Iň oňat 10 ikilik opsiýa dellallary

Ikilik opsiýalary beýleki wariantlara garanyňda has elýeterli we düşünmek has aňsat. Ikitaraplaýyn söwda söwdalary, Forex we bir stocka ýaly dünýäniň iň uly bazarlaryndan gysga möhletde pul gazanmagyň ajaýyp usuly bolup biler. Şonuň üçin has köp adamyň ikilik opsiýalaryny çynlakaý ikilik opsiýalary dellallary bilen söwda etmek isleýändigi geň däldir.

Ikilik opsiýalary diňe belli ýöriteleşdirilen onlaýn platformalarda bar bolan maliýe emele gelenlerdir. Ikilik opsiýalary söwda platformasyny saýlamaga kömek etmek üçin, göz öňünde tutmaly iň oňat ikilik opsiýa dellallaryny eýýäm kesgitledik.

Bu ikilik opsiýalarynyň dellallarynyň hersiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, olary deňeşdirmäge we size laýyk gelýän platformany saýlamaga kömek etmek üçin bu onlaýn söwda platformalarynyň aýratynlyklaryna göz aýlarys.

Has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?

Bizde size zerur zat bar. Bu makala iň oňat ikilik opsiýalary dellallary hakda zerur zatlary öz içine alar.

Başlalyň!

Iň oňat ikilik opsiýalary dellallary üçin iň esasy saýlawymyz:

Broker * Maks. Töleg Min. Goýum Bonus Reýting Mugt Demo Resmi web sahypasy
QUOTEX 98% töleg 10 $ Min. Goýum 50% Bonus
Promo kody: MONEYFAIR
5/5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
IQCENT 95% töleg 20 $ Min. Goýum 200% Bonus
Promo kody: CRAZY200
4.5 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
POCKETOPTION 92% töleg 50 $ Min. Goýum 50% Bonus
promo kody: 50START
4.4 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
IQOPTION 91% töleg 10 $ Min. Goýum Bonus ýok 4.5 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
BINOMO 90% töleg 10 $ Min. Goýum Bonus ýok 4.5 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
OLYMPTRADE 90% töleg 10 $ Min. Goýum Bonus ýok 4.5 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
BINARY 90% töleg 10 $ Min. Goýum Bonus ýok 4.1 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
RACEOPTION 95% töleg 250 $ Min. Goýum 200% -e çenli bonus 4.3 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
SPECTREAI 90% töleg 10 $ Min. Goýum Bonus ýok 4.2 / 5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň
NADEX 90% töleg 10 $ Min. Goýum Bonus ýok 4/5 Reýting Demo elýeterli Broker-e baryp görüň

* Maks. Töleg = Üstünlikli maýa goýumlary bolan ýagdaýynda söwda hasabyňyza iň ýokary mukdar.

 • Quotex : Iň oňat ikilik opsiýalary dellaly
 • IQ Cent : bonokary bonuslar üçin iň gowy dellal
 • Pocket Option : Göçürme söwdasy üçin iň oňat ikilik opsiýalary dellaly
 • IQ Option : Iň oňat ikilik opsiýalary söwda platformasy
 • Binomo : VIP üçin iň oňat dellal, kassa ýygymy, bonuslar we baýrakly söwda ýaryşlary bilen hödürleýär
 • Olymp Trade : Iň oňat MT4 ikilik opsiýalary dellaly
 • Deriv.com : Köp söwda platformalary bilen iň oňat dellal
 • RaceOption : Daşary ýurt müşderileri üçin ajaýyp elýeterlilik
 • Spectre AI : Iň oňat ikilik opsiýalary dellaly
 • Nadex : ABŞ-nyň iň oňat düzgünleşdirilen ikilik opsiýalary dellaly

Quotex: Iň oňat ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýa dellaly Quotex-iň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 10 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 98%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, harytlar, ETF, kripto
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android

Quotex, gözden geçiren iň ýokary ikilik opsiýalarymyzyň biri. Bu dellal 410-dan gowrak emläk bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär. Dellal , iň azyndan 10 dollar goýum bilen hakyky pul bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär. “Quotex” -iň grafiki gurallary ýokary derejede düzülip bilner. Platforma, islegleriňize görä düzülip bilinjek köp sanly görkezijini hödürleýär. Söwda signallary, bazar habarlary we söwda platformalary ykjam söwda platformasy arkaly hem elýeterlidir.

“Quotex”, iň az goýumy bolan iň oňat ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan biridir. Bu dellalda, müşderiler iň azyndan 10 $ goýum bilen Forex walýutalary, paýnamalar, metallar we nebit, şeýle hem kriptografik walýuta we bir Stocka indeksleri boýunça ikilik opsiýalaryny söwda edip bilerler. Bu ikilik opsiýalary dellaly, her dogry maýa goýum üçin 98% -e çenli girdeji bilen söwdada iň ýokary töleg hödürleýär .

Taraz:

 • Goýumsyz mugt demo hasaby
 • Söwda üçin iň ýokary girdeji hödürleýän dellal
 • Iň pes goýum 10 $
 • Arassa we içgin ikilik opsiýalary söwda platformasy
 • Dünýäniň dürli künjeklerinden söwdagärler kabul edilýär
 • Söwda hasaby üçin birnäçe walýuta
 • Töleg usullaryny giňden saýlamak
 • Mugt söwda signallary
 • 30% -den 70% -e çenli hoş geldiňiz

Garamaýan taraplary:

 • IOS söwda programmasy ýok
 • MT4 we MT5 integrasiýasy ýok
 • Söwda botlaryna rugsat berilmeýär

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

“Quotex”, “Metatrader” -den MT4 we MT5 ýaly beýleki söwda platformalaryna birikmäge mümkinçilik bermeýär, ýöne dellal öz ýörite söwda platformasyny ösdürdi we 29 tehniki görkezijini goldaýar. Bu grafiki gurallar, söwda usullaryny ýüze çykarmaga we bazara tehniki derňew geçirmäge kömek etmek üçin örän peýdalydyr. “Quotex” islendik brauzerden, planşetden ýa-da smartfondan işleýän web söwda platformasyny döretdi. Gurmagy talap etmeýär. Kompaniýa mobil programmasyny hem çykardy, ýöne bu programma häzirki wagtda diňe Android enjamlary üçin elýeterlidir.

SORAG HAKYNDA HASABAT MAGLUMATY

💻 Söwda platformasy: Hususy web platformasy we ykjam programma
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: USD, EUR, GBP, BRL, IDR, MYR, INR, KZT, RUB, THB, UAH, VND
💵 Goýum / yzyna almak: Wiza / Mastercard kartoçkalary, Piastrix, Ajaýyp pul, FK gapjyk, kriptografik walýuta, Bitcoin Cash, BTC, LTC, ETH, Coinbase, Dai, Binance Coin, Paxos Standard
Depozit Iň pes goýum: 10 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Walýuta jübütleri, paýnamalar, harytlar, kriptografikalar, indeksler
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Mugt söwda signallary
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Goýum bonus, promo kodlar

Bu dellal söwdagärlere ikitaraplaýyn opsiýa platformasyny barlamak we söwda strategiýalaryňyzy takyklamak üçin amatly demo hasaby açmak mümkinçiligini hödürleýär. Hakyky pul söwda hasaby açmak isleýän söwdagärler üçin “Quotex” söwda hasaby açmak, bary-ýogy 10 ABŞ dollary goýum bilen edip biler. “Quotex” demo hasaby, islän wagtyňyz erkin täzeläp boljak wirtual jemi 10,000 ABŞ dollary bilen üpjün edilýär.

Düzgüne görä, söwda hasaby ABŞ-nyň dollary bilen açylýar. Şeýle-de bolsa, müşderiler hasabynyň walýutasyny islendik wagt we USD, EUR, GBP, BRL, IDR, MYR, INR, KZT, RUB, THB, UAH, VND konwersiýa tölegini almazdan üýtgedip bilerler. Bu ikilik opsiýalary söwda platformasynda debet / kredit kartoçkalary, elektron töleg ulgamlary, ýerli töleg usullary we kriptografik walýuta ýaly köp sanly töleg warianty bilen pul goýup we alyp bilersiňiz.

“Quotex” müşderilere aýdyň we içgin söwda platformasyny ulanyp ikilik opsiýalaryny söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. Demo hasaplary bar we söwdagärler barlanylmazdan derrew söwda edip bilerler. “Quotex” töleg mümkinçiliklerini giňeltdi. Söwdagärler diňe debet / kredit kartoçkalaryny ýa-da elektron töleg ulgamlaryny däl, eýsem 11 kriptografik walýuta we ýerli töleg usullaryny ulanyp, serişdeleri goýup we alyp bilerler.

IQCent: “Bonus” bilen iň oňat ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýa platformasy IQCent-iň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 20 $
 • Min. Söwda: $ 0.01
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 100+ Forex, aksiýa harytlary, ETF we walýuta jübütleri.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web

IQCent, Forex, CFD we ikilik opsiýalaryny söwdada 0.01 $ -dan başlap söwda etmäge mümkinçilik berýär. Bu dellal, täze başlaýanlar üçin 95% töleg we depozit bonuslary 100 göterime çenli, şeýle hem dynç güni dynç alyş söwdasy bilen ajaýyp saýlawy hödürleýär.

IQCent , ikitaraplaýyn opsiýa dellaly bolup, söwdagärlere forex we CFD söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär . Bu ikilik opsiýalary dellaly, beýleki ikilik opsiýa söwda platformalary bilen deňeşdirilende gaty üýtgeşik bolan CFD we forex-i şol bir onlaýn söwda platformasynda söwda etmäge mümkinçilik berýän seýrek dellallaryň biridir. IQCent iň pes maýa goýum talaplary sebäpli soňky döwürde meşhurlyk gazanan dellal. Söwda üçin bary-ýogy 0.01 dollar ululygy bilen söwda edip bilersiňiz.

IQCent, şeýle hem ikilik opsiýalary söwdasy üçin ýokary bonuslar we pes tölegler hödürleýär.


Taraz:

 • Iň pes söwda ululygy bary-ýogy 0.01 dollar
 • Arassa we içgin ikilik opsiýalary söwda platformasy
 • 200% -e çenli bonuslar
 • Dünýäniň dürli künjeklerinden söwdagärler kabul edilýär
 • Söwda göçüriň
 • Umuman, pes töleg
 • Köp okuw materiallary bar
 • Töwekgelçiliksiz söwdalar
 • 24/7 müşderi goldawy

Garamaýan taraplary:

 • Goýumsyz mugt demo hasaby ýok
 • Söwda signallary ýok
 • MT4 we MT5 integrasiýasy ýok

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

ECörite: Başdaky goýumyňyzda 200% bonus üçin MoneyFair kody LIMBO20 ulanyň

Bu ikilik opsiýalary dellaly, başlangyç maýaňyza baglylykda üç görnüşli söwda hasaplaryny hödürleýär. Söwda hasaplarynyň bu görnüşleri bürünçden, kümüşden we altyndan ybarat. IQ Cent-de ähli hasaplar 24/7 göni wideo goldawyny, 20% bonus tekliplerini we Göçürmek-söwda gurallaryny alýar. Bu dellal bilen söwda başlamak üçin iň az goýum 20 dollar. Kümüş hasaplarda goşmaça okuw gurallaryna girmek we 50% bonus bar. Altyn hasaplar kümüş hasaplar we üç töwekgelçiliksiz söwda ýaly artykmaçlyklary öz içine alýar.

IQCENT HAKYNDA HASABAT:

💻 Söwda platformasy: Hususy web platformasy we Android programmasy
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: Wiza / Mastercard kartoçkalary, Bitcoin we cryptocurrencies.
Depozit Iň pes goýum: 20 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: 0.01 ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, Forex, paýnamalar, CFD, indeksler, harytlar we kripto
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: CFD Söwda, Forex söwdasy, Söwda göçürmek, töwekgelçiliksiz söwda, 24/7 göni wideo goldawy
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Bäsleşik we goýum mukdary 200% -e çenli

IQCent altyn hasaby söwdagäre şahsy üstünlik dolandyryjysyny almaga mümkinçilik berýär (ony tälimçi hökmünde pikir ediň) we 100% -e çenli (ýa-da ýörite mahabat kodumyzy ulanýan bolsaňyz 200%) bonus hödürleýär. IQ Cent, şeýle hem öz platformasynda hasaba alnan täze söwdagärler üçin demo hasaby hödürleýär. Şeýle-de bolsa, deňeşdirişimizdäki beýleki ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan tapawutlylykda IQ Cent demo hasaby diňe goýum goýlandan soň elýeterlidir.

Bu ikilik opsiýalary dellaly, her söwdada 95% -e çenli girdeji almaga mümkinçilik berýär. Demo hasaby täze gelen söwdagärlere pullaryny ýitirmek howpy bolmazdan ikilik opsiýalarynyň söwda usullaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu olara girdejiligini we başarnyklaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Bu ikilik opsiýalary söwda platformasyna kompýuter, telefon ýa-da planşet ýaly web brauzeri bilen enjamlaryň köpüsinden girip bilersiňiz.

Beýleki platformalardan tapawutlylykda bu dellal hiç hili söwda signalyny bermeýär, ýöne söwda üçin amatly gurallary söwda üçin elýeterli edýär, bu olar üçin gowy alternatiwa bolup biler. Söwdaňyzda üstünlik gazanmak üçin aktiwleri tehniki taýdan seljermekden başga-da peýdaly bolup biler. Umuman aýdanyňda, IQCent özboluşly aýratynlyklary, bonuslary we başga bir ýerde tapyp bolmajak aýratyn tölegleri hödürläp, bäsdeş dellallardan tapawutlanýar. Şol sebäplere görä, IQCent biziň deňeşdirişimizde iň oňat ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan biridigine ynanýarys.

Çuňňur IQCent synymyzda has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz.

Pocket Option: Göçürme söwda aýratynlyklaryny hödürleýän iň oňat ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýalary platformasynyň Jübüt Opsiýasynyň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 10 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 96%
 • Aktiwler: 100+ aksiýa, Forex walýuta jübütleri, Kripto, ETF, Haryt.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows

Derrew pul çykarmagy , sosial söwdany we goýumyňyza 50% mukdarda bonus hödürleýän söwda platformasyny gözleýän bolsaňyz, “PocketOption” ajaýyp wariantdyr. “PocketOption” müşderilere Europeewropadan we ABŞ-dan gelmäge mümkinçilik berýän ýeke-täk dellal.

Jübüt opsiýasy belli ikilik opsiýalary söwda platformasydyr . Dellal söwda prosesinde ýönekeýlige, aýdyňlyga we amatlylyga çalyşýar. “Pocket Option” dürli-dürli we köptaraply derejeli öz söwda platformasyny ýa-da MT5-ni ulanmak mümkinçiligini hödürleýär. Söwdagärler söwda aýratynlyklaryny göçürmek üçin nusgawy görkezijilerden bolan dürli innowasion söwda gurallaryny bu platforma birikdirip bilerler.

Taraz:

 • Broker FMRRC tarapyndan düzgünleşdirilýär we ygtyýarlandyrylýar
 • Goýumsyz mugt demo hasaby
 • Arassa we içgin ikilik opsiýalary söwda platformasy
 • Ikilik opsiýalaryny göçürýän söwdany hödürleýän dellal
 • MT5 söwda platformalaryny birikdirmek mümkinçiligi
 • Iň pes goýum 10 $
 • Dünýäniň dürli künjeklerinden söwdagärler kabul edilýär
 • Töleg usullaryny giňden saýlamak
 • Bonus we nagt pul

Garamaýan taraplary:

 • Söwda botlaryna rugsat berilmeýär

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

Jübüt opsiýasy, ýokary / pes ikilik opsiýalary we Forex söwdasy ýaly dürli söwda aktiwlerini, söwda opsiýalaryny we söwda gurallaryny hödürleýär. Jübüt opsiýasy, FMRRC tarapyndan düzgünleşdirilen we ygtyýarlandyrylan ikilik opsiýalary dellaly . Bu dellal, IOS we Android programmasy ýaly köp gyzykly aýratynlyklara eýedir, söwdagärlere ikitaraplaýyn opsiýa söwdasyna göni el enjamynda çalt girmegi teklip edýär. Jübüt opsiýasy dürli dilleri goldamak we dürli töleg usullary, goýumlar we goýumlar üçin töleg ýaly ajaýyp hyzmatlary hödürleýär.

Jübüt opsiýasy barada HASABAT MAGLUMATY

💻 Söwda platformasy: Hususy web platformasy, MT5, IOS we Android App
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Täze söwdagär, Başlangyç, Tejribeli, Ussat, Professional, Hünärmen
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: Bank geçirmesi, WebMoney, Perfect Money, Töleýji, Advcash, Jeton, VLoad, Visa, Mastercard we Maestro kartlary we Cryptocurrencies.
Depozit Iň pes goýum: 5 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Walýuta jübütleri, harytlar, cryptocurrency, OTC (walýuta, harytlar, paýnamalar)
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Söwda, söwda signallaryny göçüriň
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Hoş geldiňiz bonus, doldurmak üçin bonus, nagt pul we promo kodlar

FMRRC şahadatnamasy sebäpli, “Pocket Option” dünýäniň dürli künjeginden gelen ikilik opsiýalary söwdagärlerinde gaty meşhur. Bu ikitaraplaýyn opsiýa söwda platformasynda Müşderilere üstünlikli maýa goýumlary üçin 92% -e çenli töleg tölenýär we köp mukdarda bonus teklipleri bar. Üýtgeşik baýraklar söwdagärlere profilini ýokarlandyrmaga we söwdada girdejiligini ýokarlandyrmak üçin “Pocket Option” bazary dükanyndan çeşme satyn almaga mümkinçilik berýär. Jübüt opsiýasy söwdagärlere geleşigi ýitirmek töwekgelçiligini azaltmak üçin özboluşly ulgam döretdi. Forex ýitirýän amaly ýatyrmak üçin kristallary satyn alyp bilersiňiz. Dellal hyzmatdaşlary arkaly ýörite mahabat kodlaryny hödürleýär. Jübüt opsiýasy serişdeleri hiç hili tölegsiz yzyna almaga we goýmaga mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň web sahypasy 22 dile terjime edildi. Web sahypasynda bazar derňewi, bilermen makalalary ýa-da okuw materiallary ýok. Täze söwdagär gözleýän maglumatlary üçin başga bir ýere gözlemeli bolar.

IQ Option: Iň oňat ikilik opsiýalary söwda platformasy

Ikilik opsiýalarynyň dellaly IQ Optionyň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 10 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 250-den gowrak Forex walýuta jübütleri, paýnamalar, kripto, harytlar, ETF
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows

IQ Option, söwda üçin 250-den gowrak gural, şol sanda walýuta jübütlerinde we aksiýalarynda, harytlarda, kriptografik walýutalarda we ETF-lerde CFD-leri hödürleýän ikili opsiýa dellalydyr. IQ Option, ygtybarly ikilik opsiýalary söwda platformasyny gözleýän ösen söwdagärler üçin aralyk üçin ajaýyp platforma.

IQ Option , ikilik opsiýalary söwdasy, sanly opsiýalar, forex we CFD-ler üçin içgin we döwrebap söwda platformasyny hödürläp, dellalymyz bilen deňeşdirenimizde iň oňat ikilik opsiýalary söwda platformalarynyň biridir . Bu ikilik opsiýalary dellaly, esasy aktiwleriň köpüsinde ikilik opsiýalaryny söwda etmek üçin iň meşhur söwda platformalarynyň biri boldy. Bu onlaýn dellalçylyk kompaniýasy günde bir milliondan gowrak amal geçirýär we hasaba alnan 43 million ulanyjy bilen 213-den gowrak ýurtda müşderileri bar.

Taraz:

 • Ikilik opsiýalary söwda platformasynyň interfeýsi düşnükli we ulanmak üçin ýönekeý
 • 10 000 $ goýumsyz mugt demo hasaby
 • Iň pes goýumlar bary-ýogy 10 $
 • Söwda ikilik opsiýalary, sanly wariantlar, forex we CFD-ler
 • Ikilik opsiýa söwdasy üçin iň ýokary töleg
 • Söwda etmek üçin köp baýlyk bar


Garamaýan taraplary:

 • Bazaryň çäkli bolmagy
 • Söwda signallary ýok
 • MT4 we MT5 integrasiýasy ýok

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

IQOption bu müşderilere sanly opsiýalary we ikilik opsiýalaryny söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. Şeýle hem, kompaniýa söwdagäre Forex, paýnamalar, harytlar we ETF-lerdäki CFD-leri goşmak bilen köp sanly aktiw hödürleýär. Ikilik opsiýalary we beýleki emläkleri söwda portfelini giňeltmek isleýänler üçin ajaýyp söwda platformasydyr.

IQ warianty barada hasap maglumatlary:

💻 Söwda platformasy: Hususy web, Android programmasy, iOS programmasy we Windows
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: AdvCash, Neteller, Ajaýyp pul, Skrill, Visa / Mastercard, WebMoney WMZ
Depozit Iň pes goýum: 10 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, Forex, paýnamalar, kripto, harytlar. ETF, CFD, sanly görnüşler.
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: CFD Söwda, Forex söwdasy, Trail duralgalary, ýitgiler we negatiw deňagramlylygy goramak
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Bonus ýok

Platforma göni internet arkaly ýa-da jübi telefonlary ýa-da iş stoly kompýuterler üçin söwda programmalary arkaly elýeterlidir.

IQ Option dellaly täze ulanyjylara demo hasaby mugt we goýumsyz açmaga mümkinçilik berýär. Wirtual nagt 10 000 dollary öz içine alýan we söwdagäre söwda platformasyny synap görmäge, platformanyň ähli aýratynlyklary bilen tanyşmaga we pul ýitirmek howpy bolmazdan CFD we ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýän bu demo hasaby.

Bu ikilik opsiýa platformasynyň interfeýsi düşnükli we ulanyjy üçin amatly . Söwda terminalyňyzy we maliýe maglumat panelleriňizi sazlamak üçin birnäçe düzüliş wariantlary bar. IQ Option söwda platformasy tehniki derňewi we ulanmak üçin duýduryş ulgam gurallaryny, şeýle hem bu platformada has gowy tejribe almak üçin öz islegiňize görä düzüp boljak dürli parametrleri hödürleýär.

Ikilik opsiýalaryna goşmaça, IQ Option ulanyjylara Sanly Görnüşleri söwda etmäge mümkinçilik berýär. Bu opsiýalara, şeýle hem, bir dollaryň minimal maýa goýumlary we iň spekulýatiw sanly opsiýalar şertnamalaryna goýlan maýa goýumyňyzyň 900% -e çenli ýokary girdejisi bilen elýeterlidir.

IQ Option, beýleki ikilik opsiýalarynyň dellallary ýaly, ABŞ ýa-da Kanadadan, Japanaponiýa, Ysraýyl, Ukraina we Russiýa ýaly beýleki ýurtlardan gelen müşderileri kabul etmeýär we Europeanewropaly söwdagärlere ikitaraplaýyn görnüşleri teklip etmeýär . Şeýle-de bolsa, onlaýn söwda platformasy Günorta Afrika, Taýland, Braziliýa, Latyn Amerikasy, Hindistan we dünýäniň beýleki ýurtlary we sebitleri ýaly köp ýurtda meşhurdyr.

Umumy töwekgelçilik duýduryşy: Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän maliýe önümleri, ähli puluňyzyň ýitmegine sebäp bolup biler. Loseitirip bilmejek puluňyzy goýmak erbet pikir.

Binomo: Iň oňat VIP teklipleri, pul dolanyşyklary, bonuslar we baýrakly söwda ýaryşlary

Ikilik opsiýalary platformasy Binomo-nyň resmi web sahypasy

 • Min. Goýum: 10 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Aksiýalar, Harytlar, Kripto we Forex
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web programmasy, Android, IOS, Huawei programmasy

Binomo, hasap görnüşine baglylykda söwdagärlere 70+ aktiw söwdasyna mümkinçilik berýän meşhur ikilik opsiýalary platformasydyr. Diagramma derňewi üçin hünär gurallary bar. Binomo ajaýyp ikilik opsiýalary dellaly, ýöne beýleki platformalara garanyňda aktiwleri az. Binomo, platformasyny synamak üçin 1000 dollarlyk wirtual fond bilen mugt demo hödürleýär.

Binomo, maliýe bazarlarynda ýöriteleşen garaşsyz jedelleri çözmek boýunça Maliýe Komissiýasy tarapyndan düzgünleşdirilýän ikilik opsiýalary dellaly . Binomo iň oňat ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan biridir we Forex Expo Awards 2015 we IAIR Awards 2016-dan “Yearylyň dellaly” baýragyna mynasyp boldy . Dellal, Halkara Maliýe Komissiýasynyň “A” kategoriýasyna 2018-nji ýyldan bäri gowy gatnaşýar. Bu bellik, dellalyň hiliniň, ygtybarlylygynyň we howpsuzlygynyň kepili bolup durýar.

Taraz :

 • Maliýe topary tarapyndan düzgünleşdirilýän ikilik opsiýalary dellaly
 • Goýumsyz 1000 $ mugt demo hasaby
 • Iň pes goýum 10 $
 • Okuw bölümi we okuw wideolary
 • Söwda ýaryşlary
 • Söwda nagt pullary
 • VIP üçin 200% -e çenli bonus
 • Töwekgelçiliksiz söwdalar

Garamaýan taraplary:

 • Söwda programmasy CFD söwdasy bilen çäklenýär
 • Söwda etmek üçin botlary, emeli intellekti ýa-da ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini ulanyp bilmersiňiz

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

Şeýle hem, dellal webinarlaryň üsti bilen aýratyn onlaýn okuw hödürleýär. Dellal tarapyndan hödürlenýän hakyky hasaplaryň üç görnüşi bar. Iň pes goýum, haýsy hakyky hasaby saýlaýandygyňyza baglylykda 10 dollar.

BINOMO HAKYNDA MAGLUMAT

💻 Söwda platformasy: Hususy web, MT4, Android, iOS
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Standard, Altyn, VIP
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: AdvCash, Neteller, Ajaýyp pul, Skrill, Visa / Mastercard, WebMoney WMZ
Depozit Iň pes goýum: 10 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, Forex, paýnamalar, kripto, harytlar. ETF, CFDs
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Forex söwdasy
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Söwda ýaryşlary, kassa ýygymy, 200% -e çenli bonus

Kompaniýanyň eýeçilik söwda platformasy müşderiler tarapyndan terminal hökmünde ulanylýar. Binomo-nyň ikilik opsiýalary platformasyny iOS we Android üçin ykjam programma hökmünde göçürip alyp bolýar . Islän wagtyňyz, hatda dynç günleri hem söwda edip bilersiňiz. Binomo mugt we goýumsyz demo hasaby berýär. Platformany we şertlerini öwrenmek üçin ulanylmaly. Dellaldan üç sany hakyky hasap hem bar: VIP, Gold we Standard. Demo hasaplary size ikitaraplaýyn opsiýalary hiç hili töwekgelçiliksiz amala aşyrmaga mümkinçilik berýär we dellal tarapyndan berlen giň bilim bazasyny öwrenip, söwda ukyplaryňyzy ösdürip bilersiňiz. Binomo doly söwdany hödürleýär we hakyky pul bilen söwda etmegiň iň oňat wariantlaryndan biridir.

VIP, Binomo-da alyp boljak iň ýokary hasap derejesidir. Bu hasap, VIP statusynyň üpjün etmeli ähli artykmaçlyklaryny hödürleýär. Maliýe serişdeleriňize çalt girip bilersiňiz we has köp emläk bilen söwda edip bilersiňiz. Şeýle hem has ýokary girdeji we köp mukdarda bonus bar. Binomo VIP hasaby açmak üçin 1000 dollar goýmaly bolarsyňyz. Has köp aktiwlere girip bilersiňiz we dört sagadyň dowamynda serişdeleri yzyna alyp bilersiňiz. Maýa goýumlaryňyzy dolandyrmakda size kömek etmek üçin VIP dolandyryjy bar. Şeýle hem, 200% -e çenli bonus we VIP dolandyryjyňyzdan goldaw alyp bilersiňiz.

Binomo , ygtybarlylyga we hiline baha berýän adamlar üçin ikilik opsiýa dellalydyr . Bir artykmaçlygy söwda gurallarynyň täsirli toplumydyr. Binomo, kompýuterden ýa-da ykjam enjamdan söwda etmegi islese-de, täze we hünärmen söwdagärler üçin ideal dellal.

Olymp Trade: Iň oňat MT4 ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýalary söwda platformasy “Olimp Söwda” -nyň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 10 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, indeks, harytlar, ETF, metallar
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows

Bu ikilik opsiýalary dellaly, 30+ görkeziji bilen 100+ aktiw söwdasyna mümkinçilik berýär. “Olymp Trade” söwda platformasy müşderä ikilik opsiýalary, forex, indeksler we harytlar bilen söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. Bu dellal, smartfonyňyzy ulanyp, söwda etmäge, tejribe geçirmäge we bazary seljermäge mümkinçilik berer.

Dellal müşderilere webinarlar we söwda strategiýalary ýaly birnäçe bilim çeşmelerini hödürleýär.

“Olymp Trade” iň ynamdar ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan biridir we “Saledo Global LLC” birinji gat birinji Sankt-Winsent bank Ltd binasyna degişlidir. Dellal Sankt-Winsentde we Grenadinlerde ýerleşýär we 2016-njy ýyldan bäri Halkara Maliýe Komissiýasynyň agzasydyr. Olimpiýa söwdasy, dünýädäki millionlarça müşderä hyzmat edýän ikilik opsiýalary dellaly.

Taraz:

 • Söwda platformasynyň interfeýsi düşnükli we ulanmak üçin ýönekeý
 • MT4 söwda platformasyny ulanmak mümkinçiligi
 • Goýumlar we tölegler az
 • Ikilik opsiýalary, forex we CFD-ler
 • Ikilik opsiýa söwdasy üçin iň ýokary töleg
 • Saýlamak üçin köp wariant bar
 • Goýumsyz 10 000 $ mugt demo hasaby

Garamaýan taraplary:

 • Bazaryň çäkli bolmagy
 • Söwda signallary ýok
 • Söwda üçin botlary ýa-da ýöriteleşdirilen awtoulag söwdasy programma üpjünçiligini ulanyp bilmersiňiz

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

OLYMP Söwda barada HASABAT MAGLUMATY:

💻 Söwda platformasy: Hususy web, MT4, Android, iOS
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: AdvCash, Neteller, Ajaýyp pul, Skrill, Visa / Mastercard, WebMoney WMZ
Depozit Iň pes goýum: 10 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, Forex, paýnamalar, kripto, harytlar. ETF, CFDs
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Forex söwdasy
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Bonus ýok

Bu dellal söwdagärlere ikitaraplaýyn opsiýalary, Forex walýutalaryny, paýnamalary, indeksleri, harytlary we 80-den gowrak beýleki söwda gurallaryny öz ýörite söwda platformasy ýa-da MetaQuotes Programma üpjünçiligi tarapyndan üpjün edilen nusgawy söwda platformasy MetaTrader 4 bilen söwda mümkinçiligini hödürleýär. Olimpiýa söwda hasaby açýan söwdagärler serişdeleri goýup, dellal we söwda programmasy arkaly aňsatlyk bilen yzyna almagy başarmalydyrlar. “Olimp Söwda”, Visa, Mastercard we Fasapay ýaly söwda hasabyňyza serişdeleri goýmak ýa-da yzyna almak üçin dürli usullary hödürleýär.

“Olymp Trade” -iň Demo hasaby, söwda etmegi we söwda platformasyny synap görmek üçin ulanyjylara ulanmak üçin 10 000 dollar wirtual fond berýär. Ikilik opsiýalary söwdasy ýa-da täze strategiýalary ulanmak barada has köp zat öwrenmek isleýän söwdagärler üçin bu ajaýyp aýratynlyk. Demo hasaby söwdagärlere hiç hili töwekgelçiliksiz söwda ukyplaryny ösdürmäge we ösdürmäge mümkinçilik berýär. Demo hasaby puluňyzy islän wagtyňyz 10 000 dollara çenli dolduryp bilersiňiz. Hasap açmak üçin birnäçe minut gerek, hasaplar we goýumlar çalt bolýar we söwda üstünlikleriňiz üçin zerur gurallar bar.

Deriv: Köp söwda platformalary bilen iň oňat ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýalary delleri Deriv.com-nyň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 10 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Forex, paýnamalar, harytlar, kripto, ETF
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android, iOS we Windows

Deriv.com 1999-njy ýylda BetOnMarket ady bilen başlady we häzirki wagtda ikilik opsiýalary bazarynda abraýly we öňdebaryjy dellalçylyk kompaniýasydyr. Bütin dünýäde paýlanýar we bir milliondan gowrak ulanyjy bar. Deriv.com, ulanyjylaryna meşhur MT5 platformasy ýaly birnäçe dürli söwda platformalarynda söwda etmäge mümkinçilik berýän iň az goýumy bolan iň oňat ikilik opsiýalary dellallaryndan biridir. Bu onlaýn dellalçylyk kompaniýasy söwdagäre CFD-ler ýaly ikilik opsiýalaryny söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär.

Ulanyjylar bu söwda programmasy arkaly ikilik opsiýalaryny, forex, cryptocurrency we sintetiki görkezijileri söwda edip bilerler. Forex söwdasy bazar wagtlarynda amala aşyrylyp bilner. Kriptokurluşlara we sintetiki görkezijilere bu onlaýn söwda platformasy arkaly 24/7 girip bolýar.

Taraz:

 • Broker MFSA, VFSC, BVIFSC tarapyndan düzgünleşdirilýär
 • Ösen we başlangyç söwdagärler üçin amatly
 • Saýlamak üçin köp söwda platformasy bar
 • Mosturtlaryň köpüsi bilen müşderiler bilen işleşdi
 • Beýleki dellallaryň hödürläp bilmejek seýrek ikilik görnüşleri bar
 • Birnäçe töleg wariantlary
 • Dbot we BinaryBot bilen öz ikilik opsiýa robotyňyzy dörediň

Garamaýan taraplary:

 • Käbir teklipler hemme ýerde kanuny bolup bilmez

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

Deriv.com dellaly söwdagärlere MT5-den BinaryBot-dan SmartTrader-e çenli köp sanly söwda platformalarynda ikilik opsiýalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýär, bu adatça diňe öz söwda platformasyny hödürleýän dellallaryň köpüsinden tapawutlanýar. Deriv.com täze başlanlara we hünärmen söwdagärlere zerurlyklaryna laýyk gelýän söwda platformasyny saýlamaga mümkinçilik berýär.

DERIV.COM HAKYNDA HASABAT MAGLUMATY

💻 Söwda platformasy: Deriv, SmartTrader, Tick Trade Android App, MT5, Binary WebTrader, BinaryBot
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
Len Doly doldurmak / yzyna almak: Wiza / Mastercard kartoçkalary, elektron gapjyk, FastPay, Neteller
Depozit Iň pes goýum: 5 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Harytlar, Forex we CFD, Kripto, Ikilik opsiýalary. Aksiýalar, indeksler we sintetiki görkezijiler
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Mugt söwda boty BinaryBot
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: .Ok

Bu dellal , ýokary / pes opsiýalar, degiş-opsiýalar, Lader-opsiýalar we knock-outs ýaly ikili wariantlaryň giň toplumyny hödürleýär. bu görnüşleriň käbiri, 1000% -e çenli özüne çekiji girdeji gazanmak mümkinçiligini berýär. Bu dellal, bu müşderilere indeksler, harytlar we walýuta walýutalary ýaly köp emläkde söwda etmäge mümkinçilik berýär. Beýleki dellallardan tapawutlylykda şertnamanyň möhleti gutarmanka satmak üçin seýrek bir mümkinçilik bar. Ikitaraplaýyn opsiýalary söwda edende girdeji gazanmak ýa-da ýitgileri azaltmak üçin gaty peýdaly bolup biler.

RaceOption: Daşary ýurt müşderileri üçin uly elýeterlilik

Ikilik opsiýalary söwda platformasy RaceOption-nyň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: 250 $
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: 100+ Kripto, Harytlar, paýnamalar we walýuta jübütleri.
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web

“RaceOption” dünýäniň dürli künjeginden müşderileri kabul edýän iň oňat ikilik opsiýalarynyň biridir . Bu dellal deňizdäki ikilik opsiýalary dellallarynyň iň meşhur ýeri bolan Marşal adalaryndan işleýär. “RaceOption” öňdebaryjy ikilik opsiýalary dellaly bolup, täze başlanlar üçin ajaýyp söwda platformasyny hödürleýär. Aşakdaky aýratynlyklary gowy görýäris: 1 sagatlyk çekiş; 20-100% goýum bonusy we göçürme söwdasy.

“RaceOption” 2014-nji ýylda esaslandyrylanda günde 10 000-den gowrak söwdany gaýtadan işleýärdi we häzirki wagtda ikilik opsiýalary söwdasy üçin iň meşhur dellallaryň biri. “RaceOption” Awstraliýadan, Kanadadan we ABŞ-dan müşderileri kabul edýän az sanly ikilik opsiýalarynyň biridir. Bu dellal doglan ýurduňyza hiç hili çäklendirme girizmeýär.

Taraz:

 • Arassa we içgin ikilik opsiýalary söwda platformasy
 • Söwda göçüriň
 • Dünýäniň dürli künjeklerinden söwdagärler kabul edilýär
 • Umuman, pes töleg
 • Köp okuw materiallary bar
 • Töwekgelçiliksiz söwdalar
 • Depozit bonuslary 200 göterime çenli
 • 24/7 müşderi goldawy


Garamaýan taraplary:

 • Goýumsyz mugt demo hasaby ýok
 • Iň az goýum 250 $

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

Munuň üstesine, “RaceOption” 200% -e çenli depozit bonuslaryny, dynç günleri söwda etmek mümkinçiligini hödürleýän ýeke-täk ikitaraplaýyn wariantlardan biridir we dynç alyş haýyşyndan bir sagadyň dowamynda puluňyzy çalt yzyna almaga mümkinçilik berýär.

ACERINE .ETIRMEK HAKYNDA MAGLUMAT

💻 Söwda platformasy: Hususy web platformasy we ykjam web programmasy
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: Wiza, MasterCard, Bitcoin, Altcoins, Ethereum we ajaýyp pul
Depozit Iň pes goýum: 250 ABŞ dollary
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, Forex, paýnamalar, CFD, indeksler, harytlar we kripto
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Söwda göçüriň, töwekgelçiliksiz söwda, 24/7 göni wideo goldawy
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Söwda ýaryşlary we 200% -e çenli goýum mukdary

RaceOption söwda platformasy, internet brauzeri we ykjam enjamda islendik enjamda elýeterlidir. Ikitaraplaýyn opsiýalardan başga-da, RaceOption CFD-leri söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär we ajaýyp söwda gurallaryny we derrew söwda ýerine ýetirişini hödürleýär.

Bu ikitaraplaýyn opsiýa dellalynyň esasy kemçiligi , depozit demo hasaby hödürlemezligi we iň az goýum 250 dollar bolup, deňeşdirilişimizde görkezilen dellallaryň köpüsinden has ýokary. Şeýle-de bolsa, bu dellal köp aýratynlyklary hödürleýär we has oňat depozit bonuslaryny we beýleki söwda platformalarynyň köpüsiniň hödürlemeýän beýleki artykmaçlyklaryny almak isleýän söwdagärlere laýyk gelýär.

Spectre AI: Iň oňat ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýalarynyň dellaly Specter AI-iň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: Na
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Kripto, FX, Harytlar, obligasiýalar, paýnamalar, geljegi tersine, EPIC we sanly CFD-ler
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Android programmasy

Spectre.ai innowasiýa aýratynlyklary bolan täze ikilik opsiýalary dellalydyr . Blokain esasynda bu dellal, sanly gapjygyňyzdan gönüden-göni we goýumsyz köp dürli esasy emläklerde ikilik opsiýalaryny söwda etmegiň täze usulyny hödürleýär. Bu ikilik opsiýalary platformasyna girmek internet arkaly aňsatlaşdyrylýar we giriş talap edilmeýär. Bu platforma, dürli üýtgeýän maglumatlary berýän diagrammalary goşmak bilen, ähli möhüm aýratynlyklary hödürleýär. Şeýle hem, söwda diagrammasy möhleti bilen islendik aktiw üçin bahalaryň hereketini bir sekuntdan 24 sagada çenli görüp bilersiňiz.

Taraz:

 • Öz goldaýan sanly gapjygyňyzdan göni söwda ediň
 • Söwda kripto, harytlar, paýnamalar, FX, obligasiýalar, geljegi tersine, EPIC we sanly CFD-ler
 • Spektriň likwidligine ýa-da beýleki söwdagärlere gönüden-göni söwda ediň
 • Tölegsiz söwda
 • Şerigata doly laýyk gelýär

Garamaýan taraplary:

 • IOS programmasy ýok

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler

Spektr AI, takyk söwda kararlaryny almaga kömek etmek üçin platformada ulanyp boljak 30-dan gowrak tehniki görkezijä girişi hödürleýär. Bu dellal, şeýle hem, MT4 söwda platformasyny 2020-nji ýyldan bäri birleşdirýär. Söwdagärler Spectre.ai-de API ulanyp söwda botlaryny gurup bilerler. Işläp düzüjiler öz awtomatlaşdyrylan söwda botyny düzmek ýa-da gurmak üçin peýdaly bolup biljek söwda platformasyndaky islendik taryhy maglumatlara girip bilerler.

SPECTER AI BARADA HASABAT MAGLUMATY

💻 Söwda platformasy: Hususy web platformasy, Android programmasy we MetaTrader 4
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: Wiza, MasterCard, Sim geçirmek, UpHolde, Help2Pay, ADVCash, Iň oňat pul, BOLETO, PIX, CUBOPAY, OnlineNaira, STICPAY, PicPay, USDT, Ethereum we başgalar
Depozit Iň pes goýum: USD 0
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, Kripto, Forex, EPIC, Harytlar, paýnamalar, geljegi tersine
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary: Öz goldaýan sanly gapjygyňyzdan söwda ediň, U-TOKEN ýeňillikleri, şerigata laýyk
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Söwda ýaryşlary we 200% -e çenli depozit bonuslary

Şeýle hem, döredijiler dürli bazarlarda algoritmleri mugt demo hasabynda barlamaga mümkinçilik alýarlar. Spectre.ai-de demo hasaby awtomatlaşdyrylan söwda aýratynlygynyň netijeliligini barlamaga mümkinçilik berýär. Bu, ýitgi töwekgelçiligi bolmazdan platformada söwda edeniňizde awtomatlaşdyrmagyň işleýşine syn berer.

Saýt 80-den gowrak söwda mümkinçiligini hödürleýär. Islendik aktiwiň bahasynyň hereketleri barada çaklamaga we soňra saýlan wariantlaryňyzy söwda etmäge mümkinçilik berýär. Spectre.ai-de “Epochal Price Index Composite Contract” (EPIC) bar , aktiwler sanly ikilik opsiýalary we EPIC şertnamalary arasynda bölünýär. Bu sanly opsiýalar şertnamalary 400% -e çenli töläp biler.

Bu ikitaraplaýyn saýlaw dellaly hem halal we şerigat kanunlaryna doly laýyk gelýär , bu ynançlaryna we dini ynançlaryna garşy çykman söwda etmek isleýän musulman söwdagärleri üçin örän möhümdir.

Nadex: ABŞ-da iň oňat ikilik opsiýalary dellaly

Ikilik opsiýalary platformasy Nadex-iň resmi web sahypasy
 • Min. Goýum: Na
 • Min. Söwda: $ 1
 • Iň köp girdeji: 95%
 • Aktiwler: Aksiýalar, Forex, Harytlar we ikilik opsiýalary
 • Demo hasaby: Hawa
 • Platforma: Web, Nadex WPA programmasy

ABŞ tarapyndan düzgünleşdirilýän ikilik opsiýalarynyň dellalyny gözleýän bolsaňyz, Nadex ABŞ-da iň oňat ikilik opsiýalary dellallaryndan biridir .
ABŞ-da ikilik opsiýalaryny kanuny taýdan söwda etmäge mümkinçilik berýän ýeke-täk ygtyýarly dellal. Bu alyş-çalyş platformasy arkaly islendik görnüşde ýa-da şertnamada söwda edip bilersiňiz, we Harytlaryň gelejek söwda komissiýasy (CFTC) tarapyndan doly ygtyýarlandyrylýar we düzgünleşdirilýär .

Nadex, “ABŞ-nyň ilkinji ikilik opsiýalary alyş-çalşygy” diýýär, bu kompaniýa ikilik opsiýalary, Nokautlar we Çagyryş ýaýlymlary söwdagärleri üçin howpsuz we düzgünleşdirilen gurşaw hödürleýär. Opsiýalar şertnamalary köp dürli bazara girmäge mümkinçilik berýär. Ikilik opsiýalaryny ulanyp, paýnamalary, harytlary, walýutalary we makroykdysady wakalary satyn alyp we satyp bilersiňiz.

Taraz:

 • Bazar mümkinçilikleri köp
 • ABŞ-da ýeke-täk düzgünleşdirilen ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan biri
 • Programma üpjünçiligini ulanmak aňsat
 • 10 million dollarlyk wirtual gaznasy bilen demo hasaby
 • Pes töleg
 • Iň pes goýum mukdary ýok

Garamaýan taraplary:

 • Gözleg hasabatlary we gurallary çäklidir

Töwekgelçilik duýduryşy: Maýaňyz töwekgelçilikli bolup biler


Nadex-de ikilik opsiýalarynda bir dollarlyk söwda tölegi bar. Bu ikilik opsiýalary söwda platformasy, düşnükli tölegleri sebäpli ulanmak aňsat we elýeterli. Nadex töleg gurluşy we komissiýanyň gurluşy gaty ýönekeý. Şertnama açýan ýa-da ýapýan bolsaňyz, $ 1 tölärsiňiz. Puldan çykan şertnamalarda hiç hili töleg alynmaz. Mundan başga-da, awtomatlaşdyrylan hasaplaşyk (ACH) arkaly goýumlar we goýumlar mugt.

NADEX HAKYNDA HASABAT MAGLUMATY:

💻 Söwda platformasy: Hususy web, Android, iPhone iOS we Mac we Windows
📊 Hasap görnüşleri: Demo, Live
💰 Hasap walýutasy: ABŞ dollary
💵 Goýum / yzyna almak: ACH (Bank geçirmesi), debet kartoçkasy, kagyz barlagy, bank geçirmesi, sim geçirişi (telegraf geçirişi)
Depozit Iň pes goýum: USD 0
Order Iň az sargyt: ABŞ dollary
Gurallar: Ikilik opsiýalary, nokautlar we jaň ýaýlymlary
📱 Jübi söwdasy: Hawa
⭐ Söwda aýratynlyklary:
🎁 Bäsleşikler we bonuslar: Bonus ýok

Programma üpjünçiligini ulanyp, bu platforma arkaly göni bir exchangea sargytlary goýup bilersiňiz. Ulanmak we düşünmek aňsat. Bahasy, möhleti, aktiw synpy we aktiw görnüşi ýaly dürli taraplar boýunça her gün 5000-den gowrak şertnamany süzüp bilersiňiz.

Nadex, çylşyrymly emele gelenleri satyn almaga we satmaga mümkinçilik berýän ýokary derejede düzgünleşdirilen söwda platformasydyr. Brightagtylandyrylan bazarlar ikilik opsiýalary, jaň ýaýlymlary we “Knock-Outs” söwda üçin amatlydyr. Nadex-iň iň oňat söwda gurşawyny üpjün etmek üçin müşderileri bilen gabat gelýän höwesleri bar. Komissiýalar gymmat bolup bilse-de, düşünmek aňsat we Nadex köp bilim mazmunyny hödürleýär.

Nadex, şeýle hem, wirtual pulda 10 000 dollar bolan demo hasaby hödürleýär. Bu ikilik opsiýalary söwdasyny öwrenmek üçin ajaýyp ýer. Iň pes goýum talaby ýoklugy sebäpli, hakyky hasaplar 0 $ talap etmeýär. Nadex-iň başga bir artykmaçlygy, ikilik görnüşlerini satyn alyp ýa-da satyp boljak köp sanly harytlara we aktiwlere girmek ukybydyr.

Bu düzgünleşdirilen ikilik opsiýalary dellaly barada has giňişleýin maglumat üçin Nadex çuňňur gözden geçirişimize serediň.

Söwda etmek üçin ikilik opsiýalary söwda platformasyny nädip saýlamaly?

Ine, hasabyňyza girmezden we hakyky pul ikilik opsiýalary söwda hasaby maliýeleşdirmezden ozal ýatda saklamaly käbir zatlar. Söwda islegleriňize laýyk gelýän dellal, şahsy talaplaryňyza bagly bolar. Bu faktorlar söwda tejribäňize täsir eder.

 • Iň az goýum – Ikilik opsiýalary söwdagärleri ýaňy başlap, az mukdarda goýum talap edýän delleri saýlamaly. Söwda edip başlanyňyzda, gaty köp ýitirmezlik möhümdir. Dellallar söwdagärlere ikilik opsiýalaryny 10 dollardan az satmaga rugsat berýärler. Käbir söwda platformalarynda iň az söwda mukdarynyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Bu $ 0.10 bilen $ 50 aralygynda bolup biler.
 • Meşhur önümler – Bulara paýnamalar, harytlar, forex, indeksler we ETF-ler girýär. Dellallaryň söwda edip biljek elýeterli emläkleri web sahypalarynda görkezilýär. Özüňizi gyzyklandyrýan islendik emlägiň bardygyny barlamalydygyňyzy üpjün etmeli. Has köp aktiw bar bolsa söwda mümkinçilikleri bar. Ikitaraplaýyn opsiýalary üpjün edijiniň ortaça 30-80 bazary bar.
 • Tölegler – Ikilik opsiýalaryň söwda tölegleri üçin pudak standarty 50% bilen 100% arasynda. Söwda etmezden ozal tölegiň mukdaryny biliň. Käbir tölegler 200% -e ýetip biler, ýöne bu adaty zat däl.
 • Ikilik opsiýalary bonuslary – Käwagt dellallar goýum bonusyny hödürleýärler. Käbir dellallar başlangyç goýumyňyzy 20% -den 100% -e gabat getirýär, beýlekileri töwekgelçiliksiz söwda teklip edýär. Bu goýum oýunlarynyň mahabaty, dellal tarapyndan hödürlenýän şertlere tabyn edilýär.
 • Düzgünnama – Ygtyýarly dellal ileri tutulýan ugur bolmaly. ABŞ-dan gelen söwdagär bolsaňyz, CFTC tarapyndan ygtyýarlandyrylan kanuny ikilik opsiýa kompaniýasyny saýlaýandygyňyza göz ýetiriň. Bu, puluňyzyň howpsuzlygyny üpjün eder. Dellallar kadalaşdyryjylar tarapyndan kesgitlenen anyk düzgünleri berjaý etmeli. Jedel ýüze çykan halatynda söwdagärlere belli bir derejede gorag üpjün edýär.

Önümiňiz ýa-da halaýan dellalyňyz sanawda ýokmy?

Ikitaraplaýyn saýlaw üpjün ediji ýa-da 2022 sanawymyzda dellalyňyzy görmedik söwdagär bolsaňyz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. Sanawa goşulyp biler. Önümiňiz barada şu ýere basyp, aňsatlyk bilen habarlaşyp bileris.