Iň oňat ikilik opsiýalarynyň söwda strategiýasy

Ikilik opsiýalary söwda üçin iň aňsat maliýe baýlygydyr. Ikilik opsiýalary ýönekeý, sebäbi ýürekde ikilik teklibi bar. Çaklamanyňyz dogry bolsa ýa-da başlangyç maýa goýumyňyzy ýitirseňiz girdeji gazanarsyňyz.

Ikilik opsiýalary ýönekeý usulda işleýär we potensial girdeji we ýitgiler öňünden kesgitlenip we ýapylyp bilner. Ikitaraplaýyn opsiýalar söwdasy başlangyç maýadarlar bilen diýseň meşhur.

Töwekgelçilikler az bolsa-da, olar bar. Şonuň üçin ikilik opsiýalary söwdasy üçin berk strategiýaňyz bolmaly. Tejribesiz söwdagärler üýtgäp durýan bazarlar, bilimleriň ýoklugy we ygtyýarnamasyz dellallar bilen söwda sebäpli pullaryny ýitirdi. Dogry strategiýa töwekgelçilikleri düýbünden ýok edip bilmese-de, olary ep-esli azaldyp biler.

Iň oňat ikilik opsiýalary söwda strategiýasy

Üstünligiňizi ýokarlandyrmaga kömek edip biljek ikili wariant strategiýalaryna seredeliň . Köp strategiýa , stiliňize laýyk söwda strategiýasyny döretmek üçin bilelikde ulanylyp bilner .

Tendensiýalara eýeriň

Bu strategiýa ikilik opsiýalary söwdasy we maliýe aktiwleriniň umumy söwdasy üçin iň giňden ulanylýar. Bu umumy strategiýa: Söwda edýän esasy aktiwleriňiziň baha tendensiýalaryny yzarlaýarsyňyz.

Altyn bahasy ýokary tarapa gönükdirilen bolsa, inflýasiýa döwründe köplenç şeýle bolýar, çaklamalaryňyzy häzirki bahanyň hereketlerine esaslaýarsyňyz. Bahasy ýokarlanýan ýaly görünýär, arzanlasa ýerleşdirýärsiňiz.

Bu strategiýa, ikilik wariantlary strategiýasynyň iň gönümelidir. Emma hakykatda beýle ýönekeý däl. Aktiwiň bahasy ýokarda ýa-da aşakda bolup bilýän bolsa-da, bu tendensiýalar hökman çyzykly däl. Munuň ýerine her gün ýokary we iň pes nokatlaryň arasynda zig-zag bar.

Iki wariant bar. Uzak möhleti bolan ikilik opsiýalaryny satyp ýa-da satyn alyp, tendensiýa eýerip bilersiňiz. Bu tendensiýany çaklamaga mümkinçilik berer.

Tendensiýalara düşünmek üçin söwdagärleriň köpüsi “şemdan” diagrammalaryny ulanýarlar. Bu diagrammalarda jedel edýän emläkleriňiziň pes, ýokary we ýapylýan bahalaryny görkezýän birgiden çyzgy grafikleri görkezilýär. Şemiň “göwresi” açylyş bahasy bilen ýapylýan bahanyň arasyndaky aralygy aňladýar, “taýaklar” bolsa ýokary ýa-da pes derejäni görkezýär.

Şeýle hem zig-zag bahasynyň üýtgemegi bilen söwda edip bilersiňiz. Bu has töwekgelçiliklidir, sebäbi bu yrgyldamalar umumy bahanyň hereketi ýaly öňünden aýdylýan ýa-da durnukly däl. Şeýle-de bolsa, bu yrgyldamalardaky tendensiýalara garşy has köp girdeji gazanyp bilýän bolsaňyz, töwekgelçilige mynasyp.

Işleýän ikitaraplaýyn söwda söwda strategiýasyny gözleýän bolsaňyz, tendensiýalara eýermek iň gowusydyr. Şeýle-de bolsa, has töwekgelçilikli söwdalardan has pes girdeji gazanyp bilerler. Tendensiýalar hemişelik däl, şonuň üçin garaşylmadyk bir zat ýüze çyksa puluňyzy ýitirip bilersiňiz.

Habar tendensiýalary strategiýasy

Bu strategiýa, öňki üýtgeşiklikdir. Tendensiýa strategiýasy aktiwiň öndürijiliginiň tehniki derňewine daýanýar, ýöne täzelik tendensiýasy strategiýasy täzelikleri we global wakalary bazara degişli signallary tapmak üçin gözden geçirýär.

Ikitaraplaýyn saýlaw gollanmalary, ünsüňizi söwda edýän esasy aktiwiňiz baradaky täzeliklere gönükdirmelidigiňizi aýdýar. Käwagt täzelikler bazary tehniki öwrüp biler, bu bolsa tehniki ölçegleriňiziň aýdýanlaryndan ters tarapa öwrüler.

Köp habarlar harytlaryň we hyzmatlaryň bahasyna täsir edip biler. Harytlaryň we hyzmatlaryň bahasyna täsir edip biljek köp sanly habar wakalary bar.

Esasy aktiwleriň bahalarynyň hereketini has gowy çaklamak üçin, tehniki görkezijilere-de, täzelik hadysalaryna-da gözegçilik etmek gowy zat.

60 sekuntlyk strategiýa

Bir minutlyk möhlet bilen söwda ikilik opsiýalary 60 sekuntlyk strategiýa. Bu strategiýa köp sebäplere görä gaty meşhur. Birinjisi, her gün ýa-da sagatda gutarýan söwdalar bilen edip boljak zatlardan has köp söwda edip bilersiňiz.

Ikinjiden, täze başlanlar we hünärmenler 60 sekuntlyk strategiýany ulanmagy aňsat taparlar. Bu strategiýa, möhleti gutaranda bahany çaklamak üçin ulanyp boljak tehniki görkezijilere daýanýar. Goldaw we garşylyk derejeleri, ähtimal, iň möhüm ölçegdir. Bular aktiwiň adaty ýokary ýa-da pes derejesini görkezýär.

Ikilik opsiýalary tehniki görkezijileri seljermäge we üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän maliýe guralydyr.

Has köp tejribesi bolan söwdagärler goldaw we garşylyk derejelerini seljermekden daşlaşyp bilerler. Şeýle hem, ortaça gündelik strategiýa boýunça ikilik opsiýalaryna hereket edip bilerler. Bular bahalaryň derejesindäki ownuk, öňünden aýdyp bolmajak üýtgeşmeleri ýok etmek üçin peýdalydyr.

Bu strategiýa, bazar asuda we bahalaryň derejesi goldaw bilen garşylyk derejeleriniň arasynda bolanda has täsirli bolýar. 60 sekuntlyk söwdany başlamazdan ozal bazaryň durnuklaşmagyna garaşmak has gowudyr.

Köp mukdarda pul ýitirmek howpy ýokary. Dogry tehniki derňew endikleriňiz bar bolsa töwekgelçilikleri azaldyp bilersiňiz.

5 minutlyk strategiýa

Ikilik opsiýalary söwdagärleri 5 minutlyk möhletli söwdany hem gowy görýärler. 5 minutlyk möhleti bolan söwdalar 60 sekunt söwdanyň üýtgewsizligini saklaýar, ýöne çaklamalaryňyzy has ygtybarly edip, umumy tendensiýany has gowy görkezýär.

5 minutlyk ikilik opsiýalary strategiýasy, 60 sekuntlyk strategiýa ýaly, söwdagärlerden 60 sekuntlyk strategiýa ýaly tehniki görkezijilere, esasanam şem çyzgylaryna bil baglamagy talap edýär. Iň oňat maglumatlary almak üçin olary bir minutlyk aralykda gözden geçirmeli. Bu söwda strategiýasy däl-de, ünsi jemlemeli söwda görnüşi. Munuň ýerine 1 minutlyk we 5 minutlyk söwdalarda bu ýerde görkezen beýleki usullarymyzy ulanmaly.

Gorag strategiýasy

Ikitaraplaýyn opsiýalar hedisi (“jübütlemek” diýlip hem atlandyrylýar), şol bir wagtyň özünde jaň we şol bir aktiwde goýmaga mümkinçilik berýän strategiýadyr. Söwdagär, “ikisini oýnamak” arkaly ýitgilerini azaldyp biler, sebäbi netijäniň nähili boljakdygyna garamazdan hemişe bir zat gazanar.

Bu strategiýa jedellerden gözbaş alýar. Iki tarapa jedel edip, bolup biljek ýitgileri “ýapýarsyňyz”. Bu strategiýa söwdagärlere ikilik opsiýalary söwdasyndan köp töwekgelçilikli we spekulýatiw taraplary aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Bu çemeleşme, her ssenariýa gutarandan soň gazanjak girdejiňizi hasaplamak üçin ulanylmalydyr. Pul ýitirmek islemeýärsiňiz. Bu elmydama mümkin däl we bu soraga we teklip bahalaryna, şeýle hem her bir dellalyň göterim tölegine baglydyr.

Bu ikitaraplaýyn opsiýalaryň söwda strategiýasy, girdeji potensialyňyzy ep-esli çäklendirip biler, sebäbi her bir opsiýa üçin elmydama töleg tölemeli bolarsyňyz. Biraz girdeji gazanyp bilseňiz, töwekgelçilikler az.

Straddle strategiýasy

Straddle, üýtgäp durýan bazarlar bolanda iň oňat ulanylýan hediň bir görnüşidir. Aktiwiň bahasynyň üýtgemegi ähtimal, ýöne ugry däl. Bu strategiýa, habar tendensiýalary çemeleşmesi bilen gowy işleýär. Möhüm bildirişleriň üstünde durmaly bolarsyňyz.

Jedel edýän kompaniýanyň emläginiň girdejilerini habar bermek bilen baglanyşyklydygyny bilýän bolsaňyz (aksiýalaryň bahasyna täsir edip biler), jaň etmeli we bir opsiýa goýmaly bolarsyňyz. Iki wariant hem bir wagtda gutarmaly.

Ikitaraplaýyn opsiýalar strategiýasy, töwekgelçiligiňizi azaldyp, aktiw üçin we oňa garşy söwda etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem girdejiňizi artdyrmak üçin häzirki bazar pesliklerine garşy oýnap bilersiňiz (ýokarlananda goýuň, haçan düşse jaň ediň). Satyn almak ýa-da satmak üçin bahalar az bolup biler.

Pinokkio strategiýasy

Pinokkio strategiýasy, grafiklerde görkezilen belli bir şem görnüşiniň adyny göterýär. Şem çyrasy “taýakdan” gysga, ýöne has uzyn. Çuk, häzirki tendensiýa galmajak bolanda, bedenine görä ulalýar. Bu edil Pinokkio ýalan sözläninde burnunyň ösmegine meňzeýär.

Altyn bahasy ýokarlanýan bolsa, grafikde bahanyň ýakyn wagtda öwrüljekdigini görkezýän bolsa, goýlan opsiýany alyp, aşak düşjekdigine jedel edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu strategiýa ep-esli girdeji getirip biler. Käbir gowaklar bar.

Çynlakaý töwekgelçilikler bar. Tendensiýalar bir sebäbe görä bar. Olar aňsatlyk bilen üýtgemeýärler we durmaýarlar. “Pinocchio Binary Options” strategiýasy bilen söwda edeniňizde has az çaklamalary öňe sürersiňiz. Puluňyzy ýitirmek ähtimallygyňyz ýokary.

Ikilik wariantlar näme we olary nädip söwda etmeli?

Simpleönekeýleşdirilen wariant şertnamalary bolan ikilik opsiýalary, her söwdany “hawa ýa-da ýok” tekliplerine öwürýär: Gatnaşan taraplar belli bir wagtda aktiwiň belli bir bahasynyň boljakdygyny ýa-da ýokdugyny çaklaýarlar.

Çaklamanyňyza baglylykda pul gazanyp ýa-da ýitirip bilersiňiz. Üçünji wariant ýok. Şonuň üçin “ikilik” ady saýlandy.

Strategiýany saýlamazdan ozal ikilik wariantlarynyň esaslary bilen tanyş bolmaly. Ikilik opsiýalary size hiç hili aktiw bermeýär. Söwda edýän aksiýaňyza eýe dälsiňiz we aksiýa eýeleri ýaly ses bermek hukugyny ýa-da diwidendini almarsyňyz.

Ikilik opsiýalary ikilik görnüşlerinden karýerany gazanmak isleýänler üçin ajaýyp wariant.

Maýa goýujylar aktiwde gödek bolsa, ikilik görnüşini satyn alarlar. Aktiwiň bahasynyň düşjekdigine ynanýan maýadarlar satarlar. Bular “jaň etmek” ýa-da “goýmak” hem diýilýär.

Ikilik opsiýalarynyň esaslary, dellala garşy däl-de, beýleki söwdagärlere garşy söwda edýändigiňizi ýadyňyzdan çykarmaly däldir. Sorag we teklip bahalary söwdagärler tarapyndan kesgitlense-de, bahasy elmydama 0-100 dollar aralygynda bolýar.

Tradhli söwdalar, ýokarda belläp geçişimiz ýaly, hawa ýa-da netije bilen tamamlanar. Başgaça aýdylanda, her bir söwdagär 0 ýa-da 100 dollar gazanar (islendik opsiýanyň tölegine we bahasyna minus).

Kümüşiň bahasyny ertir sagat bäşde çaklamak isläp bilersiňiz. Ikilik söwdanyň möhleti bar, ony her sagat, her gün ýa-da hepdede kesgitläp bolýar.

Kümüşiň möhleti gutarmanka 1000 dollara ýetjekdigine ynanýan bolsaňyz, ikilik görnüşini 60 dollara satyn alyp bilersiňiz. Beýleki tarapdan, B adam kümüşiň 1000 dollardan aşak düşjekdigini ýa-da aşak düşjekdigini pikir edýär we opsiýany 40 dollardan satýar

Kümüş hakykatdanam agşam sagat 5: 05-de iş taşlaýyş bahasynda bolsa, 100 dollar gazanarsyňyz. Girdeji 40 dollar bolar (goýlan 60 dollar minus). Bu “nagt pulda” diýilýär. Kümüşiň bahasy ertir 1000 dollardan aşak düşse, 60 dollar ýitirersiňiz we 0 dollar galdyrarsyňyz.

Ikilik opsiýalary dellallary, söwdanyň netijesine garamazdan, söwda üçin töleg alýarlar. Bagtyňyz saklanmasa, töleg 0 $ -dan pes bolar.

Ikilik opsiýalary bilen baglanyşykly töwekgelçilige baha bermek

Töwekgelçiligi bahalandyrmak, ikilik opsiýalarynyň söwda strategiýasynyň esasy bölegi . Bu maliýe guraly, her söwda üçin töwekgelçilikleriň we potensial girdejileriň nämedigini öňünden bilmek artykmaçlygyna eýe. Bir aktiwiň bahasynyň arzanlamagy sebäpli bir gijede köp pul ýitirmersiňiz.

Seresap bolmasaňyz, henizem köp nagt ýitirip bilersiňiz. Bir söwdanyň 100 dollar çäklidigine garamazdan bir wagtyň özünde birnäçe Bitcoin opsiýasyny söwda edip bilersiňiz. Has köp pul gazanyp bilersiňiz, ýöne töleg göteriminiň näçeräkdigine baglylykda has köp ýitirip bilersiňiz.

Bu töwekgelçilikler bazara mahsusdyr we olary ýok etmäge kömek etjek ikitaraplaýyn söwda söwda strategiýasy ýok. Teklip we baha bahalary ikilik opsiýalary söwdasynyň howpsuzlygynyň gowy görkezijisidir. Bu bahalar ikilik opsiýa söwdasynyň amala aşyrylmagyny görkezýär.

Tehniki görkezijilere esaslanyp ýüze çykmagy ähtimal ikilik söwdasy, bahasy 80 dollardan geçýän ýokary baha / soraýyş bahalaryna eýe bolar. Bu başlangyç maýa goýumlaryny artdyrýar we alyjylaryň söwdany ýitirmek mümkinçiligini azaldar.

Ikitaraplaýyn söwda üýtgäp durýan bazarlarda ýüze çykýar, şonuň üçin haýyş we teklip bahalary 50 $ töweregi bolar. Bu, söwdagärleriň iş taşlaýyş bahasynyň iki ujunda-da aktiwiň bahasynyň deň boljakdygyna garaşýandygyny aňladýar.

Netijede, bir stockanyň möhleti gutaranda iş taşlaýyş bahasyna ýetip bilmeýän bolsa, teklip we bahalar gaty pes bolar, 15 dollar töweregi. Bu opsiýany satsaňyz, ownuk, ýöne aňsat girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär. Satyn almagyň arzan usuly we üstünlik gazanmak üçin pes mümkinçiligi bar.

Işleýän her ikili wariant strategiýasy diýen ýaly töwekgelçiligi bahalandyrmaga baglydyr. Has öňe gitmezden ozal, ikilik opsiýalary söwdasy bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri ara alyp maslahatlaşalyň. Saýlawlar bilen – bahasynyň arzanlamagyna garamazdan aksiýany saklap boljak adaty aksiýa söwdasyndan tapawutlylykda, bazarlar ýoldan çykmasa ähli maýa goýumlaryňyzy ýitirip bilersiňiz.

Ikitaraplaýyn opsiýalar söwdasynda dellallar adalatsyz şertleri teklip edýärler we söwdagärlere tölemekden ýüz öwürýärler. ABŞ-da bolsaňyz, dellalyň Haryt Geljegi Söwda Geňeşi we Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy tarapyndan düzgünleşdirilendigini barlaň.

Soňky pikirler

Bu maliýe guraly bilen iş salyşanyňyzda ulanyp boljak iň ýokary ikilik opsiýalary söwda strategiýalaryny belledik. Bularyň ikisi hem täze gelen söwdagärler we has tejribeli söwdagärler üçin peýdaly we hersi özboluşly.

Ikilik opsiýalary söwdasyna degişli ähli töwekgelçiliklerden habarly bolmak möhümdir. Hiç wagt ýitirip bolmajak pul bilen humar oýnamaly däl. Ussatlygyňyza laýyk gelýän strategiýalara ýapyşyň we özüňizi gowy bilýän esasy baýlyklar bilen söwda ediň.

Sorag-jogap:

Ikitaraplaýyn görnüşleri söwda etmek üçin haýsy strategiýa iň amatly

Ikitaraplaýyn görnüşleri söwda etmek üçin ulanyp boljak iň oňat strategiýalary belledik, bazaryň şertlerine we bilimleriňize baglylykda hersiniň öz peýdasy we zyýany bar.

  • Tendensiýalaryna eýeriň
  • Habarlaryň tendensiýalary
  • 60 sekunt strategiýa
  • 5 minutlyk strategiýa
  • Gorag strategiýasy
  • Straddle strategiýasy
  • Pinokkio strategiýasy

Ikilik opsiýalary pul gazanyp bilermi?

Ikilik opsiýalary söwdasy pul gazanyp biler. Risköne bu töwekgelçilikler bilen ýüze çykýar we söwdagärleriň köpüsi gowy söwda strategiýalaryny we söwda bukjasyny gowy dolandyrmasa, wagtyň geçmegi bilen pullaryny ýitirýärler.

Ikilik opsiýalarynda 60 sekuntda nädip ýeňip bilersiňiz?

Tehniki görkezijiler, 60 sekunt söwdada bil baglap boljak iň möhüm zat. Ilki bilen bir minutlyk şem çyzgylaryna göz aýlamaly we garşylyk we goldaw derejelerine göz aýlamaly. Söwdanyň bu görnüşine mahsus bolan üýtgeşikligi ýok etmek üçin ortaça hereket etmegi göz öňünde tutmak möhümdir.