Quotex syn

Reýting: 5.0 out of 5.0 stars

 • Mugt demo hasaby: Hawa
 • Töleg: 98% -e çenli
 • Bonus: 50% -e çenli
 • Aktiwler: 300+ Forex, paýnamalar, harytlar, kriptos

“Quotex” 2019-njy ýyldan bäri işleýän ikilik opsiýalary dellalydyr. Özboluşly web platformasy arkaly ikilik opsiýalaryny hödürlemekde ýöriteleşendir. 2023-nji ýyldaky synymyzda, Quotex-de söwda bilen başlamak barada giňişleýin görkezmeler berýäris. Bu goýum we goýum tölegleri, müşderi goldawynyň derejesi we hödürlenip bilinjek islendik bonus bonuslary barada jikme-jik maglumatlary öz içine alýar. Hasaba girip, derrew maýa goýup başlamagyňyzyň peýdalydygyny anyklaň.

Quotex çalt syn

Broker Sitat
📅 esaslandyryldy 2017
⚖️ Düzgünnama Düzgünleşdirilmedik
O Demo Hawa
Im Iň az goýum $ 10
📈 Iň pes söwda $ 1
📊 Aktiwler 300+ Forex, Harytlar, paýnamalar, kriptos
Investment Maýa goýumynyň girdejisi 98% -e çenli
Us Bonus 30% (aýratyn mahabat kodumyz bilen 50% bonus: MONEYFAIR)
Depozit usullary Karz kartlary (Wiza kartoçkalary, Mastercard), Webmoney, China UnionPay, Sim geçirişi, kriptografik walýuta, Neteller, Qiwi, Yandex-pul we başgalar
Raw Çekiş usullary Karz kartlary (Wiza kartoçkalary, Mastercard), Webmoney, China UnionPay, Sim geçirişi, kriptografik walýuta, Neteller, Qiwi, Yandex-pul we başgalar
Head Baş edara Birinji gat, birinji Sent Winsent Bank LTD binasy, Jeýms köçesi, Kingstown, Sent Winsent we Grenadinler
💹 Söwda görnüşleri / Okary / pes, Turbo
Ding Söwda platformasy Web, Windows, iOS, Android
🌎 Dil Iňlis, Ispan, Fransuz, Rus, Ukrain, Portugaliýa, Türk, Taý, Wýetnam, Indoneziýa, Pars, Japaneseapon, Arap, Hindi, Tagalog, Wýetnam, Polýak, Italýan
👨‍💻 Sosial söwda .Ok
🕌 Yslam hasaby .Ok
⭐ Reýting 4.5 / 5

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Taraz

 • Ulanylyşy aňsat interfeýsi bolan öz marka onlaýn platformasy
 • Iň az 10 dollar goýum we pul tölegi ýok
 • Dürli dillerde global giriş
 • Çäklendirilmedik söwda signallary
 • 30% goýum bonusy
 • Başlangyç üçin amatly
 • Kripto tölegleri
 • 98% töleg

Garamaýan taraplary

 • Göçürme söwdasy ýok
 • Hiç hili CFD ýa-da artykmaç söwda ýok
 • Düzgünleşdirilmedik dellal

Quotex näme?

sitatanyň resmi web sahypasy

Quotex ikilik opsiýa dellalydyr. Bu kompaniýa, ulanyjylara amatly söwda platformasynda ygtybarly gurallary birleşdirmegi maksat edinýär. Amatly ulanyjy interfeýsi, söwda signallary, görkezijiler we çalt gaýtadan işlemek tizligi bilen ulanyjylar üçin üznüksiz tejribe berýär. Bu aýratynlyklary goşmak bilen onlaýn söwda has ýönekeý we has täsirli bolýar.

Söwda bilen meşgullanýanlar, bary-ýogy 10 dollar goýum bilen başlamaga mümkinçilik alýarlar. Mundan başga-da, olara goşulýan bonus bar. Bu täze söwdagärlere bazara girmäge we köp mukdarda pul goýmazdan söwda bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Başga bir tarapdan, 10 000 dollar wirtual fond bilen gelýän mugt demo hasabyna ýazylmak mümkinçiligiňiz bar. Bu size platformany synap görmäge we hiç hili maliýe töwekgelçiligi bolmazdan söwda etmäge mümkinçilik berýär.

Müşderiler aksiýa, walýuta, haryt we kriptografik walýuta ýaly dürli aktiwleri çaklamaga mümkinçilik berýän gönüden-göni ýokary / aşak ikilik opsiýalary bilen meşgullanýarlar. Bu, bu bazarlaryň içinde söwda etmäge çeýe we elýeterli çemeleşmäge mümkinçilik berýär.

Ikilik opsiýalary Söwda maglumatlary

Töleg göterimi 98% -e çenli
Möhleti gutarýan wagtlar 5 sekunt 4 sagada çenli
UP / Down opsiýalary Elýeterli
Merdiwan görnüşleri Elýeterli däl
Serhet opsiýalary Elýeterli däl

Söwda platformasy

Müşderiler hasaby hasaba almak işini tamamlandan soň, web esasly interfeýs arkaly Quotex platformasyna aňsatlyk bilen girip bilerler. Bu olara hiç hili kynçylyksyz ýa-da gijikdirmezden söwdany başlamaga mümkinçilik berýär.

Quotex söwda platformasy
Quotex söwda platformasy

Aktiw saýlanyňyzda, onuň hakyky wagt bahasy diagrammasyny görüp bilersiňiz. Söwdagärler bu maglumatlary dürli grafiklerde görüp bilerler, möhletleri bäş sekuntdan bir güne çenli dowam eder. Bu jikme-jik seljermäge we söwda işlerinde karar bermäge mümkinçilik berýär. Web platformasy, şahsy islegleriňize görä düzülip bilinjek dokuz görkezijini hödürleýär. Bu, ulanyjylara zerurlyklaryna has laýyk bolmak we göz aýlamak tejribesini optimizirlemek üçin platformany arassalamaga mümkinçilik berýär. Proýeksiýalary güýçlendirmek üçin ulanyjylar 15 sany çyzgy guralyna girip bilerler. Mundan başga-da, belliklerini gorap, arassa ekrany üpjün etmek bilen, görkezijileriň atlaryny ýa-da diagrammalarda goşmaça maglumatlary aňsatlyk bilen gizläp bilerler.

Platforma interfeýsinden başga-da, ulgamda günüň iň gowy 20 söwdagäri görkezýän lider tagtasy hem bar. Bu, ulanyjylara kimiň gowy işleýändigini aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär we beýlekileriň has köp girdeji gazanmak üçin höweslendiriş bolup hyzmat edýär. Mundan başga-da, terminal ulanyjylara aktiw saýlamak, bahanyň ugry we dowamlylygy boýunça analitikleriň tekliplerini berýän çäklendirilmedik söwda signallaryny hödürleýär. Ulanyjylar bu duýduryşlar boýunça hereket etmegi saýlap alyp bilerler, ikili opsiýalaryň göçürme söwdasyna has amatly çemeleşer.

Quotex-de söwda signaly
Kwoteks söwda signallary

Web platformasy

Müşderiler özlerinde bar bolan giňişleýin özleşdirme opsiýalaryny makul bilýärler. Bu, tejribelerini aýratyn zerurlyklaryna we isleglerine görä düzmäge mümkinçilik berýär, netijede has kanagatlanarly netije berýär. Söwda platformasynda söwdagärler özboluşly ulanyjy adyny bellemek, profil suratyny ýüklemek we diagrammalarynyň fon suratyny düzmek arkaly öz profilini şahsylaşdyrmak ukybyna eýe. Bu aýratynlyk söwdagärlere aýratyn stilini we isleglerini görkezýän has şahsylaşdyrylan we göze ýakymly söwda gurşawyny döretmäge mümkinçilik berýär. Diňe birnäçe gezek basmak bilen, aýratyn zerurlyklaryňyza görä wyklýuçatel wagtyny we maýa goýum görnüşini aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz. Bu çeýeligi, goýumlaryňyzyň maksatlaryňyza laýyk gelmegini üpjün edip, çalt we gaýratly üýtgeşmeler girizmäge mümkinçilik berýär.

Dellal ýaňy-ýakynda ulanyjylara öz söwdalaryna amatly we giňişleýin syn berýän täze bir aýratynlyk hödürledi. Bu jikme-jik görnüş, bazaryň açylmagy we ýapylmagy, şeýle hem wezipelere giriş we çykyş bahalary ýaly möhüm maglumatlary öz içine alýar. Bu aýratynlyk bilen söwdagärler giňişleýin gözleg ýa-da derňew zerurlygy bolmazdan esasy söwda maglumatlaryna aňsatlyk bilen girip bilerler.

Dellalyň söwda üçin meşhur MT4 ýa-da MT5 platformalaryny üpjün etmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Kwoteksde nädip söwda etmeli

Üstünlikli hasaba alnandan we giriş portalyna girensoň, ulanyjylar dowam etmek üçin birnäçe ýönekeý ädimleri aňsatlyk bilen tamamlap bilerler.

 1. Aktiw saýlaň – Söwda bilen baglanyşykly her bir gural, söwdaňyz üstünlikli bolsa 98% -e çenli maýa goýumlaryndan ýokary göterim girdejisini hödürläp biler. Bu özüne çekiji perspektiwalar, girdejilerini köpeltmek isleýän söwdagärler üçin höweslendiriji faktor bolup biler.
 2. Möhleti gutarýan wagty saýlaň – Bäş sekuntdan dört sagada çenli wagt aralyklaryny saýlamak üçin çeýeligiňiz bar. Mundan başga-da, bu aralyklary takyk wagt üçin takyk sekuntda düzüp bilersiňiz.
 3. Giriş maýa goýum mukdary – Ikilik opsiýalary söwdasy barada aýdylanda, bazar ýagdaýyňyzy kesgitlemek üçin maýa goýmak isleýän maýa mukdaryňyzy saýlamak çeýeligi bar. Bu, potensial girdeji gözlemek üçin näçe pul töwekgelçilige taýyn bolup biljekdigiňizi aňladýar. Muňa garamazdan, haýsydyr bir maýa goýum karar bermezden ozal şahsy maliýe ýagdaýyňyzy we töwekgelçilige çydamlylygyňyzy göz öňünde tutmak möhümdir.
 4. ‘Up’ ýa-da ‘Down’ saýlaň – Aktiwleriň bahasy üçin UP ýa-da aşak ugry saýlamak ýa-da saýlamazlyk baradaky karar, opsiýa gutarmanka nähili hereket etjekdigine bolan ynamyňyza baglydyr.

Bazarlar we aktiwler

Quotex, söwdagärlere sanly opsiýalar söwdasy üçin giň mümkinçilikleri hödürleýän söwda platformasydyr. Söwdaçylara portfellerini diwersifikasiýa etmek we dürli söwda strategiýalaryny öwrenmek üçin giň mümkinçilikler berip, saýlamak üçin 410-dan gowrak aktiwiň täsirli görnüşini hödürleýär. Gymmatly kagyzlar, harytlar, walýuta ýa-da indeksler bilen gyzyklanýarsyňyzmy, Quotex giň aktiw kitaphanasy bilen gyzyklandy.

 • Aksiýalar – “Facebook” we “Microsoft” ýaly tanymal kompaniýalary goşmak bilen, bir overada (OTC) paýnamalaryň giň topary bar.
 • Walýutalar – Söwda platformasy, esasy we ekzotik walýutalary goşmak bilen, dürli Forex jübütlerini hödürleýär. 20-den gowrak warianty saýlamak bilen, dürli walýuta kombinasiýalaryny öwrenmek üçin giň mümkinçilikleriňiz bolar. Bar bolan meşhur jübütleriň biri, ýewrony ABŞ-nyň dollaryna garşy söwda etmäge mümkinçilik berýän EUR / USD.
 • Kriptos – platforma, Bitcoin, Ethereum sanly walýuta bellikleri, Litecoin, Ripple ýaly söwda etmek üçin kriptografik walýutalary hem hödürleýär.
 • Indeksler – Dünýä maliýe bazarlarynda möhüm rol oýnaýan köp sanly abraýly biresalar bar. Bu öňdebaryjy bir exchangalaryň käbiri FTSE 100 we Dow Jones 30 ýaly belli indeksleri öz içine alýar. Bu görkezijiler dürli pudaklardan gelen dürli kompaniýalary görkezýär, bu maýa goýujylara dünýä derejesinde ykrar edilen kärhanalara söwda we maýa goýmak mümkinçiligini berýär.
 • Harytlar – “Quotex” -e köplenç maýa goýýan meşhur harytlaryň arasynda altyn, kümüş we nebit bar. Bular dürli pudaklarda dürli ulanylyşy we islegi sebäpli gymmatly baýlyklar hasaplanýar. Mundan başga-da, maýadarlary özüne çekýän beýleki meşhur energiýalar we metallar bar.

Quotex ulananymda, olaryň cryptocurrency söwdasyny hem hödürleýändigine göz ýetirdim. Şeýle-de bolsa, adaty onlaýn dellallar bilen deňeşdirilende, olaryň bazarlarynyň diapazonynyň birneme çäklendirilendigini bellemelidiris.

Ikilik opsiýa söwdasy

“Quotex”, maliýe bazarlarynyň çäkli saýlanylyşynda gysga möhletli ikilik wariantlaryny hödürleýär. Şeýle hem, söwdagärleriň habarly kararlary almaga kömek edip biljek bazar signallaryny hödürleýärler. Ulanyjylaryň üýtgäp durýan bahalara jedel goýup, gysga möhletli söwda bilen meşgullanmak üçin tolgundyryjy mümkinçiligi bar. Ulanyjylara 5 sekuntdan iň köp 4 sagada çenli ajaýyp gysga möhletli ikilik opsiýalary bilen bazar şertlerini çaklamakda öz şowlulygyny synap görmek mümkinçiligi berilýär.

Forex Söwda

Sanly wariantlar, 20-den gowrak warianty bilen öwünip, forex jübütleriniň giň toparyna girmegi üpjün edýär. Bu platforma tarapyndan berlen tölegleri halaýaryn, sebäbi olar gaty özüne çekiji, meşhur walýuta jübüti EUR / USD-de 82% -e çenli girdeji gazanyp biler. Sanly wariantlar, esasy walýutalaryň üýtgemegi barada çaklamaga gyzyklanýan adamlar üçin amatly platforma hödürleýär. Gymmatyň ýokarlanmagyny ýa-da peselmegini çaklaýarsyňyzmy, sanly wariantlar islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin giňişleýin çözgüt hödürleýär.

Söwda paýnamalary

“Quotex” -iň kömegi bilen, artykmaç (OTC) paýnamalaryň dürli görnüşlerine girip bilersiňiz. Iň gowusy, iň pes söwda ululyklary sebäpli 1 $ -dan az söwda edip başlap bilersiňiz. Beýleki söwda wariantlaryndan başga-da, belli FSTE 100-i goşmak bilen 10-dan gowrak esasy görkezijilerde sanly wariantlary söwda etmäge mümkinçilik bar. Bu size dürli görnüşleri hödürleýär we maýa goýum strategiýaňyzda has çeýeligi üpjün edýär.

CFD Söwda

“Quotex” öz platformasynda CFD-leri teklip etmeýär, diňe ikilik we sanly görnüşler bar

Kripto söwda

Quokarky / aşak ikilik opsiýalaryny ulanyp, Quotex-de öňdebaryjy kriptografik walýutalary saýlap bilersiňiz. Bu aýratynlyk, kripto bazaryndaky dürli söwda mümkinçiliklerini üpjün edip, bu sanly aktiwleriň bahalarynyň hereketleri barada çaklamaga mümkinçilik berýär. “Quotex” -iň kömegi bilen ulanyjylara amatly platformamyzda ýa-da ykjam programmamyzda Bitcoin, Litecoin we Ethereum ýaly meşhur kriptografik walýutalara aňsatlyk bilen girip we söwda edip bilersiňiz. Kriptokurluşlar bilen gyzyklanýan söwdagärler üçin bu platformany ulanmak bazara girmek üçin amatly we ulanyjy üçin amatly usul hödürläp biler. Diňe maýa goýumlaryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik bermän, eýsem söwda kararlaryny kabul etmekde kömek edip biljek real wagt maglumatlaryna we derňewlerine elýeterliligi üpjün edýär.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Tölegler we ýygymlar

“Quotex”, ulanýan platformamyz, her guralyň girdeji göterimini kesgitleýär. Bu göterim aktiwiň likwidligi, söwdanyň ýerine ýetiriliş wagty we dowam edýän ykdysady wakalar ýaly dürli faktorlara baglylykda üýtgäp biler. Ikilik opsiýalary söwda edilende, her platformada iň ýokary tölegiň bu platformada 98% -e ýetip biljekdigini bilmek gowy zat. Bu, söwdaňyz üstünlikli bolsa, maýa goýumyňyzdan ep-esli girdeji gazanmak mümkinçiligiňiziň bardygyny aňladýar.

Mysal hökmünde Quotex-de söwda etmek üçin iň meşhur Forex jübütleriniň gysga sanawy
Quotex-de söwda etmek üçin iň meşhur Forex jübütleriniň sanawy we baglanyşykly töleg göterimi

Mysal üçin, geliň EUR / USD walýuta jübütine göz aýlalyň. Writingazylanda walýuta hümmeti 93% -de teklip edildi. Bu, bir müşderiniň 1000 dollar maýa goýup, saýlanan möhletde bahanyň hereketini üstünlikli çaklasa, bu söwdanyň öwezine 1930 dollar aljakdygyny aňladýar. Çaklamalary nädogry bolan bolsa, başlangyç maýa goýumlaryny 1000 dollar ýitirmek bilen ýüzbe-ýüz bolardy.

“Quotex” -de söwda etmek üçin ABŞ-nyň meşhur paýnamalarynyň sanawy we töleg mukdary

Quotex bilen toplan tejribämden, altyn we kümüş bilen baglanyşykly ikilik opsiýalarynda adaty tölegleriň 88% -ine garaşyp bilersiňiz. “Pfizer” we “Intel” ýaly paýnamalar üçin girdeji 90% töweregi.

Quotex-iň söwda amallaryna haýsydyr bir komissiýa salmaýandygyny görýärin. Bu, ulanyjylaryň goşmaça töleg tölemezden söwdany amala aşyrmakdan artykmaç peýdalanyp biljekdigini aňladýar. “Quotex” -iň iň pes söwda mukdary 1 dollar, şonuň üçin synag eden beýleki dellallaryň köpüsine meňzeýär.

Leverage Söwda

Häzirki wagtda “Quotex” söwda mümkinçiliklerini üpjün etmeýär. Bu çäklendirme täze başlan söwdagärler üçin bazara girmegi çäklendirip bilse-de, potensial ýitgileri azaltmagyň usuly hökmünde hem görüp bolar.

Quotex programmasy

Dellal, Google Play-den we Apple App Store-dan göçürip alyp boljak ýekeje programma hödürläp, amatly çözgüt hödürleýär. Bu dürli görnüşli enjamlary bolan ulanyjylara öz hyzmatlaryna aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär. Islendik brauzer ulanyp, olaryň web esasly platformasyna girip bilersiňiz. Diýmek, nirede bolsaňyzam amatly we elýeterli edip, jübi telefonyňyzda aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz.

Müşderilere bazar şertlerine gözegçilik etmek we birnäçe kran bilen söwdany aňsatlyk bilen amala aşyrmak üçin amatlylyk we gözegçilik bar. Bu olara hakyky wagtda bazar hereketleri barada habarly bolmaga we mümkinçilikler ýüze çykanda gyssagly çäre görmäge mümkinçilik berýär. “Quotex” interaktiw diagrammalary, görkezijileri we çyzgy gurallaryny öz içine alýan köp sanly aýratynlygy hödürleýär. Bu gurallar ulanyjylara maglumatlary seljermäge we maýa goýumlary barada habarly karar bermäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, “Quotex” 400-den gowrak esasy aktiwlere ygtyýar berýär, ulanyjylara söwda wagtynda saýlamak üçin dürli saýlama berýär.

Mundan başga-da, dellalyň göni söwda signallaryna ykjam enjamlarda elýeterli bolýandygyna göz ýetirdim. Bu, ulanyjylaryň öz smartfonlarynda ýa-da planşetlerinde hakyky wagtlaýyn söwda täzelenmelerini we tekliplerini üznüksiz we göçme söwda tejribesini alyp biljekdigini aňladýar.

Kwoteksdäki goýumlar we pul serişdeleri

Söwda dünýäsinde täze başlanlar, iň az 10 dollar goýum bilen başlap bilerler. Bu pes giriş talaby, banky döwmän aýak barmaklaryny söwda dünýäsine batyrmak isleýän şahsyýetler üçin elýeterli bolýar.

“Quotex” -iň müşderilerinde pul goýmak üçin birnäçe amatly wariant bar. Visa we Mastercard ýaly bank kartlaryndan saýlap, kriptografik walýutalary ulanyp, internet bank hyzmatlaryny saýlap ýa-da elektron gapjyklary ulanyp bilerler. Tejribäm boýunça, firma goýumlary ýa-da pullary almak üçin hiç hili töleg almaýar, bu bolsa müşderi üçin has amatly we tygşytly bolýar.

Töleg opsiýalarynyň ýurtdan tapawutlydygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Angliýada, müşderiler Bitcoin, Litecoin we Ethereum ýaly kriptografik walýutalary ulanyp, serişdeleri goýup bilerler. Beýleki tarapdan, hindi söwdagärleriniň kriptografik walýutalardan başga-da ýerli banklar we Perfect Money ýaly meşhur elektron gapjyklary ýaly dürli saýlawlary bar. Siziň ýurisdiksiýaňyzda bar bolan dürli töleg wariantlary barada giňişleýin düşünmek üçin dellalyň resmi web sahypasyna girmek maslahat berilýär. Şol ýerde ulanyp boljak her bir töleg usulynyň jikme-jik böleklerini tapyp bilersiňiz.

Çekiş usullarynyň köpüsi üçin alyp boljak iň az mukdar 10 dollar. Şeýle-de bolsa, “Bitcoin” -i ulanýan bolsaňyz, iň az çykdajy mukdary 50 dollar. Adatça, çykarylanda goşmaça barlagyň zerurlygy ýok. Şeýle-de bolsa, köp mukdarda pul bilen baglanyşykly amallar üçin kompaniýa howpsuzlygy we berjaý edilmegi üpjün etmek üçin goşmaça barlag çärelerini sorap biler.

Çekişler barada aýdylanda, firma olary gaýtadan işlemek üçin adatça üç güne çekýär. Şeýle-de bolsa, tölegi çaltlaşdyrmak üçin tagalla edýärler we yzyna almak arzasy berlen güni gaýtadan işlemegi maksat edinýärler.

Töleg usullary

 • Kredit kartoçkasy
 • Wiza
 • Mastercard
 • Maestro
 • Ajaýyp pul
 • ADVcash
 • Bitcoin
 • Sim geçiriji
 • Ethereum
 • Doku gapjyk
 • Kriptokurluşlar

Quotex Demo hasaby

Dellal, ulanyjylara web platformasy we sanly opsiýalar söwdasy bilen tanyşmak we tanyşmak üçin 10 000 dollar köp mukdarda demo hasaby berýär. Demo hasaby bilen, okuw tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin dürli aktiwlere, söwda gurallaryna, signallara we görkezijilere girip bilersiňiz.

Sanly wariantlara täze gelen müşderiler üçin, bu ýönekeý we ulanyjy üçin amatly söwda platformasynyň işleýşi bilen tanyşmak üçin Quotex-de mugt demo hasaby açmak möhümdir diýip pikir edýärin. Maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmezden ozal hemme zadyň nähili işleýändigini özüňiz görmäge mümkinçilik berýär.

“Quotex” demo söwda hasaby ulanyp başlamak üçin, dellalyň baş sahypasyndaky “açyk demo hasaby” opsiýasyna basmaly. Bu sizi demo söwda maksatly platforma ugrukdyrar. demo hasaby bilen hakyky pul hasaby bilen deň şertlerde söwda edip bilersiňiz, ýöne demo hasabyndan pul alyp bilmersiňiz.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Bonuslar we mahabat

“Quotex” bilen bolan tejribämde, 100 $ ýa-da ondanam köp goýumlar üçin 30% goýum bonusynyň özüne çekiji teklibini tapdym. Bu teklibi halaýaryn we söwda kapitalyňyzy ep-esli artdyryp we maliýe bazarlarynda has köp mümkinçilik döredip biljek peýdaly höwes diýip pikir edýärin.

Adaty mahabatlar bilen bir hatarda döwürleýin teklipler hem bar. Bularyň arasynda töwekgelçiligi azaltmaga gönükdirilen dürli höweslendirişler, nagt pul baýraklary, X ballary ýatyrmak we balans bonuslary bar. Umumy tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin bu goşmaça mahabatlara üns beriň.

Işjeň söwdagärler köplenç firma tarapyndan hödürlenýän geleşiklere laýyk gelýän mahabat kodlary bilen sylaglanýar. Bu mahabat kodlary söwdagärler üçin höweslendiriji bolup, olara aýratyn ýeňillikler ýa-da arzanladyşlar berýär. Iň täze maglumat üçin Quotex web sahypasyna girmegi unutmaň. Maýa goýum goýmazdan ozal bonuslar bilen baglanyşykly şertleri gözden geçirmek we düşünmek möhümdir. Bu siziň gowy habarlydygyňyzy we akylly karar berip biljekdigiňizi üpjün eder.

Düzgünnama we ygtyýarnama

2020-nji ýylyň Sanjar aýynda bu firma Halkara Maliýe Bazar Gatnaşyklaryny Düzgünleşdiriş Merkezi (IFMRRC) tarapyndan ygtyýarly dellal hökmünde sertifikat aldy. Şeýle-de bolsa, gynansak-da, hasaba alynmagynyň 2021-nji ýylda gutarmagyna ýol açdy. Düzgünleriň ýoklugy, häzirki wagtda kompaniýanyň hökümet ýa-da pudak edaralary tarapyndan hiç hili anyk görkezmeler ýa-da çäklendirmeler bolmazdan işleýändigini aňladýar.

Düzgünleşdirilmedik dellallar bilen söwda edende seresap bolmak möhümdir. Munuň sebäbi, haýsydyr bir jedel ýüze çykan halatynda müşderileriň ýüz tutmak üçin çäkli mümkinçilikleri bolup biler. Maliýe howpsuzlygyňyzy üpjün etmek üçin has köp gorag we gözegçilik hödürleýän düzgünleşdirilen dellallar bilen söwda etmek maslahat berilýär.

Kwoteks hasaplary

“Quotex” -iň diňe iň az 10 dollar goýum talap edýän ýönekeý we amatly göni hasap hasaby bar. Şeýle-de bolsa, dürli islegleri kanagatlandyrmak üçin hasaplaryň dürli walýutalarda açylyp bilinjekdigini bellemelidiris. Amallaryňyz üçin ABŞ-nyň dollary, ýewro, rus rubllary, ukrain griwniýasy we Braziliýa reallary ýaly birnäçe esasy walýutany ulanyp bilersiňiz.

Maýa goýujy hökmünde sanly wariantlaryň giň toparyna doly girip bilersiňiz. Bu, maýa goýum portfeliňizi diwersifikasiýa etmäge we dürli maliýe gurallaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, maýa goýum syýahatyňyzda ýüze çykyp biljek islendik soraglary ýa-da aladalary çözmek üçin aýratyn müşderi goldawyny alarsyňyz. Arkaýyn boluň, kömek diňe jaň ýa-da habar!

Quotex göni hasaby nädip açmaly

Hasaba alyş işini synagdan geçirdim we ulanyjylara ajaýyp tejribe tapdym. Täze agzalar birnäçe minutyň içinde ýokary galmaga we işlemäge mümkinçilik berýän basgançaklardan çalt we aňsatlyk bilen geçip bilerler.

 1. “Quotex” -e girmek üçin sahypanyň ýokarsynda ýerleşýän “Sapar” baglanyşygyna basyň. Bu sizi gözden geçirişe ugrukdyrar, bu ýerde Quotex hakda jikme-jik maglumat tapyp bilersiňiz.
 2. ‘Hasaba girmek’ saýlaň
 3. Anketalary dolduranyňyzda ýa-da hasap açanyňyzda, adatça adamlar, ady, e-poçta salgysy we doglan senesi ýaly şahsy maglumatlary bermeli bolýarlar. Bu jikme-jiklikler şahsyýetiň şahsyýetini kesgitlemäge we barlamaga kömek edýär, şeýle hem aragatnaşyk we aýratyn zerurlyklaryna laýyk hyzmatlary üpjün edýär. Berilýän islendik şahsy maglumatlaryň ygtybarly we gizlinlik kanunlaryna we düzgünlerine laýyklykda ulanylmagyny üpjün etmek möhümdir.
 4. Profiliňiziň howpsuzlygyny we kanunylygyny üpjün etmek üçin hasabyňyza iberilen e-poçta baglanyşygyna basyp, tassyklama amallaryny ýerine ýetiriň. Şahsyýetiňizi tassyklamak we maglumatlaryňyzy goramak üçin bu adaty prosedura.

Hasap seljerişi

“Quotex” hasaby eýelerine gymmatly analitika paneli bilen üpjün edýär. Bu aýratynlyk ulanyjylara düşünjeleri almaga we hasaplary bilen baglanyşykly möhüm maglumatlary yzarlamaga mümkinçilik berýär. Iş ýerine ýetirişine gözegçilik etmek, habarly karar bermek we platformadaky strategiýalary optimizirlemek üçin peýdaly gural bolup biler.

Ulanyjylar, söwdanyň mukdary, gazanylan girdejiniň umumy mukdary, girdeji göterimi, sap dolanyşygy we ş.m. ýaly möhüm ölçegleri goşmak bilen, söwda işjeňligi barada giňişleýin syn almaga mümkinçilik alýarlar. Bu maglumatlar ulanyjylara söwda netijeleri barada gymmatly düşünje berýär we geljekdäki maýa goýum strategiýalary barada habarly karar bermäge kömek edýär. Söwda bilen meşgullanýanlar üçin bu gural örän peýdalydyr. Söwdagärlere ösüşlerini yzarlamaga we strategiýasyny ýa-da gurnamalaryny ösdürip boljak ýerlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Söwdagärler bu guraldan peýdalanyp, başarnyklaryny yzygiderli ösdürip we söwda işlerinde has gowy netijeleri gazanyp bilerler. Dellalçylyk hyzmatlaryndan başga-da, dellal beýleki söwdagärleriň çaklamalary we netijeleri barada gymmatly maglumatlary berýär. Bu maglumatlar, bazar meýillerine we duýgularyna has gowy düşünmek isleýän müşderiler üçin peýdaly bolup biler.

Iş wagty

Maýa goýujylar islän wagtlary dellalyň web sahypasyna we platformasyna girip bilerler. Şeýle-de bolsa, aktiwleriň söwdasynyň diňe bazaryň açylýan wagtlarynda bolup biljekdigini bellemelidiris. Walýuta üçin gysga bolan Forex, duşenbe gününden anna gününe çenli işleýär. Kriptokurluşlar gije-gündiziň dowamynda 24 sagat, hepdede 7 gün söwda we amallar üçin elýeterli bolmagy teklip edýär. Bu, ulanyjylaryň çäkli iş wagty bolan adaty bank ulgamlary bilen deňeşdirilende çeýeligi we amatlylygy üpjün edip, islendik wagt cryptocurrency işlerine gatnaşyp biljekdigini aňladýar.

Her aktiw barada jikme-jiklikler üçin dellalyň söwda terminalyny açyň.

Müşderi hyzmady

Söwdagärler platforma interfeýsi arkaly gönüden-göni goldaw bilen habarlaşmaga amatly. Bilet tabşyrmagy ýa-da zerur bolanda kömegi almagy aňsat we täsirli edip, göni söhbetdeşlik opsiýasyny ulanyp bilerler. Müşderiler kompaniýanyň web sahypasynda bar bolan onlaýn formany aňsatlyk bilen dolduryp bilerler ýa-da support@quotex.io e-poçta iberip, goldaw sorap bilerler.

Dellalyň bellige alnan salgysynyň Birinji gatda, Birinji Sent Winsent Bank LTD binasynda, Jeýms köçesinde, Kingstownda, Sent-Winsentde we Grenadinlerde ýerleşýän Maxbit LLC kompaniýasydygyny biliň.

Howpsuzlyk we Howpsuzlyk

Kompaniýa howpsuzlygy ileri tutýar we müşderi maglumatlarynyň goralmagyny üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen tehnologiýalary ulanýar. Müşderilere duýgur maglumatlarynyň howpsuzlygy we gizlinligi babatynda rahatlyk berýän ýokary howpsuzlyk standartlaryna eýerýärler. Dellal, üçünji taraplar bilen paýlaşmazlyk ýa-da paýlaşmazlyk bilen şahsy maglumatlaryň gizlinligini we howpsuzlygyny üpjün edýär. Müşderi maglumatlaryny goramak baradaky bu ygrarlylyk, dellal üçin ileri tutulýan ugur.

Töleg ulgamy, birnäçe gorag gatlagy arkaly amallaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýär. Maglumatlaryňyzy rugsatsyz girişden goraýan SSL şifrlemesini öz içine alýar. Mundan başga-da, töleg amalymyzda goşmaça tassyklama gatlagyny goşmak üçin platformamyz 3D ygtybarly tehnologiýany ulanýar. Mastercard ulanyp, pul geçirilende, amalyňyzyň howpsuzlygyny we bitewiligini üpjün etmek üçin özboluşly kod hem ulanylýar.

Kabul edilen ýurtlar

“Quotex” Awstraliýa, Taýland, Günorta Afrika, Singapur, Hindistan, Norwegiýa, Daniýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabystany, Kuweýt, Lýuksemburg, Katar we başgalar ýaly dürli ýurtlardan gelen söwdagärleri garşy alýan öz içine alyjy söwda platformasydyr. Bütin dünýädäki şahsyýetler üçin öz hyzmatlaryna global elýeterliligi üpjün etmäge çalyşýarlar.

Gynansagam, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Kanadada, Gonkongda, Russiýa Federasiýasynda, Angliýada, Germaniýada, Fransiýada, Portugaliýada, Ispaniýada, Italiýada, Kiprde we Şwesiýada ýaşaýan adamlar häzirki wagtda söwda işleri üçin Quotex söwda platformasyna girip bilmeýärler. .

Quotex-i beýleki dellallar bilen deňeşdiriň

Locationeriňizden söwdagärleri kabul edýän “Quotex” -e meňzeş dellallary göz öňünde tutanyňyzda, deňeşdirip boljak birnäçe wariant bar. Bu dellallar aýratynlyklary we hyzmatlary taýdan Quotex-a ýakyndan meňzeýär. Sanawyň anyk ýerleşýän ýeriňize we şol sebitdäki dellallara baglylykda üýtgäp biljekdigini bellemelidiris. Jikme-jik gözleg we deňeşdirme geçirmek, söwda zerurlyklaryňyza iň oňat gabat gelmäge kömek eder.

 1. Jübüt opsiýasy : Jübüt opsiýasy 2017-nji ýylda döredilen ikilik opsiýa dellalydyr. Forex, aksiýa we kriptografik walýuta söwdasy üçin şertnamalary teklip etmekde ýöriteleşýärler. “Pocket Option”, dünýäde 100,000-den gowrak işjeň agzanyň möhüm ulanyjy bazasy bilen buýsanýan söwdagärleriň arasynda meşhurlyk gazandy. Köp sanly töleg usullaryny goldamak arkaly amatlylygy hödürleýär we iň pes söwda talaplary bilen bary-ýogy 1 dollar.
 2. Binomo : Binomo, söwda üçin elýeterli 100-den gowrak emlägi, içgin mobil programmasy bilen meşhur dellal. Binomo bu ulanyjylara CFD we ikilik opsiýalary bilen söwda platformasynda söwda mümkinçiligini hödürleýär.
 3. “Videforex” : “Videforex” ikilik opsiýalary we CFD-ler arkaly aksiýa, indeks, kripto, forex we haryt bazarlaryna girmegi hödürleýär. Emläk platformasy, ykjam programma we toplumlaýyn göçürme söwdasy ulanyjylara amatly we täze we tötänleýin söwdagärlere laýyk bolar we bazar derňew gurallary we söwda bäsleşikleri söwda endikleriňizi ýokarlandyrmagyň gowy usullaryny üpjün edýär.

Netije

“Quotex”, bäsdeşlikden tapawutlanýan özboluşly sanly opsiýa dellalydyr. Ulanyjy üçin amatly web esasly platforma üpjün edýär we ähli derejedäki söwdagärler üçin amatly bolýar. Üýtgeşik bir aýratynlyk, üstünlikli söwda üçin gymmatly düşünjeleri berip biljek janly signallaryň bolmagydyr. Ulanyjy üçin amatly interfeýsden başga-da, “Quotex” iň pes goýum talaplaryny hödürleýär we has az maýa goýumlaryndan başlamak isleýän söwdagärler üçin özüne çekiji görnüşe öwrülip, hiç hili töleg tölemeýär. Mundan başga-da, dellal täze müşderiler üçin goşmaça baha goşup, 30% hasaba alyş bonusyny hödürleýär. Sanly opsiýalar platformalary tarapyndan hödürlenýän aktiwleriň we ulanyjy üçin amatly interfeýsiň bu ugurdan ýaňy başlanlar üçin kanagatlanarly bolup biler.

(Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilik edip biler)

Sorag-jogap

Kwoteks düzgünleşdirilýärmi?

Häzirki wagtda “Quotex” belli bir düzgünlere laýyklykda işlemeýär. IFMRRC (Halkara Maliýe Bazar Gatnaşyklaryny Düzgünleşdiriş Merkezi) bilen hasaba alynmagy 2021-nji ýylda gutardy.

Quotex bilen haýsy söwda platformasy ulanyp biler?

Bu dellal, ulanyjylara bökdençsiz we ulanyjy üçin amatly ýerine ýetiriş tejribesi bilen üpjün etmek üçin döredilen öz marka platformasyny döretdi. Bu hyzmatyň aýratynlyklary diňe bir signal hyzmatyndan we tehniki görkezijilerden has giňdir; beýleki gymmatly gurallary hem hödürleýär. Mundan başga-da, ulanyjylara ýolda bu çeşmelere aňsatlyk bilen girmek üçin mugt ykjam programma bar.

Quotex demo hasaby hödürleýärmi?

Hawa, Quotex demo hasaby hödürleýär. Müşderiler 10 000 dollar bilen öňünden maliýeleşdirilýän demo hasabyna girmäge amatly. Bu olara hiç hili maliýe töwekgelçiligi ýa-da maýa goýum borçnamasyz platforma bilen tanyşmaga we tanyşmaga mümkinçilik berýär. Bu platforma ulanyjylara ikilik opsiýalary üçin simulirlenen söwda gurşawyny hödürleýär. Hakyky pul goýmazdan ozal olara interfeýs bilen tanyşmaga we tanyşmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, ulanyjylar hiç hili maliýe töwekgelçiligi bolmazdan söwda prosesi bilen ynam we tanyşlyk gazanyp bilerler.

Kwoteksde iň az goýum näme?

Quotex-de iň az goýum 10 dollar. “Quotex” müşderilere iň az 10 dollar maýa goýum bilen söwdany başlamaga mümkinçilik berýär. Söwdagärler, hasaby bilen baglanyşykly esasy walýuta baglylykda, birnäçe walýutada serişdeleri goýmak çeýeligine eýe.

“Quotex” hasabymdan nädip pul çykarmaly?

Quotex-den pul almak üçin, platformada yzyna almak haýyşyny iberip bilersiňiz. Maýa goýujylar haýyş bilen onlaýn hasaplaryndan serişdeleri çykarmak aňsatlygyna eýe. Bitcoin amallary üçin ýörite 10 ýa-da 50 dollar bilen kesgitlenen iň az pul mukdary bar. Çekişler barada aýdylanda, adatça işlemek üçin üç iş gününi alýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Çekmek haýyşy tassyklanandan soň, goýumlaryňyzy başda goýmak üçin ulanan usulyňyz bilen yzyna gaýtarylar.