Binarium syn

Reýting: 4.0 out of 5.0 stars

 • Mugt demo hasaby: Hawa
 • Töleg: 91% -e çenli
 • Bonus: 100% -e çenli
 • Aktiwler: 78 Forex, Harytlar, Aksiýalar, Kriptos

Ikilik opsiýalary dellaly hökmünde Binariumyň ygtybarlylygyny kesgitlemek isleýän bolsaňyz, maliýe bazarlarynda köp tejribe toplanymdan soň giňişleýin synag geçirdim. Tapyndylarymyň esasynda, size habarly karara gelmegiňiz üçin jikme-jik jogap bererin. Bu gözden geçirilişde, dellalyň funksiýalary, teklipleri we yzyna almak usullary barada has çuňňur düşünip bilersiňiz. Mundan başga-da, bu platformada söwda etmegiň usullaryny öwrenmäge kömek etmek üçin size ädimme-ädim gollanma bereris.

Binarium çalt syn:

Broker Binarium
📅 esaslandyryldy 2012
⚖️ Düzgünnama Düzgünleşdirilmedik
O Demo Hawa
Im Iň az goýum $ 10
📈 Iň pes söwda $ 1
📊 Aktiwler 78 Forex, paýnamalar, kriptografik walýuta, haryt, indeks
Investment Maýa goýumynyň girdejisi 91% -e çenli
Us Bonus 100% -e çenli
Depozit usullary Kripto, eWallet, sim geçiriş, kredit kartoçkalary, debet kartlary
Raw Çekiş usullary Kripto, eWallet, sim geçiriş, kredit kartoçkalary, debet kartlary
Head Baş edara Ofis 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nikosiýa, Kipr
💹 Söwda görnüşleri / Okary / pes, Turbo
Ding Söwda platformasy Web, iOS, Android
🌎 Dil Iňlis, rus, ukrain, ispan, portugal, türk, taý, wýetnam, indoneziýa, gazak, arap, hindi
👨‍💻 Sosial söwda .Ok
🕌 Yslam hasaby .Ok
⭐ Reýting 4/5

(Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Binarium näme?

Binarium, 2012-nji ýyldan bäri işleýän oňat döredilen Ikitaraplaýyn opsiýalar dellalydyr. Platformeke platformanyň kömegi bilen, forex, kriptografik walýuta we haryt ýaly dürli maliýe bazarlarynda söwda işlerine amatly gatnaşyp bilersiňiz. Bu birnäçe platforma zerurlygyny aradan aýyrýar we tertipli söwda tejribesini üpjün edýär. Kompaniýanyň merkezi Suite 305, Griffin Korporatiw Merkezi, PO Box 1510, Beachmont, Kingstown, Sent Winsent we Grenadines. Kompaniýa Kipr, Ukraina we Latwiýa ýaly dürli ýerlerde ofis açdy. Bu olara dürli sebitlerde işlemäge we dürli müşderilere we bazarlara hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

Dellalçylyk firmasy dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen söwdagärleri garşylaýar. Dürli dillerde gürleýän dürli müşderi bazasy bar we halkara müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin uly goldaw topary döretdiler. Binarium, Europeanewropa banklaryny goýmak we yzyna almak üçin müşderi gaznalarynyň howpsuzlygyny ileri tutýar. Bu, amallaryň berk bank düzgünlerine boýun bolmagyny we müşderileriň maliýe amallary üçin goşmaça howpsuzlyk gatlagyny üpjün edýär.

Binarium hakda maglumatlar:

 • Ikilik opsiýa dellaly 2012-nji ýyldan bäri döredildi
 • 100-den gowrak dürli bazar
 • Halkara ikilik opsiýalary dellaly
 • Müşderi gaznalary üçin EUB banklary
 • Dürli dillerde goldaw

Binariumyň oňaýly taraplary

Binarium abraýly dellal bolup bilse-de, hiç bir dellalyň kemsiz däldigini boýun almak möhümdir. Binarium barada giňişleýin düşünmek üçin onuň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini hem gözden geçirmeli. Güýçli we gowşak taraplaryna baha bermek bilen, adamlar Binariumy islän dellalçylyk warianty hasaplanda habarly kararlar berip bilerler.

Üstünlikleri:

 • 10000 dollarlyk demo hasaby täzeden ýükläp bolýar
 • Ilkinji goýumda mugt bonus
 • Çalt ýerine ýetiriş
 • Forex walýutalarynda ikilik görnüşleriniň köp görnüşi
 • Diňe iň az 10 dollar goýum

Adetmezçilikleri:

 • Düzgünleşdirilmedik
 • Algoritmik söwda ýok
 • Diňe forex walýutalarynda we kriptografik walýutalarda ikilik opsiýalary

(Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Binarium düzgüni

Ikitaraplaýyn opsiýa dellalyny saýlamak barada aýdylanda, düzgünler möhüm rol oýnaýar. Düzgünleşdiriji gözegçilik, dellalyň söwdagärler üçin ynam we howpsuzlyk derejesini üpjün edip, kesgitlenen düzgünlere we ülňülere laýyklykda işlemegini üpjün edýär. Maýa goýumlaryňyzy goramak we adalatly söwda amallaryny üpjün etmek üçin abraýly häkimiýetler tarapyndan düzgünleşdirilýän dellaly saýlamak möhümdir.

Binariumyň bir zyýanly tarapy, aç-açan kemçilik hasaplap boljak düzgünleşdirmegiň ýoklugydyr. Dogry düzgünleşdirilmezden, kompaniýanyň işinde we tejribesinde potensial töwekgelçilikler we gözegçiligiň bolmazlygy bolup biler. Binarium bilen haýsydyr bir karar ýa-da maýa goýmazdan ozal bu meselä üns bermek möhümdir. Binarium, ygtybarly abraýy sebäpli beýleki dellallaryň arasynda tapawutlanýar. Synagymyzda, ähli goýumlaryň we goýumlaryň bökdençsiz işlenendigini, ulanyjylara ýeňişlerini hiç hili kynçylyksyz aňsatlyk bilen nagt hasaplamaga mümkinçilik berýändigini gördük.

Binarium güýçli howpsuzlyk çäreleri bilen tanalýar we ony köp ulanyjy üçin ygtybarly platforma edýär. SSL şifrlemek we ygtybarly maglumatlary goramak protokollary bilen, Binarium ulanyjy maglumatlarynyň howpsuzlygyny we gizlinligini üpjün edýär.

Aktiwler we Bazarlar

Binarium, öz platformasynda söwda etmek üçin 78-den gowrak dürli aktiwleri hödürleýär. Ulanyjylary üçin has gowy söwda tejribesini üpjün edip, tekliplerini ösdürmäge we giňeltmäge yzygiderli çalyşýarlar. Ikilik opsiýalary söwdasy wagt möhletleri boýunça çeýeligi hödürleýär. Söwdagärleriň isleglerine we maýa goýum maksatlaryna esaslanyp gysga möhletli ýa-da uzak möhletli söwda bilen meşgullanmak mümkinçiligi bar. Mundan başga-da, ikilik opsiýalary, bazaryň ugruna garamazdan girdeji gazanmak üçin mümkinçilikler döredip, ýokarlanýan we düşýän bazarlar barada çaklamaga mümkinçilik berýär. Platforma söwda üçin dürli möhletleri hödürleýär. 60 sekunt ýaly gysga söwda edip ýa-da 1 aý ýa-da ondanam köp möhleti saýlap bilersiňiz. Bu çeýeligi, söwdalaryňyzy islegleriňize we söwda strategiýaňyza görä düzmäge mümkinçilik berýär.

Maliýe guralynyň bir görnüşi bolan ikilik opsiýalary iki kategoriýa bölünip bilner: “Turbo” we “Ikilik”. Turbo opsiýalary gysga möhletli söwdalara degişlidir, ikilik opsiýalary uzak möhletli söwda bilen baglanyşykly. Bu platforma bilen, bary-ýogy 1 dollar bilen söwdany başlap, hemmeler üçin elýeterli bolar ýaly çeýeligiňiz bar. Talap edilýän iň az goýum, bary-ýogy 10 dollar bolup , býudjetiňize we islegleriňize laýyk islendik mukdarda maýa goýmaga mümkinçilik berýär. Bu mesele barada aýdylanda, berk düzgünleriň ýokdugyny bellemek möhümdir. Şeýle-de bolsa, köp bazar üçin maýa goýumlarynyň adaty girdejisiniň 80% -den 91% -e çenli üýtgäp durýandygyny bellemelidiris. Bu statistika dürli pudaklarda gazanyp boljak girdejini we üstünligi görkezýär.

Söwdagärler üçin şertler:

 • Söwda forex, kriptografik walýuta we haryt
 • Gysga möhletli we uzak möhletli ikilik opsiýalary
 • Söwda diňe 1 $ bilen başlaň
 • Iň pes goýum 10 $
 • Maýa goýumynyň girdejisi 80 – 90% arasynda

Söwda platformasy:

Indiki tekstde, Binarium diýlip atlandyrylýan söwda platformasyna giňişleýin syn bererin. Bu söwda platformasy, hatda jübi telefonyňyzdan söwda etmäge amatlylyk berýän islendik enjamda elýeterli bolmak üçin döredildi. Ilkinji gözden geçirilenden soň, programma üpjünçiligi gönümel we ulanyjy üçin amatly bolup görünýär. Aşakdaky suratda, stohastik görkeziji we ýapon şem diagrammasy bilen hereket edýän platformanyň göni skrinshotyny görüp bilersiňiz.

Binarium söwda platformasynyň skrinshoty

Binarium söwda platformasy hem minimalist, hem çylşyrymly we ikilik opsiýalary söwdagärleriniň köpüsine laýyk geler. Bu platforma, halaýan wagt tereziňize diagramma goşup, söwdada iň köp ulanylýan görkezijileri ulanyp bilersiňiz. Käbir söwda platformalary Binarium-dan has köp wariant hödürleýär, ýöne bu platforma iň peýdaly diagramma gurallarynyň we görkezijileriniň köpüsini öz içine alýar.

Grafiki gurallar we görkezijiler

Giňişleýin tehniki derňew geçirmek üçin söwdagärler köplenç dürli diagramma görnüşlerini we görkezijilerini ulanýarlar. Geljekki bölümde, bu platformanyň nädip takyk maglumatlary derňemegi we habarly söwda kararlaryny kabul etmegine kömek edip biljekdigini görkezerin.

Ekranyň aşaky çep burçunda diagrammany öz islegiňize görä sazlamaga mümkinçilik berýän menýu taparsyňyz. Bu menýu, saýlamak üçin 4-den gowrak dürli görnüşli diagramma hödürleýär. Maglumatlary wizuallaşdyrmak barada aýdylanda, size birnäçe wariant bar: çyzyklar, şemdanlar we çyzgylar. Bu diagramma görnüşleriniň hersiniň artykmaçlyklary bar we islegleriňize görä düzülip bilner. Tendensiýalary görkezmek ýa-da belli bir maglumat nokatlaryny görkezmek isleseňiz, zerurlygy görmek üçin sazlamak üçin çeýeligiňiz bar. Mundan başga-da, diagramma platformasy 16-dan gowrak görkezijini we tehniki çyzgy gurallarynyň toplumyny hödürleýär. Söwdagärler, şahsylaşdyrylan söwda tejribesine mümkinçilik berýän gurallary diňe birnäçe ýönekeý basmak bilen özleşdirmäge çeýeligi bar. Binarium söwdagärlerine öz söwdalaryny netijeli ýerine ýetirmek üçin ýeterlik gurallar berýär diýip hasaplaýaryn.

Platformanyň ýokarky menýusynda dürli bazarlaryň arasynda aňsatlyk bilen geçip, diagrammalary görmek mümkinçiligi bar. Bu aýratynlyk, esasanam köp bazara işjeň söwda etmäge we bir wagtyň özünde birnäçe bazara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, örän peýdalydyr. Munuň ýaly çeýeligi hödürläp bilmeýän beýleki platformalardan tapawutlandyrýar.

Orderserine ýetirmek buýruklary

Ikilik opsiýalary bazaryndaky söwdagärler üçin iň amatly ýerine ýetirilmegi möhümdir. Bu, esasanam, üstünlikleriňizi kesgitlemekde söwdaňyzyň giriş nokady möhüm rol oýnaýan gysga möhletli ikilik opsiýalary söwdasy üçin has dogrydyr. Şahsy tejribämden ugur alyp, söwda platformasynyň ýerine ýetirilişini giňden synagdan geçirdim we iň çalt görenlerimiň biridigini ynam bilen aýdyp bilerin. Binarium bilen bazara girmek hiç hili mesele döretmeli däldir. Bu söwda platformasy, ulanyjylara amatly interfeýsi we söwdagärlere habarly karar bermek üçin birnäçe gurallary hödürleýär. Binarium bilen dürli bazarlara girip, girdejili mümkinçiliklerden peýdalanyp bilersiňiz.

Özbaşdak düzülýän diagramma:

 • Dürli diagramma görnüşleri
 • 50-den gowrak dürli görkeziji
 • Surat we derňew gurallary
 • Derňewiňizi düzüň
 • Köp diagramma

Binarium bilen nädip söwda etmeli?

Ikilik opsiýalary söwdasy gönümel düşünje esaslanýar. Söwdagärler aktiwiň hereketiniň geljekdäki ugruny ýokarlandyrjakdygyna ýa-da gymmata düşjekdigini çaklamaly bolýarlar. “Ikilik opsiýalary” adalgasy, diňe iki bolup biljek netijäni öz içine alýan maliýe maýa goýumlarynyň bir görnüşini aňladýar. Bu at, bu maýa goýum usulynyň içinde diňe iki saýlawyň barlygyndan gelip çykýar. Söwda edende, mümkin iki netijäniň bardygyna düşünmek möhümdir: ýeňmek ýa-da utulmak. Netije, bahanyň möhleti gutarandan soň giriş nokadyňyzdan ýokary ýa-da pesdigine baglydyr.

Nädip söwda etmeli:

 1. Bazaryň hereketi barada çaklama ediň (derňew we ş.m.)
 2. Ikilik opsiýasynyň gutarjak möhletini saýlaň
 3. Islendik mukdarda maýa goýuň ($ 1-den başlap)
 4. Bir basmak bilen ýokarlanýan ýa-da düşýän bazarlara maýa goýuň (satyn alyň ýa-da satyň)
 5. Maýa goýumlaryndan ýokary girdeji alyň ýa-da maýa goýum mukdaryňyzy ýitiriň

Binarium sargyt maskasy

Maliýe bazarlaryny ikilik opsiýalary bilen söwda etmek köplenç ýönekeý we gönümel hasaplanýar. Söwdanyň bu görnüşi, söwdanyň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende karar bermek işini has aňsatlaşdyrýan söwdagärler üçin diňe üç warianty hödürleýär.

 1. Möhleti gutarýan wagt
 2. Maýa goýum mukdary
 3. Bazarlary satyn alyň ýa-da satyň

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da kömege mätäç bolsaňyz, platforma 24/7 goldawy bilen gije-gündiziň dowamynda şol ýerde bolýar. Mundan başga-da, wideo sapaklary we täze başlanlara kömek etmek üçin ýörite döredilen giňişleýin soraglar bölümi ýaly peýdaly çeşmeler berýär. Bu maliýe önüminiň dogry ulanylmagyny üpjün etmek üçin birneme tejribe toplamak maslahat berilýär. Täze başlanlara önüme has gowy düşünmek we tanyşmak üçin Binarium-yň mugt Demo hasaby bilen başlamak maslahat berilýär. Bu, ulanyjylara hakyky söwdalara geçmezden ozal platforma ynamly geçmäge kömek eder.

Binarium demo hasaby

Demo hasaby, ulanyjylara wirtual pul ulanyp söwda we maýa goýum işlerini simulirlemäge mümkinçilik berýän hasap görnüşidir. Söwda platformasyny hiç hili maliýe töwekgelçiligi bolmazdan ulanmaga mümkinçilik berýär, sebäbi hakyky pul ýok. Demo hasaby hakyky pul bilen söwda tejribesini simulirlemek üçin döredildi. Ulanyjylara söwda strategiýalaryny ulanmaga we hiç hili maliýe töwekgelçiligi bolmazdan platforma bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Binarium, öz platformasyny öwrenmäge we 10 000 dollarlyk mugt Demo hasaby hödürläp, töwekgelçiliksiz söwda strategiýalaryňyzy ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bu, söwdagärlere hakyky pul goýmazdan ozal platformany synap görmäge we gymmatly tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Amaly hasaby ulanmagyň goşmaça peýdasy, täze bazarlary öwrenmek we olar bilen söwda etmäge başlamakdyr. Bu aýratynlyk, ikilik opsiýalary söwdasyna ýaňy başlanlar üçin has peýdalydyr. Binarium ýaly ikilik opsiýalary dellallary, ulanyjylaryň hakyky serişdelere töwekgelçilik etmezden ozal dürli bazarlar bilen tanyşmaga we tanyşmaga mümkinçilikleriniň bardygyny üpjün etmek üçin bu çözgüdi hödürlemek möhümdir.

 • Ulanyjylar synap görmek we öwrenmek üçin mugt we çäksiz demo hasaby bar. Bu, önümiň aýratynlyklaryny we mümkinçiliklerini hiç hili çäklendirmesiz we synagdan geçirmäge mümkinçilik berýär.
 • Diňe bir gezek basmak bilen hasabyňyzy zähmet bilen dolduryň .

Ikitaraplaýyn hasap görnüşleri

Binarium dürli söwda hasap görnüşlerini hödürleýär. Ine, Binariumda bar bolan hasaplaryň dürli görnüşlerine gysgaça syn, şeýle hem söwda hasaplaryny açmak üçin zerur şertler.

Ikitaraplaýyn hasap görnüşleri Hasaby başla Adaty hasap Iş hasaby Premium hasaby VIP hasaby
Goýumyň mukdary 5-den 99,99 $ 100-den 499,99 $ 500-den 1 999,99 $ 2 000-den 4 999,99 $ 5 000 $
Söwda aktiwleri 46 53 61 73 78
Söwda dolanyşygy * 0% 5% bonus hökmünde
10% bonus hökmünde
Bonus hökmünde 12.5% 15% hakyky fond
Çekiş çägi, her gün / hepdede 50 $ / 100 $
200 $ / 500 $ 500 $ / 2 000 $ 1 500 $ / 4 000 $ 15 000 $ / 100 000 $
Çekiş haýyşy üçin çäk 25 $ 50 $ 100 $ 250 $ Çäk ýok
Talaplary yzyna almak 5 iş gününe çenli 3 iş gününe çenli 2 iş gününe çenli 1 iş gününe çenli
1 iş gününe çenli
Söwda otagynyň görnüşi Söwda otagy Söwda otagy Söwda otagy
Işewürlik
Söwda otagy
Işewürlik
Söwda otagy
Iş, VIP
Şol bir wagtyň özünde söwdalary açyň 100 $ 250 $ 1000 $ 2 500 $ Çäk ýok

(Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Hasap başla:

Başlangyç hasaby bilen baglanyşykly möhüm jikme-jikliklere geçeliň. Goýum goýanyňyzda, 5 dollardan 99.99 dollar aralygynda başlap bilersiňiz. Söwda aktiwleri barada aýdanyňda, saýlamak üçin 46 wariant bar. Yza çekmek üçin belli bir çäkler bar. Günde 50 dollara ýa-da hepdede 100 dollara çenli pul alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, her çykarmak haýyşynyň 25 dollar çäkleri bar. Çekiş haýyşlarynyň gaýtadan işlenmegi üçin 5 iş güni gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Binarium söwda otagy barada aýdylanda bolsa, “Başlangyç hasaby” bilen bu aýratynlyga girip bilmersiňiz, Iň soňunda bir wagtyň özünde açyk söwdalarda 100 dollara çenli pul gazanyp bilersiňiz.

Standart hasap

Binarium Standard hasaby söwdagärler üçin dürli aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär. Hasap açmak üçin iň az goýum mukdary 100-den 499,99 dollar aralygynda talap edilýär. Bonus hökmünde söwdagärler 5% söwdadan peýdalanyp bilerler. Bu hasap bilen, söwda üçin dürli görnüşleri hödürleýän 53 söwda aktiwine girip bilersiňiz. Çekmek barada aýdylanda, belli bir çäkler bar. Yza çekmegiň çägi günde 200 dollar we hepdede 500 dollar. Mundan başga-da, her bir yzyna almak haýyşynyň 50 $ çäkleri bar. Çekiş haýyşlaryny gaýtadan işlemegiň wagtynyň üç iş güni bolandygyny bellemelidiris. Gynansagam, söwda otagynyň aýratynlyklary ýa-da işleýşi barada maglumat ýok. Iň soňunda bolsa, “Binarium Standard” hasaby bilen söwdagärler islendik wagtda bir wagtyň özünde 250 dollara çenli açyk söwdany alyp bilerler.

Bussines hasaby

Binarium söwdagärler üçin iş hasaby görnüşini hödürleýär. Söwda hasabynyň bu görnüşini açmak üçin iň az goýum mukdary 500 dollar bilen 1,999,99 dollar aralygyndadyr. Bonus hökmünde söwdagärler 10% söwda alýarlar. Söwda platformasy, söwda üçin 61 dürli aktiwlere ygtyýar berýär. Yza çekmek meselesinde belli bir çäkler bar. Söwdagärler günde 500 dollara we hepdede 2000 dollara çenli pul alyp bilerler. Mundan başga-da, yzyna almak haýyşy üçin 100 dollar çäk bar. Çekiş haýyşlaryny gaýtadan işlemegiň wagty adatça 2 iş gününe çenli. Binarium söwda otagynda, söwdagärleriň umumy bahasy 1000 dollara çenli bir wagtyň özünde birnäçe söwdany açmak mümkinçiligi bar.

Premium hasaby

Binarium dürli artykmaçlyklary bolan premium hasap opsiýasyny hödürleýär. Bu hasaby açmak üçin 2000-den 4999,99 dollar aralygynda pul goýmaly. Bonus hökmünde 12.5% söwda dolanyşygyny alarsyňyz. Saýlamak üçin 73 söwda aktiwleri bar. Çekişler barada aýdylanda, günde 1500 dollar we hepdede 4000 dollar çäk bar. Mundan başga-da, her bir yzyna almak haýyşynyň iň ýokary çägi 250 dollar. Çekmek haýyşlary bir iş gününiň dowamynda işlenýär. Hasabyň bu görnüşi, Söwda söwda otagyna girmäge mümkinçilik berýär we bir wagtyň özünde bahasy 2500 dollara çenli söwdany açmaga mümkinçilik berýär.

VIP hasaby

Binarium VIP hasaby bilen, 5000 dollar goýup, hakyky gaznalarda 15% söwdadan lezzet alyp bilersiňiz. Bu aýratyn hasap, 78 söwda aktiwine girmäge mümkinçilik berýär. Pul çykarmak barada aýdylanda, her gün 15 000 dollar, hepdede 100,000 dollar çäk bar. Şeýle-de bolsa, yzyna almak haýyşy üçin mukdaryň çägi ýok. Çekiş haýyşlarynyň bir iş gününiň dowamynda işlenjekdigine arkaýyn boluň. Mundan başga-da, VIP agzasy hökmünde, Söwda söwda otagyna girip bilersiňiz we bir wagtyň özünde açyk söwdalaryň sanyny çäklendirmezden söwda edip bilersiňiz.

Binarium ýazyň

Binarium bilen hasap açmak ýönekeý bir iş. Etmeli zadyňyz, e-poçta salgyňyzy bermek we ygtybarly parol döretmek. Muny edeniňizden soň, ulanyjylara amatly söwda platformasyna girip bilersiňiz. Dellalyň ähli aýratynlyklaryna we işleýşine girmek üçin ulanyjylara doly adyny, e-poçta we telefon belgisini bermeli. Şeýle-de bolsa, Binariumda, ulanyjylaryň tassyklama etmezden söwda edip bilýän kadasy bar.

 1. Hasap döretmek çalt we aňsat, tamamlamak üçin bir minutdanam az wagt gerek.
 2. Binarium platformasyny ulanmak meselesinde iki wariant bar: Siz hakyky pul goýup bilersiňiz ýa-da mugt demo hasabyny ulanyp bilersiňiz. Hakyky pul goýmak, platformamyzyň artykmaçlyklaryny we aýratynlyklaryny doly başdan geçirmäge mümkinçilik berýär, mugt demo hasaby bolsa hyzmatlarymyz bilen tanyşmak we tanyşmak üçin töwekgelçiliksiz gurşawy üpjün edýär.
 3. Söwda edip başlaň

(Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Goýum we goýum

Binariumyň goýum we çykarmak usullary
Binariumyň goýum we çykarmak usullary

Goýum

Platformada söwda barada aýdylanda, Binarium pul goýmagy şemal edýär. Pul goýumlaryny dolandyrmakda çeýeligi we amatlylygy üpjün edip, goýumlar we goýumlar üçin töleg usullarynyň giň görnüşini hödürleýär . Bar bolan goýum usullary, ýurduňyza baglylykda üýtgäp biler. Adaty wariantlar: Kredit kartoçkalary (Visa, Mastercard), Neteller, Qiwi, Yandex-pul, Webmoney, China UnionPay, Sim geçirimleri, Kriptokurluşlar we başgalar. Haýsy usullaryň goldanýandygyny anyklamak üçin anyk ýeriňiz bilen barlamak maslahat berilýär.

Başlamak üçin size iň az 10 dollar goýum gerek. Geleşikleriňizde gizlin tölegleriň ýokdugyna arkaýyn boluň. Mundan başga-da, başlangyç goýum düýbünden mugt.

Yza çekmek

Pul çykarmak barada aýdylanda, ulanylýan amal goýumlar bilen deňdir. Binariumyň yzyna almak üçin hiç hili töleg almaýandygyny bellemelidiris. Şeýle-de bolsa, töleg üpjün edijiňiziň töleg töleýän halatlary bolup biler. Binarium söwda platformasynda kompaniýa aç-açan prosesi üpjün edýär, bu ýerde tölegleriň 24 sagadyň dowamynda ýerine ýetirilişine aňsatlyk bilen syn edip bilersiňiz. Käbir ýagdaýlarda tölegleri gaýtadan işlemegiň adaty üç günlük möhletden has köp wagt alyp biljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bu gijikdirme dynç günleri ýa-da dynç alyş günleri ýaly işlemeýän günler sebäpli bolup biler. Tölegine garaşanyňyzda ýa-da maliýe çäreleri göreniňizde muny ýatda saklamak möhümdir.

 • Binariumdaky goýumlar we goýumlar hiç hili tölegsiz. Goşmaça çykdajylar bolmazdan, serişdäňizi dolandyrmagyň amatlylygyndan peýdalanyp bilersiňiz.
 • Elektron töleg usullarynyň amatlylygy bilen, goýumlary derrew goýup bolýar. Diýmek, puluňyzyň elýeterli bolmagy üçin birnäçe gün garaşmaly däl.
 • Pul çykarmak, adatça puluňyzy wagtynda almagyňyzy üpjün etmek üçin 1-3 gün dowam edýär.

Bonus esleri we aksiýalar

Binarium tarapyndan hödürlenýän bonus
Binarium bonus

Binarium söwdagärlere uly höwes döredýär – platformadaky ilkinji goýum üçin mugt bonus hödürleýär. Munuň üstesine, söwda tejribesine has köp baha goşup, goşmaça ýörite bonus programmalary bar. Alýan bonus, goýumyňyzyň mukdary bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Örän sahy bolan başlangyç goýumyňyzyň 100% -inden geçmek mümkinçiligi bar. Şeýle-de bolsa, bu bonusy yzyna almazdan ozal ýerine ýetirilmeli käbir şertler bar. Bonus üçin talaplary ýerine ýetirmek üçin, bonus mukdaryndan 40-50 esse köp bolan söwda mukdaryna ýetmek zerur.

100 dollar baýrak alsaňyz, 4000-den 5000 dollar aralygynda söwda mukdaryny doldurmagyňyz talap edilýär. Bu, umumy mukdarda söwda bilen meşgullanmagyňyzy aňladýar. Meniň tejribämde munuň gaty çalt bolmagy mümkin. Bonuslary hödürlemek, söwda hasabyňyzy ösdürmek we serişdäňizi artdyrmak üçin täsirli strategiýa bolup biler.

Bonus bilen baglanyşykly şertleri gözden geçirmegiňizi haýyş edýäris. Bu şertler, aç-açanlygy üpjün edip, söwda platformasynda açyk görkezilýär. Bonus mukdary, bu şertlerde görkezilen aýratyn talaplara laýyk gelýär.

(Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Binarium ýaryşlary

Binarium ulanyjylary üçin mugt we tölegli ýaryşlary guraýar.

Mugt ýaryşlar hepdede, esasanam duşenbe, çarşenbe we anna günlerinde bir günlük çäreler hökmünde gurnalýar. Bu ýaryşlar gatnaşyjylara giriş tölegleri ýa-da çykdajylary bolmazdan bäsleşmäge mümkinçilik berýär. Gatnaşmak üçin diňe bellige alyş işini tamamlamaly. Baýrak gaznasy 1500 dollar bilen kesgitlenýär we ýeňijiler baýraklaryny goýumsyz bonus görnüşinde alarlar. Şeýle-de bolsa, bu bonusyň yzyna alynmazdan ozal gaýtadan işlenmegini talap edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Depozit bonuslary bilen baglanyşykly düzgünleriň, erkin ýaryşa gatnaşanyňyzda we ýeňeniňizde alýan baýrak puluňyza degişlidigini bellemelidiris.

Tölegli ýaryşlar, gatnaşyjylar girmek üçin adatça 5-15 dollar aralygynda az töleg tölemeli ýaryşyň bir görnüşidir. Bu ýaryşlarda ýeňijilere berlen baýraklar hakyky pul hökmünde berilýär. Şeýle-de bolsa, ýeňişleriň, adatça, gatnaşyjylar tarapyndan yzyna alynmazdan ozal gaýtadan işlemek ädiminden geçmelidigini bellemelidiris. Hakyky hasapda söwda mukdary ýok bolsa, kompaniýa baýrak tölegini saklamak hukugyny saklaýar. Binariumda tölegli ýaryşlar her günden aýa çenli dürli dowam edýär. Her ýaryşyň aýratyn dowamlylygy Binarium tarapyndan berlen şertlerde aýdyň görkezilýär. Islendik ýaryşa gatnaşmazdan ozal bu şertleri gözden geçiriň.

Binarium söwda

Söwda dolanyşygy, geçen hepde hakyky söwda hasabynda çekilen ýitgileri bölekleýin öwezini dolmagy maksat edinýän öwezini dolmagyň bir görnüşidir. Söwda işlerinde kynçylyklary başdan geçiren söwdagärlere belli bir derejede ýeňillik bermegiň usuly bolup hyzmat edýär. Söwda karzyny almak üçin, diňe bir hepdelik söwda işjeňligiňiz umumy ýitgä sebäp bolan ýagdaýynda ulanylýandygyny bellemelidiris. Bu, girdeji getirmedik söwdalaryň sanynyň, şol bir hepdäniň dowamynda hakyky hasabyňyzdan geçirilen girdejili söwdalaryň sanyndan köp bolmalydygyny aňladýar. Söwda dolanyşygynyň mukdary we görnüşi, bonus ýa-da hakyky fond görnüşinde bolsun, hasabyňyzyň görnüşine bagly. Bu barada has giňişleýin maglumat üçin Binariumyň resmi web sahypasyndaky Hasap görnüşleri bölümine serediň.

Söwda dolanyşygy haçan hasaplanýar?

Söwda dolanyşygy, mümkin bolsa, her sişenbe güni GMT + 0-da hasabyňyza girýär.

Söwda bazarymy Binariumdan nädip yzyna alyp bilerin?

Söwda töleglerini yzyna almak, yzygiderli bonus almagyň prosedurasyna eýerýär. Aslynda, bonus hasabynda toplanan Tradeback-i yzyna almak köplenç has aňsat. Söwda mukdary x20 ýa-da x40-a ýeteniňizden soň, bonus almak isleseňiz, bellenen çäräni dowam etdirip bilersiňiz.

VIP hasaby eýeleri Tradeback-i yzyna almak meselesinde aýratyn artykmaçlyga eýe. Adaty ulanyjylardan tapawutlylykda, gaýtadan işlemegiň zerurlygy bolmazdan, söwda mukdaryny hakyky fond hökmünde alýarlar. Bu, VIP hasaby eýeleriniň has çeýeligi we amatlylygy üpjün edip, derrew serişdelerini yzyna alyp biljekdigini aňladýar.

Söwda dolanyşygy nähili hasaplanýar?

Tradeback-iň hasaplamasy, hakyky serişdeleriň ýitmegine esaslanýar. Bonus gaznalary bilen baglanyşykly ýitgileri göz öňünde tutmaýar. Haçan-da bonus we hakyky gaznalar söwda üçin ulanylanda, Tradeback maksatlary üçin ýitgileri hasaplanda diňe hakyky gaznalaryň hasaba alynjakdygyny bellemelidiris.

Platforma belli bir formulany ulanyp, Söwda dolanyşygyny kesgitleýär. Öňki hepdedäki ýitgini hasabyň görnüşine bellenen söwda mukdary bilen köpeldýär. Has ýokary hasap statuslarynyň has ýokary göterim göterimlerine laýyk gelýändigini bellemelidiris.

Telekeçilik hasaby eýesiniň soňky hepdede 10% aýyrmak bilen 1000 dollar ýitgi çekendigini aýdalyň. Bu ýagdaýda Söwda dolanyşygy aşakdaky ýaly hasaplanar: 10% köpeldilen 1000 $ 100 $ -a deňdir.

Söwda dolanyşygyny nädip öçürmeli?

Şahsy hasabyňyzdaky “Tradeback” -i öçürmek üçin “Tradeback” opsiýalary bölümine geçiň. Şol ýerden bu aýratynlygy öçürmek üçin zerur sazlamalary tapyp bilersiňiz. Islän wagtyňyz hyzmaty işjeňleşdirmek üçin çeýeligiňiz bar. Şeýle-de bolsa, belli bir döwürde söwda dolanyşygy öçürilen bolsa, şol döwürde haýsydyr bir söwda tölegini alyp bilmejekdigiňizi bellemelidiris .

Müşderi hyzmady

Ikitaraplaýyn opsiýalar dellaly barada pikir alşylanda, söwdagärler üçin goldaw we müşderi hyzmatynda möhüm ähmiýete eýe. Ygtybarly dellal ajaýyp kömek bermelidir we söwda syýahatyňyzda ýüze çykyp biljek soraglaryňyza ýa-da meseleleriňize jogap bermelidir. Güýçli goldaw bilen dellala maýa goýmak, oňat tejribäni üpjün etmäge we umumy söwda kanagatlylygyňyzy ýokarlandyryp biler. Synagymda, Binariumyň hyzmatyna baha bermäge-de mümkinçilik tapdym. Binariumyň müşderilere telefon, e-poçta, Telegram boty we onlaýn söhbetdeşlik ýaly dürli goldaw mümkinçiliklerini hödürleýändigini bellemelidiris. Has täsir galdyryjy zat, goldaw topary müşderilere kömek gerek bolanda 24 gije-gündiziň dowamynda elýeterli bolmagydyr. Halkara söwdagärler dürli dillerde aragatnaşyk talap edýärler. Bu dürlüligi göz öňünde tutmak üçin web sahypalary köplenç girip görýänler üçin elýeterli aragatnaşyk maglumatlary berýär. Bu, söwdagärlere kompaniýa bilen gönüden-göni birleşmäge we ýüze çykan islendik soraglary ýa-da aladalary çözmäge mümkinçilik berýär.

Şahsy tejribämden ugur alyp, müşderiniň goldawynyň ýokary netijelidigini we çaltdygyny gördüm. Jogap wagtyny birnäçe gezek synap görmek miýesser etdi, soraglara yzygiderli jogap berdiler. Mundan başga-da, platforma ulanylanda ýüze çykan islendik meselä kömek etmek üçin elýeterli boldular. Beýleki peýdaly aýratynlyklaryndan başga-da, söwda platformasyny ulanmak arkaly size ýol görkezip bilerler. Seresaplylyk bilen baha berlenden soň, müşderi goldaw topary diýseň ýokary derejede goldaw berýän ýaly.

 • Telefon, söhbet, e-poçta we telegram bot
 • 24/7 goldaw bar
 • Çalt we hünär goldawy
 • Şahsy hasap dolandyryjylary

Binarium müşderi goldaw telefon belgisi:

Rus dilli müşderiler üçin habarlaşmak üçin maglumatlar:

+ 7 (499) 703 35 81

Iňlis dilinde gürleýän müşderiler üçin habarlaşmak üçin maglumatlar:

+357 (22) 052784
+44 (203) 6957705

Müşderi goldawy E-poçta: support@binarium.com

Elýeterli ýurtlar

Binarium, dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen söwdagärleri garşy alýan söwda platformasydyr. Şeýle-de bolsa, iki ýurduň ýaşaýjylary üçin belli bir çäklendirmeleriň bardygyny bellemek möhümdir. Dellalyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan we BAE-den söwdagärleri kabul etmeginde käbir çäklendirmeler bar. Şeýle-de bolsa, beýleki ýurtlaryň söwdagärleri üçin olar açykdyr. Mundan başga-da, has köp tomaşaçy üçin niýetlenen web sahypasy 10 dürli dilde amatlydyr.

Binarium meşhur:

 • Hindistan
 • Günorta Afrika
 • Malaýziýa
 • Indoneziýa
 • Filippinler
 • Taýland
 • Hytaý
 • Europeewropa
 • We başgalar

Binarium vs beýleki dellallar

Binarium täsirli öndürijiligi sebäpli beýleki ikili dellallaryň arasynda tapawutlanýar. Bu pudakdaky ygtybarlylygyny we netijeliligini görkezýän 5 baldan 4-e berk bal bilen baha berildi. Teklip edilýän bir artykmaçlyk, goýlan her bir goýum üçin mugt bonusyň bolmagydyr. Şeýle-de bolsa, dellalyň düzgünleşdirilmeýändigini bellemelidiris. Considerene bir göz öňünde tutulmaly tarap, Binariumyň 80% -e çenli girdejisi bilen has pes hasyl bermegidir.

Binarium Pocket Option Quotex
Reýting: 4/5 5/5 5/5
Düzgünnama: Düzgünleşdirilmedik IFMRRC Düzgünleşdirilmedik
Sanly görnüşler: Hawa Hawa Hawa
Yzyna: 80% -e çenli 93% -e çenli 98% -e çenli
Aktiwler: 100+ 100+ 300+
Goldaw: 24/7 24/7 24/7
Üstünlikleri: Her goýum üçin mugt bonus! 30 sekuntlyk söwdany hödürleýär Söwda üçin has gowy girdeji hödürleýär
Adetmezçilikleri: Has pes hasyl Iň ýokary goýum Söwda programmasy iOS-da elýeterli däl
Binarium bilen ýazylyň Pocket Option bilen ýazylyň Quotex bilen ýazylyň

Netije

Şahsy tejribämden ugur alyp, Binarumyň kezzap däldigini kepillendirip bilerin. Hakyky pul ulanman nähili işleýändigini duýmaga mümkinçilik berýän Demo hasaby aýratynlygyny ulanyp, gözden geçirmäge wagt tapdym. Mundan başga-da, hakyky söwda senarisinde öndürijiligini görmek üçin 100 dollar az mukdarda maýa goýum bilen synagdan geçirdim. Dellal, depozitler we goýumlar üçin çalt amallary üpjün edip, täsirli tizligi bilen tanalýar. Ulanyjylar maliýe amallary bilen kynçylyksyz tejribe alyp bilerler. Binariumy ulanmagyň aýdyň artykmaçlyklary bar bolsa, düzgünleşdirmegiň ýoklugynyň oňaýsyz tarap hökmünde kabul edilip bilinjekdigini boýun almak möhümdir.

Bu platforma, ulanyjylara amatly interfeýsi we ýönekeýligi sebäpli täze başlaýanlar üçin ýokary maslahat berilýär. Bu, hatda çäkli tejribesi bolanlaram aňsatlyk bilen geçip bilýän görnüşde döredildi. Täze başlanlar üçin başga bir artykmaçlyk, suwy gaty köp maýa goýmazdan synagdan geçirmäge mümkinçilik berýän kiçi başlangyç maýa goýumlaryndan başlamakdyr. Esasanam bazardaky beýlekiler bilen deňeşdirilende, bu dellalyň beren ajaýyp çalt ýerine ýetirilişi meni haýran galdyrdy. Bellemeli goşmaça bir tarap, bonus programmasydyr. Gatnaşmak bilen, çäklendirmesiz mugt bonus almaga mümkinçilik bar. Söwda hasabyňyzy ep-esli ýokarlandyrmak we girdeji gazanmak üçin ajaýyp strategiýa bolup biler.

(Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)