly bolmak möhümdir.
 • “Exnova” -ny yzyna almagy tassyklamak we gaýtadan işlemek tamamlanandan soň, söwdagärler öz serişdelerini görkezilen hasapda almaga garaşyp bilerler.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

“Exnova” bonus, talonlar we mahabat

“Exnova”, ikilik opsiýalary dellalçylyk kompaniýasy hökmünde, müşderilerine birnäçe bonus we mahabat hödürlemek mümkinçiligine eýe. Bu bonuslaryň söwdagärleriň bilmeli käbir şertleri we şertleri bilen gelip biljekdigini bellemelidiris. “Exnova” -nyň hödürleýän aýratyn mukdaryna ýa-da mahabatyna baglylykda bu şertler üýtgäp biler. “Exnova” söwda platformasynda bonuslary kabul etmezden ozal söwdagärler bilen baglanyşykly şertleri üns bilen gözden geçirmek zerurdyr. Bu, bu bonuslaryň talaplaryna we mümkin bolan çäklendirmelerine doly düşünmegini üpjün eder.

Goşmaça töleg

Olaryň töleg gurluşyna has gowy düşünmek üçin ‘Umumy ýygymlar’ atly resminamany okamagy maslahat berýärin. Olarda tölegleriniň gurluşyna we nämä garaşmalydygyna düşünmäge kömek etjek gymmatly maglumatlar bar. Bu çeşmeden peýdalanmak, hyzmatlary we bahalary barada habarly karar bermäge mümkinçilik berer.

Söwdagärler dellallaryň goşmaça töleg alyp biljekdigini bilmelidirler. Söwdagärleriň Exnova tölemeli bolup biljek esasy tölegleri:

Çekiş tölegleri

“Exnova” saýlanan usula we walýuta görnüşine baglylykda dürli çykdajy töleglerini amala aşyrýar. Käbir usullaryň beýlekiler bilen deňeşdirilende has ýokary töleg alyp biljekdigini bellemelidiris.

Mysal hökmünde bank sim geçirişlerini alalyň. Elektron gapjyklar ýa-da karz / debet kartoçkalary bilen deňeşdirilende, bank sim geçirimleri adatça has ýokary tölegleri öz içine alýar.

Mundan başga-da, hasaplaryň käbir görnüşleri tölegsiz çykarmak ýa-da arzanladyş tölegleri üçin hukuk alyp biler. Adatça, Exnova yzyna alnan puluň 2% -ine barabar töleg töleýär.

Exnova, alynýan mukdara baglylykda üýtgeýän tölegleri töleýär. Iň pes we iň ýokary çykdajy tölegleri aşakdaky ýaly görkezilýär.

Işsizlik tölegleri

“Exnova” her aýda hereketsizlik üçin 10 ýewro töleýär. Dürli walýuta ulanýan söwdagärler, häzirki walýuta hümmeti esasynda deň mukdarda pul tölemeli bolup bilerler.

Söwdagärler üznüksiz 90 günüň dowamynda hiç hili amal ýa-da söwda edilmedik ýagdaýynda hasaplarda alynýan hereketsizlik töleginden habarly bolmalydyrlar. Bu tölegden gaça durmak üçin söwdagärler her 90 günüň dowamynda azyndan bir söwda etmegini üpjün etmeli.

Çalyşma tölegleri

“Exnova” -ny ulanýan söwdagärler platformanyň bir gije wezipeleri ýerine ýetirmek üçin çalşyk tölegleriniň alynýandygyny bilmelidirler. Töleg aralygy adatça 0.01% -den başlaýar we 0,5% -e çenli baryp biler. Belli bir töleg mukdarynyň söwdanyňyzyň bahasyna görä üýtgäp biljekdigini bellemelidiris.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Goldaw we bilim

“Exnova” size kömek etmek üçin dürli goldaw we bilim çeşmelerini hödürleýär. Exnova tarapyndan berlen käbir görnükli zatlar:

 • Müşderi goldawy : Exnova, müşderileri üçin üznüksiz we elýeterli tejribe üpjün etmek üçin dürli kanallar arkaly müşderi goldawyny berýär. Bu, müşderilere isleglerine ýa-da meseläniň derwaýyslygyna baglylykda iň amatly aragatnaşyk usulyny saýlamaga mümkinçilik berýän göni söhbetdeşlik we telefon goldawy ýaly opsiýalary öz içine alýar. Dellal söwdagärlere giňişleýin e-poçta goldaw hyzmatyny hödürleýär. Bu, söwdagärleriň hasap bilen baglanyşykly meselelerde, tehniki kynçylyklarda ýa-da söwda bilen baglanyşykly soraglarda kömek üçin islendik wagt, gije ýa-da gije goldaw toparyna ýüz tutup biljekdigini aňladýar.
 • Söwda gollanmalary: Exnova dürli derslere laýyk gelýän dürli söwda gollanmalaryny hödürleýär. Söwdagärler ýokary hilli söwda strategiýalaryna we töwekgelçilikleri dolandyrmagyň psihologiýasy barada gymmatly düşünjelere eýe. Bu çeşmeler söwdagärlere söwda ukyplaryny we bilimlerini ýokarlandyrmakda goldaw bermek üçin döredildi.
 • Webinarlar : Exnova söwda bilen baglanyşykly dürli mowzuklara girýän webinarlary ýygy-ýygydan gurnaýar. Bu webinarlar söwdagärlere bazar derňewi, söwda strategiýalary we töwekgelçiligi dolandyrmagyň täsirli usullary barada gymmatly düşünjeleri hödürleýär. Bu sessiýalara gatnaşmak söwdagärlere söwda pudagynda bilimlerini we başarnyklaryny ýokarlandyrmakda uly peýda getirip biler. Bu webinarlara öz ugurlarynda baý bilimleri we tejribesi bolan tejribeli söwdagärler ýolbaşçylyk edýärler. Bu sessiýalara gatnaşmak bilen, gatnaşyjylar bu hünärmenleriň paýlaşýan düşünjelerinden we strategiýalaryndan peýdalanyp bilerler, bu bolsa söwdadaky düşünjelerini we başarnyklaryny ep-esli ýokarlandyryp biler.
 • Söwda signallary : Dellalçylyk hyzmatlaryndan başga-da, bu dellal hem giňişleýin derňewi we teklipleri öz içine alýan söwda signallaryny berýär. Bu duýduryşlar, söwdagärlere bazar meýilleri we potensial söwda mümkinçilikleri barada gymmatly düşünje berýän tehniki we düýpli derňew usullarynyň utgaşmasy arkaly döredilýär.
 • Ykdysady senenama: Mundan başga-da, platforma söwdagärler üçin örän peýdaly ykdysady senenama aýratynlygyny üpjün edýär. Bu senenama, bazara täsir etmek mümkinçiligi bolan möhüm ykdysady wakalary we görkezijileri görkezýär. Söwdagärler bu maglumatlary habarly karar bermek we söwda strategiýalarynda işjeň bolmak üçin ulanyp bilerler.

Çäklendirilen ýurtlar:

“Exnova” dünýädäki ulanyjylara söwda hyzmatlaryny hödürleýän halkara dellalydyr. Şeýle-de bolsa, öz platformasynda kimiň söwda edip biljekdigi barada käbir çäklendirmeler bar. Gynansagam, bu ýurtlardan bolan adamlara Exnova bilen söwda etmäge rugsat berilmeýär:

Çäklendirilen ýurtlaryň sanawy: ALhli EEA ýurtlary, Owganystan, Albaniýa, Amerikan Samoasy, Awstraliýa, Kanada, Kokos adalary, Komor, Kongo Demokratik Respublikasy, Gibraltar, Grenada, Gwadelup, Gernseý, Gernseý, Eýran, Man adasy, Ysraýyl, Japanaponiýa, Jersi , Kosowa, Martinique, Maýotte, Melilla, Montserrat, Norfolk adasy, Demirgazyk Koreýa, Demirgazyk Mariana adalary, Palestina, Pitkair adalary, Puerto Riko, Reunion, Russiýa, Keramatly Bartelemi, Keramatly Helenaelena we Tristan da Cunha, Keramatly Winsent we Grenadinler, Günorta Sudan, Keramatly Helenaelena, Siriýa, Türkler we Kaýkos adalary, Ukraina, ABŞ we Watikan.

Netije

Söwda platformasy hökmünde Exnova, ygtybarlylygy ileri tutýan söwdagärler üçin ygtybarly wariant hasaplanýar. Dellal, müşderi gaznalaryny we maglumatlary goramak, howpsuz söwda gurşawyny üpjün etmek üçin birnäçe çäreleri görýär. “Exnova” -ny saýlaýan söwdagärler köp artykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler. Bularyň arasynda bäsdeşlige ukyply pes ýaýramalar, sahy ygtyýarlyklar we söwda aktiwleriniň dürli görnüşi bar. Dellal Exnovanyň artykmaçlyklary bar bolsa, käbir kemçilikleri hem göz öňünde tutmak möhümdir. Bir çäklendirme, beýleki platformalar bilen deňeşdirilende çäklendirilip bilinjek bilim çeşmeleriniň bolmagydyr. Mundan başga-da, umumy girdejililigiňize täsir edip biljek käbir usullar bilen baglanyşykly töleg tölegleri bar.

“Exnova”, söwdagärler üçin dürli maliýe gurallaryny hödürleýän ýokary derejeli onlaýn söwda platformasydyr. Söwdagärler bu platformany ulananyňyzda hileleriň ýokdugyna ynanyp bilerler. Hasabyň dürli görnüşlerini hödürleýär, hersiniň öz aýratynlyklary we söwda şertleri bar. Mundan başga-da, söwda mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin ösen diagramma we derňew gurallary bilen enjamlaşdyrylan birnäçe söwda platformasy bar.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)